ข่าวสารการบริการต่อนักเรียน โรงเรียน ชุมชน แจ้งเหตุการณ์กิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียน

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศธ. นิเทศ เยี่ยมเยือน ขับเคลื่อนปฐมวัย

โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ได้ให้การต้อนรับ ดร.สุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ เพื่อประเมิน ติดตามการจัดการเรียนการสอนปฐมวัยอย่างเข้มข้น โดยโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดของเราผ่านการประเมิน ผ่านการตรวจราชการอย่างยอดเยี่ยม ตามนโยบายติดตามดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย เขตตรวจราชการที่ 12 (ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด) ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 21 มิถุนายน 2565 เราได้เก็บภาพกิจกรรมการประเมิน บรรยากาศการเรียนการสอน การสาธิตการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้..

พิธีไหว้ครูบูรพาจารย์อนุบาลร้อยเอ็ด ปีการศึกษา2565

ในวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2565 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูบูรพาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อให้นักเรียนตระหนักและรับรู้ถึงความสำคัญของพิธีไหว้ครู 2. เพื่อให้นักเรียนมีค่านิยมการแสดงความเคารพ กตัญญูกตเวทีและการเป็นนักเรียนที่ดี 3. เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณครู 4. เพื่อให้นักเรียนได้รู้สึกรำลึกในพระคุณครู การจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ได้จัดกิจกรรมภายใต้มาตรการเฝ้าระวังโควิท-19 โดยให้ตัวแทนห้องเข้าร่วมเท่านั้น เพื่อลดความแออัดและความปลอดภัย ส่วนนักเรียนที่แต่ละห้องก็ชมการถ่ายทอดสดงานพิธีไหว้ครูอยู่ที่ห้องเรียนของตนเอง ถึงจะเป็นตัวแทน ของแต่ละห้องก็ไม่ทำให้บรรยาการความซาบซึ้ง ความปลื้มปิติลดลงแต่อย่างไร ดังภาพบรรยากาศในงานพิธี ดังนี้..(ภาพถ่ายโดย: ครูอิทธิพล บุญเดช)

By |2022-06-18T11:21:08+00:00มิถุนายน 18, 2022|ข่าวสารทั่วไป|0 Comments

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน-พัฒนาก่อนแต่งตั้ง รองผอ./65

โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ได้รับเกียรติจากคณะศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา "การพัฒนาก่อนแต่งต้ังรองผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกศาษา/2565 ซึ่งคณะดูงานได้เข้าศึกษาการจัดการศึกษาการจัดการศึกษารูปแบบโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ พร้อมเยี่ยมชมกระบวนการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรการจัดการต่างๆ ทั้งโครงการปกติ โครงการพิเศษ เช่น Gifted  IEP และ EP ซึ่งโรงเรียนของเราจัดให้เข้าดูเข้าชมในสภาพจริง ให้พบทั้งสิ่งที่ดีนำไปประยุกต์ และให้พบกับปัญหาที่ยังรอการแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งผู้เข้าศึกษาดูงานได้ประสบการณ์อย่างเต็มตลอด 1 วัน ในรั้วฟ้าขาวแห่งนี้ / วัน 23 พฤษภาคม 2565

By |2022-05-29T02:18:30+00:00พฤษภาคม 29, 2022|ข่าวสารทั่วไป|0 Comments

งานอนามัยโรงเรียนเข้มโควิด-ยุงลาย เชิงรุกทุกวัน

งานอนามัยโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด โดยการนำของท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป นายปรีดิ์ เปรมภูษิตานนท์ ได้ดำเนินงานเกี่ยวกับมาตรการการแพร่ระบาดของโควิท-19 อย่างเข้มข้น โดยได้ทำบันทึกข้อมูลนักเรียนและบุคลากรในการได้รับวัคซีน ตรวจสอบนับสถิตินักเรียนที่ได้รับเชื้อมีจำนวนเท่าไหร่ เพื่อจัดทำสถิติและใช้ในการบริหารจัดการต่อไป กำชับดูแลให้เจ้าหน้าที่นักการ แม่บ้าน ทำความความสะอาดพื้นผิวสัมผัสทั้งในห้องเรียนและสถานที่ต่างๆ ตลอดเวลา โดยท่านรองผู้อำนวยการ ปรีดิ์ และ คณะทำงานอนามัยได้ออกพ่นยาฆ่าเชื้อโรคทุกวันหลังจากเลิกทำการเรียนการสอนและพ่นยาฆ่ายุงทุกสัปดาห์ เพื่อให้นักเรียนของเราปลอดภัยจากเชื้อโรคให้ได้มากที่สุด..  

By |2022-05-30T21:10:34+00:00พฤษภาคม 28, 2022|ข่าวสารทั่วไป|0 Comments

สถานการณ์เปิดเรียน 2 สัปดาห์/ดีมาก!

โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ได้ทำการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 เป็นวันแรกซึ่งโรงเรียนของเราได้เตรียมมาตรการ 6+ มาตรการหลักมาใช้อย่างเข้ม เช่น 1. การเว้นระยะห้าง 2. การสวมหน้ากาก 100% 3. ล้างมือบ่อยๆ 4. คัดกรองวัดไข้ 5. ลดการแออัด 6. ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสร่วม ซึ่งได้รับการร่วมมือร่วมใจปฏิบัติตนเป็นอย่างดี ทั้ง คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง ทำให้เมื่อผ่านไปแล้ว 2 สัปดาห์ทำการเรียนการสอนสถานการณ์ covid-19 ยังอยู่ในสถานการณ์ที่ควบคุมได้ ทำให้บรรยากาศการเรียนการสอนเริ่มกลับมามีกลิ่นไอของการเรียนการสอนที่แท้จริง นักเรียนมีความสุขในการเรียน ครูสอนอย่างเต็มศักยภาพ อาหารกลางวัน นมเพื่อสุขภาพ พร้อมบริการนักเรียน อีกไม่นานนักเรียนก็จะกลับมามีความพร้อมในการเรียนรู้ สนุกในการมาเรียน สุขภาพกายใจแข็งแรง เฉกเช่นเมื่อก่อน covid-19 อีกครั้ง..  

By |2022-05-29T00:01:27+00:00พฤษภาคม 28, 2022|ข่าวสารทั่วไป|0 Comments
Go to Top