ข่าวสารการบริการต่อนักเรียน โรงเรียน ชุมชน แจ้งเหตุการณ์กิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียน

ธรรมะ+ศิลป์ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ส่งท้ายปีการศึกษา’66

ระดับสายชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่ ที่สำคัญคือ ** ในวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2567  จัดกิจกรรมส่งเสริมสุนทรียภาพทางด้านศิลปะแก่ผู้เรียนโดยใช้ชื่อกิจกรรม "โครงการศิลปะเด็ก อนุบาลปีที่ 2 โดยมีกิจกรรมที่สำคัญคือ การเพ้นท์ผ้าบาติก การทำผ้ามัดย้อม และพิมพ์ภาพจากธรรมชาติ โดยวิทยาการผู้เชี่ยวชาญระดับชาติ ณ เมืองไม้บาติก อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด  ** ในวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567  จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนโดยใช้ชื่อกิจกรรม "โครงการคุณธรรมจริยธรรม #หลักสูตรยุวสาสมาธิ" เพื่อให้นักเรียนอนุบาลปีที่ 2 ได้ซึมทราบหลักธรรมและเข้าใจแนวทางในการปฏิบัติตนตามหลักพุทธศาสนา โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 270 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด และ สาขา 277 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ดังประมวลภาพกิจกรรมที่นำเสนอต่อไปนี้..

By |2024-03-15T07:46:05+00:0015 มีนาคม 2024|ข่าวสารทั่วไป|0 Comments

เชิดชูเกียรติคนเก่ง ป.5 ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน’2566

โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ป.5 เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการให้แก่นักเรียน่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนที่เข้าสู่การวัดผลประเมินผลทางการเรียนปลายปี และยังเป็นการสร้างขวัญและเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นของแต่ละห้องเรียน นักเรียนที่ผลการเรียนดีเด่นของโปรแกรมการเรียนภาคปกติ และโครงการพิเศษ เช่น Gifted และ EP ได้จัดติวให้ความรู้และการสอบวัดผลประเมินผลอย่างเข้ม พร้อมกับมอบเกียรติบัตร รางวัลแก่นักเรียนที่ได้คะแนนดีเด่นในระดับต่างๆ โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการสุรพล พิมพิลา เป็นประธานพร้อมด้วยท่านรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่ายมาเกียรติเป็นกำลังใจแก่นักเรีย ในวันที่ 15 มีนาคม 2567 ซึ่งคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ต้องขอกราบขอบพระคุณคณะผู้บริหารทุกท่านเป็นอย่างสูงกิจกรรมประสบความสำเร็จ ดังประมวลภาพกิจกรรมต่อไปนี้..

By |2024-03-15T07:24:04+00:0015 มีนาคม 2024|ข่าวสารทั่วไป|0 Comments

Robot Kids Camp ’2567

กลุ่มงานไอทีโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาการเรียนการสอน Coding การเขียนคำสั่งควบคุมหุ่นยนต์ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้รับการร่วมมือจากวิทยกรแกนนำท่านปิยะวัฒน์ วัฒนาและคณะ จากบริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด จำนวน 55 คน โดยเนื้อหาจะประกอบด้วย การเขียนโปรแกรมด้วยคอมพิวเตอร์และการนำคำสั่งจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้าควบคุมส่งการการทำงานให้กับคอมพิวเตอร์ ซึ่งกิจกรรมดำเนินไปด้วยความรู้และความสนุกสนามแก่นักเรียนผู้เข้ารับการอบรมยิ่ง และยังได้รับความร่วมมือจากนิสิตนักศึกษาฝึกประสบการณ์พิเศษและภาคคณะเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการทำหน้าที่วิทยากรพี่เลี้ยง ช่วยเสริมความรู้ ตลอดจนกิจกรรมนันทนาการอย่างสนุกสนานตลอดช่วงเวลาจัดกิจกรรม กิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ดังประมวลภาพกิจกรรม ต่อไปนี้..

By |2024-03-15T06:53:56+00:0015 มีนาคม 2024|ข่าวสารทั่วไป|0 Comments

anubuddha66

          กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมและจริยธรรมผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2567 ณ วัดวิมลนิวาส จังหวัดร้อยเอ็ด โดยการนำของท่านสุรพล พิมพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด โดยมีประสงค์สำคัญ คือ 1. เพื่อให้นักเรียนและผู้เข้ารับการอบรมทุกคน มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมของศาสนาเท่าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต อย่างถูกต้องและเพียงพอ 2. เพื่อให้นักเรียนและผู้เข้ารับการอบรมทุกคน นำหลักธรรมนั้นมาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เช่นมีระเบียบ วินัย ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบและกตัญญูกตเวที เป็นต้น จนเกิดเป็นคุณธรรมประจำชีวิต ไม่ตกเป็นทาสของความชั่วร้าย มีชีวิต อยู่อย่างปลอดภัยและสงบเย็น 3. เพื่อให้นักเรียน และผู้เข้ารับการอบรมทุกคน ดำเนินชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่ผู้อื่น 4. เพื่อให้นักเรียนและผู้เข้ารับการอบรมทุกคนมีส่วนร่วมในการสืบอายุพระพุทธศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ ไว้เป็นมรดกอันล้ำค่าของสังคมไทยสืบไป        กิจกรรมได้ดำเนินการไปได้ด้วยดี ผู้เข้ารับการอบรมมีความสุขและสามารถนำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไป ดังประมวลภาพกิจกรรมที่สำคัญ ดังต่อไปนี้..

By |2024-02-21T12:41:34+00:0021 กุมภาพันธ์ 2024|ข่าวสารทั่วไป|0 Comments

ค่ายลูกเสือ Day Camp’66

ประมวลความรู้ภาคสนามลูกเสือ’66 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ได้จัดประมวลความรู้ภาคสนามกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 22 และ 29 มกราคม 2567 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด บ้านหนองผักแว่น ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โดยใช้ชื่อกิจกรรมครั้งนี้ว่า "Day Camp" ซึ่งเป็นค่ายลูกเสือ-เนตรนารีที่จัดขึ้นเพื่อนักเรียนของเราตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 จัดกิจกรรมที่ครอบคลุมเนื้อหาหลักสูตรลูกเสือ รวมถึงวิทยากรที่ทรงคุณภาพมากความรู้ สนุกสานร่าเริงเป็นที่สุด เพื่อพี่น้องลูกเสือสำรองและลูกเสือสามัญของเราทุกคน ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้ 1. ฐานการเปิด-ปิดกองลูกเสือ 2. ฐานผจญภัยผูกเงื่อน 3. ฐานเพลงและเกม 4. ฐานระเบียบ-วินัยลูกเสือ โดยจัดกิจกรรมได้รับเกียรติจากท่านสุชาติ พุทธลา ผอ.สพป.รอ.1 มาเป็นประธานเปิดกองลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมการดูแลควบคุมสนับสนุนด้วยดีจากท่าน ผอ.สุรพล พิมพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด และการเอาใจใส่ ดูแล สั่งสอนให้ความรู้จากวิทยากรและคณะคุณครูท่าน ดังภาพกิจกรรมต่อไปนี้..

By |2024-02-02T23:24:10+00:002 กุมภาพันธ์ 2024|ข่าวสารทั่วไป|0 Comments

merry christmas and happy new year 2024

คริสต์มาส คือการฉลองการบังเกิดของพระเยซูเจ้า ผู้คนจะเฉลิมฉลองกันในวันที่ 25 ธันวาคม คำว่า คริสต์มาส เป็นคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ Christmas ซึ่งมาจากภาษาอังกฤษโบราณว่า Christes Maesse ที่แปลว่า บูชามิสซาของพระคริสตเจ้า เพราะการร่วมพิธีมิสซา เป็นประเพณีส าคัญที่สุดที่ชาวคริสต์ถือปฎิบัติกันในวันคริสต์มาส คำว่า Christes Maesse พบครั้งแรกในเอกสารโบราณ ที่เป็นภาษาอั งกฤษ ในปี ค.ศ. 1038 และคำนี้ก็แปรเปลี่ยนมาเป็นคำว่า Christmas คำทักทายที่สามารถได้ยินบ่อย ๆ ในเทศกาลนี้ คือ Merry Christmas คำว่า Merry ในภาษาอังกฤษโบราณ แปลว่า สันติสุขและความสงบทางใจ เพราะฉะนั้น คำนี้จึงเป็นคำที่ใช้อวยพรผู้อื่น หมายความว่า ขอให้เขาได้รับสันติสุขและความสงบทางใจเนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาส โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดของเราได้จัดกิจกรรมขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมเกี่ยวกับวันคริสต์มาส 2) เพื่อให้นักเรียนได้รับความสนุกสนานจากการเข้าร่วมกิจกรรม และใช้โอกาสนี้ในการแสดงความสามารถของตนเอง 3) เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมด้านการมีวินัย ความสามัคคี มีนำ้ใจและการทำงานเป็นทีม โดยกิจกรรมที่สำคัญคือ การให้ความรู้และร่วมรับพรจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน การแสดงของนักเรียนในระดับชั้นต่างๆ และที่สำคัญคือรับของขวัญ ขนมต่างๆ จากซานตาคลอสใจดี และที่เป็นไฮไลท์คือการทำกิจกรรมเต็มรูปแบบจากโครงการเรียน English Program ตลอดทั้งวัน ภายใต้การดำเนินงานของสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและโครงการเรียน English Program ดังประมวลภาพกิจกรรมต่อไปนี้–>  

By |2024-01-04T01:32:28+00:004 มกราคม 2024|ข่าวสารทั่วไป|0 Comments

มหกรรมกีฬาสี-กีฬาไทย ’66

มหกรรมกีฬา-กีฬาไทย’2566 กิจกรรมการเรียนการสอนที่นักเรียนทุกคนตั้งตารอคอยที่สุดอีกกิจกรรมหนึ่ง คือ กีฬาสี-กีฬาภายใน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้แสดงออกเชิงกีฬา การแสดงออก การเชียร์ การแสดงออกในศักยภาพของนักเรียนด้านต่าง ๆ เช่น กีฬา ร้อง รำ ทำเพลง การทำงานเป็นทีม การทำงานด้านศิลปะ การปฏฺิสัมพันธ์ การทำงานเป็นทีม น้ำใจนักกีฬา ล้วนแต่ก่อเกิดจากกิจกรรมกีฬาสี - กีฬาไทยโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด เมื่อทุกอย่างพร้อม วันเวลาสถานที่พร้อมโรงเรียนของเราก็ไม่ได้รอช้า ได้จัดกิจกรรมขึ้นในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้แบ่งคณะสีออกเป็น 4 สี ประกอบด้วย คณะสีแดง คณะสีชมพู คณะสีเหลือและคณะสีฟ้า ซึ่งกิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพและถนัดของนักเรียนประกอบด้วย 1. ศักยภาพด้านกีฬา 2.ศักยภาพดีการเชียร์ 3. ศักยภาพด้านขบวนพาเหรดและการโชว์แสดง ซึ่งนักเรียนของเราได้แสดงออกอย่างเต็มที่ กิจกรรมด้านกีฬานั้นได้จัดให้นักเรียนทุกระดับชั้น ทุกระดับวัยเน้นความสนุกสนานและมีส่วนร่วมของนักเรียน เช่น ขี่ม้าก้านกล้วย ชักเย่อ ขี่ม้าส่งเมือง วิ่งผลัด วิ่งตะขาบ ฮุล่าฮูฟ เดินไม้สูง วิ่งสามัคคี กระโดดเชือก เป็นต้น กิจกรรมนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ดังภาพกิจกรรมที่นำเสนอต่อไปนี้..

By |2023-12-21T01:51:47+00:0020 ธันวาคม 2023|ข่าวสารทั่วไป|0 Comments

ร่วมแสดงความยินดีชื่มชม นร.ได้รับรางวัลคณิตศาสตร์โอลิมปิกส์ นานาชาติ 2023

โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด สพป.รอ.1 ขอร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดทุกคนที่ได้รับรางวัลการแข่งขัน คณิตศาสตร์โอลิมปิกส์ นานาชาติ ประจำปี 2023 ณ DAVAO CITY ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 22 - 25 กันยายน 2566 ซึ่งนักเรียนของเราประสบความสำเร็จในการแข่งขัน ดังต่อไปนี้ 1. ดช.นชานนท์ ทองธีรภาพ ป.1/11 ระดับเหรียญเงิน 2. ดญ.กัญจน์พัชร กิตติวรวุฒิ ป.2/11 ระดับเหรียญเงิน 3. ดช.ธนกร สัจจะสนทิศ ป.2/11 ระดับเหรียญทองแดง 4. ดช.ณธเดช สัจจะสนทิศ ป.5/12 ระดับเหรียญทอง 5. ดช.ธีรปกรณ์ ปพนกรพงศรฐ์ ป.5/12 ระดับเหรียญทอง 6. ดช.พงษ์นเรศ เฉตระการ สัจจะสนทิศ ป.5/12 ระดับเหรียญเงิน 7. ดช.พิรานันท์ เฉตระการ ป.6/12 ระดับเหรียญเงิน  

By |2023-10-03T04:39:44+00:003 ตุลาคม 2023|ข่าวสารทั่วไป|0 Comments

มหกรรมกีฬาครู ร.ร.อนุบาลประจำจังหวัด ภ.ตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2566

ในวันที่ 5 สิงหาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพมหกรรมกีฬาครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2566 เพื่อรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพและความสามัคคีในหมู่คณะกลุ่มโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ซึ่งมีการแข่งขันกีฬาหลายประเภท กองเชียร์ เชียร์ลีดเดอร์ โดยมุ่งเน้นความสนุกสนาม สามัคคี มากกว่าผลการแข่งขัน บรรยากาศสนุกสนาน อบอุ่นจากเพื่อนพ้องน้องพี่ชาวดอกบัวจากทุกจังหวัด..ดังประมวลภาพกิจกรรม ต่อไปนี้.. 🚀🚀กรุณารอสักครู่..กำลัง Download (เนื่องจากมีรูปภาพจำนวนมาก..)

By |2023-08-14T07:46:57+00:0011 สิงหาคม 2023|ข่าวสารทั่วไป|0 Comments

ฐานปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์บูรณาการกิจกรรมศูนย์อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สสวท.

วันที่ 1-2 สิงหาคม 2566 สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แะเทคโนโลยี สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมโครงการ “ฐานปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์บูรณาการกิจกรรมศูนย์อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สสวท.” ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 จำนวน 144 คน โดยการนำของท่านผู้อำนวยการสุรพล พิมพิลา และคณะผู้บริหารทุกท่าน ณ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด โดยมีกิจกรรมฐานการเรียนรู้ ดังนี้ 1. ปริศนาซ่อนสมบัติ 2. เกมนักสร้างเมือง 3. อยากแข็งต้องเขย่า 4. วัฏจักรชีวิตสัตว์ 5. ภูเขาไฟจำลอง 6. การเปลี่ยนสถานะ ซึ่งทุกฐานทุกกิจกรรมสร้างความรู้และความสนุกสนานเต็มที่ทั้งความรู้ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พร้อมอาหารอร่อยและรางวัลมากมาย..จึงนำเสนอบรรยายกาศภาพกิจกรรมดังนี้.. 🚀🚀กรุณารอสักครู่..กำลัง Download (เนื่องจากมีรูปภาพจำนวนมาก..)

By |2023-08-14T07:48:10+00:008 สิงหาคม 2023|ข่าวสารทั่วไป|0 Comments
Go to Top