ข่าวสารการบริการต่อนักเรียน โรงเรียน ชุมชน แจ้งเหตุการณ์กิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียน

อนุบาลร้อยเอ็ดร่วมสืบสานประเพณี”สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีบ” ประจำปี 2565

โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมงานบุญประเพณีลอยกระทง “สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป” ซึ่งโรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่สำคัญทุกกิจกรรม เช่น  1. กระทงประทีบขนาดใหญ่เข้าร่วมการประกวดและสร้างสีสรรค์ในงาน 2. ครูและนักเรียนร่วมรำวง "สมมาน้ำ คืนเพ็งเส็งประทีป"   จำนวน 200 คน 3. ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดงาน 4. ร่วมแสดงดนตรีขับร้องเพลงเพื่อความบันเทิงในงาน และอื่นๆ  ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 ถึง วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ บึงพลาญชัยและสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด ทั้งนี้โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดของเราได้ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนของเราทุกคนได้ช่วยกันในการอนุรักษ์สืบสานงานประเพณี สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป 2565 รวมถึงขอความร่วมมือในการแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าไหม มาร่วมในงานครั้งนี้ อีกทั้งเชิญชวนให้ใช้กระทงที่ที่เป็นวัสดุจากธรรมชาติสามารถย่อยสลายได้ ไม่ว่าจะเป็น ใบตอง หรือต้นกล้วย และเน้นย้ำการดูแลพี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมงาน พร้อมกำชับไม่ให้มีการ จุดพลุ จุดดอกไม้ไฟ หรือประทัด และการดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อเป็นให้เป็นงานประเพณีวัฒนธรรมที่ปลอดภัยและสวยงามสืบไป..

By |2022-11-09T06:56:43+00:00พฤศจิกายน 9, 2022|ข่าวสารทั่วไป|0 Comments

ค่ายวิชาการสายชั้น ป.5 ’65 สำหรับนักเรียนป.5 อนุบาลร้อยเอ็ดทุกคน

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ค่ายวิชาการ ปี 2565 ระดับชั้นประถมศึกษา ป.5 จัดขึ้นในวันที่ 9 ตุลาคม 2565 เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดได้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ในแผนการเรียนแบบใดทั้งภาคปกติ Gifted โปรแกรม และ Ep โปรแกรม โดยมีจุดประสงค์หลักคือ ให้นักเรียนได้มีประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียน ฝึกการทำกิจกรรมกลุ่มเป็นหลัก ฝึกการแสดงออก นักเรียนได้ทำความรู้จักกับเพื่อนๆ ร่วมสถาบัน ฝึกความสามัคคีรักใคร่ในหมู่เพื่อน มีความสนุกสนานเพลิดเพลินและผ่อนคลายจากการเรียนการสอนใน 1 ภาคเรียนที่ผ่านมา ซึ่งมีกิจกรรมที่หลายหลายบูรณาการครอบคลุมทุกกลุ่มสาระ ซึ่งนักเรียนสนใจในกิจกรรมทุกกิจกรรม อาหารอร่อย ขนมและรางวัลให้นักเรียนมากมาย กิจกรรมนี่้สำเร็จได้อย่างสมบูรณ์เพราะได้รับความร่วมมือจากคณะวิทยากรที่มีความสามารถจากคณะครูสายชั้น ป.5 ทุกคนและคณะนักศึกษาฝึกประสบการณ์ทุกท่านที่ได้จัดเต็มในครั้งนี้..ดังภาพกิจกรรมต่อไปนี้..

By |2022-10-16T07:16:23+00:00ตุลาคม 16, 2022|ข่าวสารทั่วไป|0 Comments

ค่ายภาษาอังกฤษ(EP) ’65 กับเหล่าพ่อมดแม่มดทรงพลังเวทย์

โครงการ English Pragram ได้จัดค่ายภาษาอังกฤษสัญจร โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษตามถนัดและความสนใจในบรรยากาศที่สนุกสนานนอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นโดยการทำกิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง พูด อ่าน และเขียน ร่วมกันในลักษณะกิจกรรมเดี่ยว กิจกรรมคู่ กิจกรรมกลุ่มย่อย และกิจกรรมกลุ่มใหญ่  เป็นการสร้างบรรยากาศให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้สึกผ่อนคลาย ร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดให้ด้วยความสนุกสนานเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจ กล้าแสดงออกทางภาษาอย่างเต็มที่ไม่มีความรู้สึกของการเรียนในกรอบของห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ กิจกรรมเต็มไปด้วยความสนุกสนานอบอุ่นของคณะครูและศิษย์ กิจกรรมจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6-7 ตุลามคม 2565 ดังภาพกิจกรรมต่อไปนี้..

By |2022-10-14T00:46:20+00:00ตุลาคม 13, 2022|ข่าวสารทั่วไป|0 Comments

ค่ายGifted ’65 สูดอากาศบริสุทธิ์รับโอโซนที่เขาใหญ่..เรียนรู้ชิลๆ

โปรแกรมการเรียน Gifted โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนในทุกศาสตร์ ในทุกปีจะจัดค่าย Gifted เพื่อมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีทางด้านวิทยาศาสตร์ให้เกิดขึ้นแก่นักเรียนที่ขาดโอกาส นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนในชั้นเรียนของนักเรียน ไปใช้ประโยชน์ในการสร้างกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สามารถทำให้นักเรียนเกิดความรู้สึกที่ดีต่อการใช้วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวันได้ และนำความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านมาประยุกต์ใช้และอธิบายตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ได้และเกิดจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชน  โดยกิจกรรมค่าย Gifted จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 8 ตุลาคม 2565  ณ โรงแรมแกรนด์สิริรีสอร์ท เขาใหญ่ ดังภาพกิจกรรมต่อไปนี้..

By |2022-10-14T00:35:48+00:00ตุลาคม 13, 2022|ข่าวสารทั่วไป|0 Comments

อ.รอ.ผ่านการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว

โครงการโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโดยการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย และแนวทางการจัดกิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีเป้าหมายคือ ยกระดับคุณธรรม จริยธรรม ต่อยอดให้นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ให้มีจิตสำนึกที่ดี ปฏิบัติตนบนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามสอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนหรือกรอบแนวคิดคุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ 1) ความพอเพียง 2) ความกตัญญู 3) ความซื่อสัตย์สุจริต 4) ความรับผิดชอบ 5) อุดมการณ์คุณธรรม นอกจากนี้ การดำเนินงานดังกล่าวยังเป็นการสร้างนักเรียนดีให้บ้านเมืองสร้างครูดีให้ห้องเรียน สร้างผู้บริหารดีให้โรงเรียน และสร้างโรงเรียนดีให้ชุมชน และในวันที่ 19 กันยายน 2565 คณะกรรมการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ได้เข้าประเมินโรงเรียนคุณธรรมโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ซึ่งผลการประเมินโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดของเราได้ผ่านการประเมินโรงเรียนคุณธรรม ระดับ 2 ดาว เป็นที่เรียบร้อย //ดังภาพกิจกรรมที่ได้ประมวล ต่อไปนี้

By |2022-10-11T08:20:35+00:00ตุลาคม 11, 2022|ข่าวสารทั่วไป|0 Comments

อนุบาลร้อยเอ็ดร่วมอำลา-มุทิตา-ฉลองสำราญเกษียณ65

ในปีการ 2565 มีข้าราชการครูโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ได้ครับวาระการเกษียณอายุราชการจำนวน 10 ท่าน ประกอบไปด้วย 1. คุณครูอัจฉรา มีสวัสดิ์ 2. คุณครูบุญส่ง มงคลชู 3. คุณครูวรรณภา แสนประดิษฐ์ 4. คุณครูสมหมาย คิมหันตา 5. คุณครูวัจนา นามน้าวแสง 6. คุณครูสมสนิตย์ ศิริวุฒิ 7. คุณครูอุบลรัตน์ จุฬุพงศ์ 8. คุณครูบำรง สุ่มมาตย์ 9. คุณครูศรีสุรางค์ ศรีทอง 10. คุณครูวิลาวัลย์ ธรรมชัย ซึ่งโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดของเราจัดได้กิจกรรมเพื่อเชิดชูเกียรติยศและร่วมแสดงความยินดีกับท่านผู้เกษียณ ดังกิจกรรมที่สำคัญ คือการอำลาโรงเรียน นักเรียนบูชาครูแห่ขบวนบูชาพระคุ้มครองและบายศรีสู่ขวัญงานเกษียณสำราญสังสรรค์ราตรี  ดังภาพกิจกรรมที่เราประมวลทุกกิจกรรม ต่อไปนี้...   

By |2022-10-11T05:31:30+00:00ตุลาคม 11, 2022|ข่าวสารทั่วไป|0 Comments

โครงการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต “เด็กปฐมวัย คิดได้ ทำเป็น เล่นสนุก”

ในวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 ช่วงชั้นปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างองค์ความรู้และแนวทางในการขับเคลื่อนจัดการศึกษาทุกภาคส่วนทั้งโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน โดยใช้ชื่อโครงการ "โครงการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต เด็กปฐมวัย คิดได้ ทำเป็น เล่นสนุก" ในพิธีเปิดงานมีหน่วยงานราชการภายนอกที่MOU ด้วยมาร่วมงาน หลายหน่วยงาน มีวิทยากร ผู้เชี่วยชาญ ให้ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความเข้าใจอันดี ในบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเอง  และในภาคบ่ายเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป สพฐ.จัดกิจกรรม kick off จะใช้ระบบ zoom และ สพฐ.จะดึงเข้าOBEC เพื่อถ่ายทอดผ่าน YouTube &Facebook ซึ่งคระครูปฐมวัยและคณะครูที่ว่างจากการสอนได้เข้ารับชมรับความรู้จากการถ่ายทอดสดอย่างพร้อมเพรียง..

โครงการรักการอ่านสานสู่ฝันป.5

คณะครูสายชั้นประถมศึกษา 5 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ได้ตระหนักถึงการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนอันเป็นที่รักยิ่งโดยเฉพาะในช่วง 2 ปีของการแพร่ระบาดของ Covid-19 จึงได้ร่วมมือร่วมใจจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่านและเขียนโดยใช้ชื่อโครงการว่า "กิจรรมรักการอ่านสารสู่ฝัน ชั้น ป.5" ซึ่งมุ่งหวังให้นักเรียนได้อ่านหนังสือที่นักเรียนสนใจ แล้วทำการบันทึกสรุปเนื้อหาลงในสมุดบันทึกการอ่านในช่วงเวลา 1 ภาคเรียน พร้อมเสริมแรงและกำลังใจให้นักเรียนที่ทำได้ดีเยี่ยม ด้วยเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ของแสดงความดีใจกับนักเรียนยอดนักอ่านทุกท่านครับ..

สัปดาห์วิทยาศาสตร์65เต็มเปี่ยมความรู้สนุกสนานล้นเฟรม..

ประวัติวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ   รัฐบาลไทยกำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคม เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เนื่องจากวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินชลมารคและสถลมารค ทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง ที่ทรงคำนวณพยากรณ์ไว้ล่วงหน้า 2 ปี ว่าจะเกิดในวันอังคาร ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 10 ปีมะโรง สัมฤทธิศก จุลศักราช 1230 โดยจะเห็นหมดดวงและชัดเจนที่สุด คือ ที่หมู่บ้านหัววาฬ ตำบลหว้ากอ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่บริเวณ เกาะจาน ขึ้นไปถึง ปราณบุรี และลงไปถึง จังหวัดชุมพร จึงโปรดฯ ให้เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ไปสร้างค่ายหลวงและพลับพลาที่ประทับ มีคณะนักดาราศาสตร์จากประเทศฝรั่งเศส และเซอร์แฮรี ออด เจ้าเมืองสิงคโปร์ เดินทางมาเข้าเฝ้าฯ และร่วมในการสังเกตการณ์ และต่อมาได้มีการสร้าง“อุทยานวิทยาศาสตร์” ที่อำเภอบ้านหว้ากอ  วัตถุประสงค์ของการจัดงานวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ            1. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”  2. เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศทางวิทยาศาสตร์ อันเป็นวิถีทางหนึ่งของการแก้ปัญหาการขาดแคลนกำลังคน ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3. เพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ผลงาน การค้นคว้า วิจัย ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ 4. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่าภาครัฐและเอกชน ในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในการพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 5. เพื่อสนับสนุนให้กำลังใจและโอกาสแก่นักวิจัย นักประดิษฐ์ ได้แสดงผลงานต่อสาธารณชน ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาทำให้โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรม "สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๕" วันศุกร์ ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ดังประมวลภาพกิจกรรมดังต่อไปนี้ครับ 

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ ระดับชั้น ป.6

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่สนามโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด สพป.รอ.1 นายสุรพล พิมพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะผู้บริหารทุกฝ่าย เป็นประธานในการจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเป็นตัวแทนของนักเรียนทั้งหมด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยกองลูกเสือและเนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวมทั้งสิ้น ๕๖๘ คน โดยมีคณะผู้บริหารและคณะครู เข้าร่วมเป็นเกียรติและสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดในครั้งนี้ (เชิญชมภาพกิจกรรม..)

Go to Top