About toper

This author has not yet filled in any details.
So far toper has created 12 blog entries.

โครงการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต “เด็กปฐมวัย คิดได้ ทำเป็น เล่นสนุก”

ในวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 ช่วงชั้นปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างองค์ความรู้และแนวทางในการขับเคลื่อนจัดการศึกษาทุกภาคส่วนทั้งโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน [...]

โครงการรักการอ่านสานสู่ฝันป.5

คณะครูสายชั้นประถมศึกษา 5 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ได้ตระหนักถึงการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนอันเป็นที่รักยิ่งโดยเฉพาะในช่วง 2 ปีของการแพร่ระบาดของ Covid-19 จึงได้ร่วมมือร่วมใจจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่านและเขียนโดยใช้ชื่อโครงการว่า "กิจรรมรักการอ่านสารสู่ฝัน [...]

สัปดาห์วิทยาศาสตร์65เต็มเปี่ยมความรู้สนุกสนานล้นเฟรม..

ประวัติวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ   รัฐบาลไทยกำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคม เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เนื่องจากวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 [...]

ฐานปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์บูรณาการกิจกรรมศูนย์อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สสวท.

วันที่ 12-13 สิงหาคม 2565 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมโครงการ "ฐานปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์บูรณาการกิจกรรมศูนย์อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สสวท." ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 [...]

By |2022-08-19T06:24:59+00:00สิงหาคม 19, 2022|ข่าวสารวิชาการ|0 Comments

วันภาษาไทย’65 กิจกรรมหลากหลาย ยิ่งใหญ่ อนุบาลร้อยเอ็ด

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทย ในวันอังคารที่ 26 กรกฏาคม 2565 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน คือ [...]

By |2022-08-01T04:33:25+00:00สิงหาคม 1, 2022|Uncategorized|0 Comments

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ ระดับชั้น ป.6

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่สนามโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด สพป.รอ.1 นายสุรพล [...]

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศธ. นิเทศ เยี่ยมเยือน ขับเคลื่อนปฐมวัย

โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ได้ให้การต้อนรับ ดร.สุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ เพื่อประเมิน ติดตามการจัดการเรียนการสอนปฐมวัยอย่างเข้มข้น โดยโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดของเราผ่านการประเมิน ผ่านการตรวจราชการอย่างยอดเยี่ยม [...]

พิธีไหว้ครูบูรพาจารย์อนุบาลร้อยเอ็ด ปีการศึกษา2565

ในวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2565 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูบูรพาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ คือ [...]

By |2022-06-18T11:21:08+00:00มิถุนายน 18, 2022|ข่าวสารทั่วไป|0 Comments

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน-พัฒนาก่อนแต่งตั้ง รองผอ./65

โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ได้รับเกียรติจากคณะศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา "การพัฒนาก่อนแต่งต้ังรองผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกศาษา/2565 ซึ่งคณะดูงานได้เข้าศึกษาการจัดการศึกษาการจัดการศึกษารูปแบบโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ พร้อมเยี่ยมชมกระบวนการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรการจัดการต่างๆ ทั้งโครงการปกติ โครงการพิเศษ เช่น [...]

By |2022-05-29T02:18:30+00:00พฤษภาคม 29, 2022|ข่าวสารทั่วไป|0 Comments

งานอนามัยโรงเรียนเข้มโควิด-ยุงลาย เชิงรุกทุกวัน

งานอนามัยโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด โดยการนำของท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป นายปรีดิ์ เปรมภูษิตานนท์ ได้ดำเนินงานเกี่ยวกับมาตรการการแพร่ระบาดของโควิท-19 อย่างเข้มข้น โดยได้ทำบันทึกข้อมูลนักเรียนและบุคลากรในการได้รับวัคซีน ตรวจสอบนับสถิตินักเรียนที่ได้รับเชื้อมีจำนวนเท่าไหร่ เพื่อจัดทำสถิติและใช้ในการบริหารจัดการต่อไป กำชับดูแลให้เจ้าหน้าที่นักการ [...]

By |2022-05-30T21:10:34+00:00พฤษภาคม 28, 2022|ข่าวสารทั่วไป|0 Comments
Go to Top