ข่าวสารการบริการต่อนักเรียน โรงเรียน ชุมชน แจ้งเหตุการณ์กิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียน

ค่าย ศ.ศิลป์บันเทิง..ประเดิมฐานการเรียนรู้แรก ประจำปี 2566

สาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด โดยการนำของท่านหัวหน้าวิศรุต ศรี​คะ​เณ​ย์​ และคณะคุณครูประจำสาระได้ดำริให้จัดกิจกรรมเข้าค่ายการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งเป็นโครงการจัดการเรียนรู้แก่นักเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดเป็นฐานแรกของปีการศึกษานี้เลย ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมที่เสริมสร้างความรู้ ค่านิยม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ความงานและความสนุกสนามของศิลปะ เช่น ดนตรีพื้นเมืองจังหวะสนุกสนาม นาฏศิลป์แสนงดงาม การทำผ้ามัดย้อม ผ้าบาติกสุดจินตนาการ ฯลฯ ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นในวันที่ 14 กรกฏาคม 2566 ณ ค่ายศิลป์ครูต่อ เมืองไม้บาติก อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด  โดยกิจกรรมได้รับความสนับสนุนจากคณะผู้บริหารโรงเรียน โดยการนำของท่านผู้อำนวยการสุรพล พิมพิลา ได้เป็นประธานเปิดงาน พร้อมให้โอวาท ทัศนคติทางศิลปะแก่นักเรียน (ประมวลภาพกิจกรรม ดังต่อไปนี้)

By |2023-07-17T06:22:43+00:0017 กรกฎาคม 2023|ข่าวสารทั่วไป|0 Comments

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายยน 2566 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด สพป.รอ.1 ได้กำหนดให้เป็นวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งเป็นประเพณีดีงามที่โรงเรียนของเราได้จัดงานขึ้นมาตลอดทุกปี เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงามที่ควรอนุรักษ์และเสริมสร้างความตระหนักให้นักเรียนลูกอนุบาลทุกคนได้รำลึกถึงครู อาจารย์ ที่ได้ให้การอบรมสั่งสอน อีกทั้งยังส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการจัดการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ - เพื่อสร้างความศรัทธา ความเชื่อมั่นในวิชาความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียน - เพื่ออบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้ศิษย์ยึดมั่นในคำสั่งสอนของครู ทั้งต่อหน้าและลับหลัง - เพื่อฝึกความกตัญญูกตเวทีต่อครู และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ - เพื่อธำรงไว้ซึ่งระเบียบปฏิบัติและประเพณีอันดีงาม กิจกรรมหลังในพิธีวันไหว้ครู คือ นักเรียนทุกคนร่วมพิธีงาน เนื่องจากนักเรียนมีจำนวนมากต้องทำการแบ่งพิธีการออกเป็น 2 ช่วง มีพิธีเชิดชูเกียรติยศแก่ข้าราชการครูที่จะเกษียณอายุในปีราชการนี้ นักเรียนร่วมรับพรและโอวาทจากท่านผู้อำนวยการสุรชัย พิมพิลา นักเรียนร่วมแสดงความเคารพและความกตัญญูกตเวทิตาต่อคุณครูพร้อมกับรับคำอำพรจากคณะคุณครูทุกท่าน ดังภาพกิจกรรม ต่อไปนี้..

By |2023-06-20T23:41:41+00:0020 มิถุนายน 2023|ข่าวสารทั่วไป|0 Comments

รักที่ไม่ลืมเลือนไปจากใจ..ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2565

คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดทุกท่าน ได้ร่วมแสดงความยินดีและร่วมอำลาระหว่างครูศิษย์ เนื่องจากนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ 1. เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความรัก ความผูกพันระหว่างเพื่อนและแสดงออกด้าน ความกตัญญูกตเวทีต่อครู 2. เพื่อปลูกฝังจิตสานึกที่ดีในการสร้างความรัก ความผูกพัน ระหว่างเพื่อน ครูและสถาบัน 3. เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่นักเรียนจะจบการศึกษา ซึ่งกิจกรรมทำสำคัญคือ พิธีรับมอบระเบียนแสดงผลการศึกษาแก่นักเรียนทุกคน การมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันการศึกษาของเรา การร่วมแสดงบนเวทีจากน้องๆ รุ่นน้อง การร่วมปฏิญาณตนเป็นศิษย์ที่ดี การบูชาคุณครู การร่วมถ่ายภาพประทับใจกับคุณครูและเพื่อนๆ การมอบรางวัล ดอกไม้ ของขวัญแสดงความดีใจจากพ่อแม่ ญาติมิตร อันเป็นที่รัก..(วันพุธที่ 28 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมธนินทร กรีนปาร์ค จังหวัดร้อยเอ็ด)

By |2023-04-01T01:28:52+00:0029 มีนาคม 2023|ข่าวสารทั่วไป|0 Comments

อนุบาลร้อยเอ็ดยอดเยี่ยมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2565

กลุ่มโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนทางด้านวิทยาการคำนวณ(Coding) ซึ่งเป็นนโยบายหลักของกระทรวงศึกษาธิการและประเทศชาติที่จะพลักดันให้เกิดผลสำเร็จอย่างเร่งด่วน จึงมีดำริในการจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยในปีการศึกษา 2565 ได้เริ่มจัดเป็นครั้งแรกในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี  ซึ่งในปีนี้โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดเข้าร่วมกิจกรรมครบทุกรายการ และสามารถคว้ารางวัลต่างๆ  ดังนี้  

By |2023-02-26T14:16:44+00:0026 กุมภาพันธ์ 2023|ข่าวสารทั่วไป|0 Comments

อนุบาลร้อยเอ็ดมอบโชคใหญ่ จับสลากเข้า อ.2 ปี 2566

โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดได้จัดกิจกรรมจับสลากเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการรับนักเรียนที่มีเกินความต้องการด้วยวิธีการจับสลาก โดยกำหนดคุณสมบัตินักเรียนต้องมีภูมิลำเนาในจังหวัดร้อยเอ็ด อายุ 4 ปีบริบูรณ์หรือเกิดระหว่างวันที่ 17 พ.ค. 61 - 16 พ.ค. 62 รับจำนวน 300 คน  ซึ่งกำหนดวันในการจับสลากคือวันที่ 19 ก.พ. 66 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป  ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากแวดวงการศึกษาและผู้มีเกียรติจากสาขาอาชีพต่างๆ ตัวแทนผู้สมัครบางส่วน ร่วมจับสลากพร้อมเป็นสักขีพยาน กิจกรรมเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมและสำเร็จไปได้ด้วยดี ดังภาพกิจกรรมต่อไปนี้  

By |2023-02-25T00:09:43+00:0025 กุมภาพันธ์ 2023|ข่าวสารทั่วไป|0 Comments

โครงการน้องใหม่ Robot Kids’2566

กลุ่มงานไอทีโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ร่วมมือกับนิสิตนักศึกษาฝึกประสบการณ์พิเศษและภาคคณะเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยการนำของท่านวิทยากร ผศ.มานิตย์ อาษานอก ได้จัดประสบการณ์ที่กำลังเป็นที่สนใจและประเทศชาติต้องเร่งพัฒนาในเรื่องนี้มากๆ ในคือ Coding ซึ่งการเขียนโปรแกรมเพื่อบังคับหุ่นยนต์เป็นศาสตร์ที่ต้องได้รับการส่งเสริมแก่นักเรียนของเราเป็นการด่วน จึงได้เกิดค่ายโรบอท คิดส์ เพื่อปูพื้นฐานให้กับนักเรียนที่มีความสนใจ ในวันที่เสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ดังบรรยากาศและภาพกิจกรรมที่ได้นำเสนอนี้..  

By |2023-02-17T07:25:57+00:0017 กุมภาพันธ์ 2023|ข่าวสารทั่วไป|0 Comments

อนุบาลร้อยเอ็ดสนามการประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6(ศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ 2565)

โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ได้รับเกียรติจากจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับผิดชอบเป็นสนามการประกวดขับขานประสานเสียง ป.1 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คร้ังที่ 70 ปีการศึกษา 2565  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566  ซึ่งมีตัวแทนจากเขตพื้นที่การศึกษาต่างๆ เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 47 ทีม ซึ่งแต่ละทีมได้แสดงออกถึงความสามารถ ความพร้อมเพรียง แสดงผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม ดังผลการแข่งขันและภาพกิจกรรมที่น่าสนใจ ดังต่อไปนี้..

By |2023-02-03T00:51:42+00:002 กุมภาพันธ์ 2023|ข่าวสารทั่วไป|0 Comments

ประมวลความรู้ภาคสนามลูกเสือ’65

คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ได้จัดประมวลความรู้ภาคสนามกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ คือ - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประมวลความรู้ภาคสนามอย่างเข้มข้นเป็นเวลา 2 สัปดาห์ จัดกิจกรรมภาคสนามคือ 1. ฐานการเปิด-ปิดกองลูกเสือ 2. ฐานผจญภัยผูกเงื่อน 3. ฐานเพลงและเกม 4. ฐานระเบียบ-วินัยลูกเสือ โดยจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 20 - 27 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประมวลความรู้ภาคสนามอย่างเข้มข้นเป็นเวลา 2 สัปดาห์ จัดกิจกรรมภาคสนามคือ 1. ฐานการเปิด-ปิดกองลูกเสือ 2. ฐานผจญภัยผูกเงื่อน 3. ฐานเพลงและเกม 4. ฐานระเบียบ-วินัยลูกเสือ โดยจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 12 และ 19 มกราคม 2566 และเพิ่มเติมกิจกรรมเสริมประสบการณ์พิเศษ เช่น กิจกรรมยิงปืนสั้น-ยาว กิจกรรมโดดหอสูง 34 ฟุต โดยจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 20 มกราคม 2566 ณ ค่ายทหารสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า จังหวัดร้อยเอ็ด ดังประมวลภาพกิจกรรม ต่อไปนี้

By |2023-01-22T08:34:42+00:0022 มกราคม 2023|ข่าวสารทั่วไป|0 Comments

16 มกราคม 66 “น้อมบูชาคุณครู”

คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดได้เข้าร่วมกิจกรรมวันครูแห่งชาติ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 16 มกราคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมสัมนาสาเกตฮอล์ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมที่สำคัญ คือ การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของครู มอบรางวัลให้กับครูที่มีผลงานดีเด่น จัดพิธีกรรมทางศาสนา จัดพิธีคารวะครูผู้สอนและระลึกถึงพระคุณของครู กิจกรรมเพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพครู รวมถึงนักเรียน และผู้ปกครอง เช่น การแข่งขันกีฬา หรือจัดงานฉลองรื่นเริง ดังประมวลภาพกิจกรรม ดังต่อไปนี้

By |2023-01-22T04:52:19+00:0022 มกราคม 2023|ข่าวสารทั่วไป|0 Comments

วันเด็กแห่งชาติ’66 “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”

โรงเรียนอนุบาลได้จัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2566 ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อให้ทุกส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจ และรู้สึกมีคุณค่าต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติ เพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีกำลังใจในการปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ ดังต่อไปนี้ บุคลากรภายในโรงเรียน คณะครูผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง ร่วมกันทำบุญตักบาตร ณ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดของเรา นำปัจจัยและเครื่องอุปโภคบริโภคบริจาคให้วัด โรงเรียนและนำส่วนหนึ่งไปจับแจกให้กับเด็กๆ ในงานวันเด็กที่บึงพลาญชัย จัดกิจกรรมสนุกสนาน เกมส์ ดนตรี เสริมสร้างความรู้ อาหารของเล่นให้เก็บเด็กๆ ในงานวันเด็ก โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ ดังประมวลภาพกิจกรรมต่อไปนี้..

By |2023-01-22T05:56:10+00:0022 มกราคม 2023|ข่าวสารทั่วไป|0 Comments
Go to Top