About toper

This author has not yet filled in any details.
So far toper has created 23 blog entries.

ประมวลความรู้ภาคสนามลูกเสือ’65

คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ได้จัดประมวลความรู้ภาคสนามกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ คือ - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประมวลความรู้ภาคสนามอย่างเข้มข้นเป็นเวลา 2 สัปดาห์ จัดกิจกรรมภาคสนามคือ 1. ฐานการเปิด-ปิดกองลูกเสือ 2. ฐานผจญภัยผูกเงื่อน 3. ฐานเพลงและเกม 4. ฐานระเบียบ-วินัยลูกเสือ โดยจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 20 - 27 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประมวลความรู้ภาคสนามอย่างเข้มข้นเป็นเวลา 2 สัปดาห์ จัดกิจกรรมภาคสนามคือ 1. ฐานการเปิด-ปิดกองลูกเสือ 2. ฐานผจญภัยผูกเงื่อน 3. ฐานเพลงและเกม 4. ฐานระเบียบ-วินัยลูกเสือ โดยจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 12 และ 19 มกราคม 2566 และเพิ่มเติมกิจกรรมเสริมประสบการณ์พิเศษ เช่น กิจกรรมยิงปืนสั้น-ยาว กิจกรรมโดดหอสูง 34 ฟุต โดยจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 20 มกราคม 2566 ณ ค่ายทหารสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า จังหวัดร้อยเอ็ด ดังประมวลภาพกิจกรรม ต่อไปนี้

By |2023-01-22T08:34:42+00:00มกราคม 22, 2023|ข่าวสารทั่วไป|0 Comments

16 มกราคม 66 “น้อมบูชาคุณครู”

คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดได้เข้าร่วมกิจกรรมวันครูแห่งชาติ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 16 มกราคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมสัมนาสาเกตฮอล์ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมที่สำคัญ คือ การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของครู มอบรางวัลให้กับครูที่มีผลงานดีเด่น จัดพิธีกรรมทางศาสนา จัดพิธีคารวะครูผู้สอนและระลึกถึงพระคุณของครู กิจกรรมเพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพครู รวมถึงนักเรียน และผู้ปกครอง เช่น การแข่งขันกีฬา หรือจัดงานฉลองรื่นเริง ดังประมวลภาพกิจกรรม ดังต่อไปนี้

By |2023-01-22T04:52:19+00:00มกราคม 22, 2023|ข่าวสารทั่วไป|0 Comments

วันเด็กแห่งชาติ’66 “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”

โรงเรียนอนุบาลได้จัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2566 ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อให้ทุกส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจ และรู้สึกมีคุณค่าต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติ เพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีกำลังใจในการปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ ดังต่อไปนี้ บุคลากรภายในโรงเรียน คณะครูผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง ร่วมกันทำบุญตักบาตร ณ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดของเรา นำปัจจัยและเครื่องอุปโภคบริโภคบริจาคให้วัด โรงเรียนและนำส่วนหนึ่งไปจับแจกให้กับเด็กๆ ในงานวันเด็กที่บึงพลาญชัย จัดกิจกรรมสนุกสนาน เกมส์ ดนตรี เสริมสร้างความรู้ อาหารของเล่นให้เก็บเด็กๆ ในงานวันเด็ก โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ ดังประมวลภาพกิจกรรมต่อไปนี้..

By |2023-01-22T05:56:10+00:00มกราคม 22, 2023|ข่าวสารทั่วไป|0 Comments

merry christmas and happy new year 2023

คริสต์มาส คือการฉลองการบังเกิดของพระเยซูเจ้า ผู้คนจะเฉลิมฉลองกันในวันที่ 25 ธันวาคม คำว่า คริสต์มาส เป็นคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ Christmas ซึ่งมาจากภาษาอังกฤษโบราณว่า Christes Maesse ที่แปลว่า   บูชามิสซาของพระคริสตเจ้า เพราะการร่วมพิธีมิสซา เป็นประเพณีส าคัญที่สุดที่ชาวคริสต์ถือปฎิบัติกันในวันคริสต์มาส คำว่า Christes Maesse พบครั้งแรกในเอกสารโบราณ ที่เป็นภาษาอั งกฤษ ในปี ค.ศ. 1038 และคำนี้ก็แปรเปลี่ยนมาเป็นคำว่า Christmas คำทักทายที่สามารถได้ยินบ่อย ๆ ในเทศกาลนี้ คือ Merry Christmas คำว่า  Merry ในภาษาอังกฤษโบราณ แปลว่า สันติสุขและความสงบทางใจ เพราะฉะนั้น คำนี้จึงเป็นคำที่ใช้อวยพรผู้อื่น   หมายความว่า ขอให้เขาได้รับสันติสุขและความสงบทางใจเนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาส โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดของเราได้จัดกิจกรรมขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมเกี่ยวกับวันคริสต์มาส 2) เพื่อให้นักเรียนได้รับความสนุกสนานจากการเข้าร่วมกิจกรรม และใช้โอกาสนี้ในการแสดงความสามารถของตนเอง 3) เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมด้านการมีวินัย ความสามัคคี มีนำ้ใจและการทำงานเป็นทีม โดยกิจกรรมที่สำคัญคือ การให้ความรู้และร่วมรับพรจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน  การแสดงของนักเรียนในระดับชั้นต่างๆ และที่สำคัญคือรับของขวัญ ขนมต่างๆ จากซานตาคลอสใจดี และที่เป็นไฮไลท์คือการทำกิจกรรมเต็มรูปแบบจากโครงการเรียน English Program ตลอดทั้งวัน ภายใต้การดำเนินงานของสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและโครงการเรียน English Program ดังประมวลภาพกิจกรรมต่อไปนี้-->

By |2022-12-26T10:29:07+00:00ธันวาคม 26, 2022|ข่าวสารทั่วไป|0 Comments

มหกรรมกีฬา-กีฬาไทย’2565

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ระบาดอย่างรุนแรงในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ทำให้กิจกรรมที่เสริมสร้างประสบการณ์แก่นักเรียนหลายๆ กิจกรรมได้ถูกระงับไว้ ซึ่งการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนก็เป็นกิจกรรมที่สำคัญที่นักเรียนทุกคนเฝ้าอยากให้จัดขึ้นมากที่สุด..ซึ่งปีการศึกษา 2565 นี้เมื่อทุกอย่างพร้อม วันเวลาสถานที่พร้อมโรงเรียนของเราก็ไม่ได้รอช้า ได้จัดกิจกรรมขึ้นในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้แบ่งคณะสีออกเป็น 4 สี ประกอบด้วย คณะสีแดง คณะสีชมพู คณะสีเหลือและคณะสีฟ้า  ซึ่งกิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพและถนัดของนักเรียนประกอบด้วย 1. ศักยภาพด้านกีฬา 2.ศักยภาพดีการเชียร์ 3. ศักยภาพด้านขบวนพาเหรดและการโชว์แสดง ซึ่งนักเรียนของเราได้แสดงออกอย่างเต็มที่  กิจกรรมด้านกีฬานั้นได้จัดให้นักเรียนทุกระดับชั้น ทุกระดับวัยเน้นความสนุกสนานและมีส่วนร่วมของนักเรียน เช่น ขี่ม้าก้านกล้วย  ชักเย่อ ขี่ม้าส่งเมือง วิ่งผลัด วิ่งตะขาบ ฮุล่าฮูฟ เดินไม้สูง วิ่งสามัคคี กระโดดเชือก เป็นต้น กิจกรรมนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ดังภาพกิจกรรมที่นำเสนอต่อไปนี้..  

By |2022-12-20T09:50:59+00:00ธันวาคม 19, 2022|Uncategorized|0 Comments

อนุบาลร้อยเอ็ดร่วมสืบสานประเพณี”สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีบ” ประจำปี 2565

โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมงานบุญประเพณีลอยกระทง “สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป” ซึ่งโรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่สำคัญทุกกิจกรรม เช่น  1. กระทงประทีบขนาดใหญ่เข้าร่วมการประกวดและสร้างสีสรรค์ในงาน 2. ครูและนักเรียนร่วมรำวง "สมมาน้ำ คืนเพ็งเส็งประทีป"   จำนวน 200 คน 3. ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดงาน 4. ร่วมแสดงดนตรีขับร้องเพลงเพื่อความบันเทิงในงาน และอื่นๆ  ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 ถึง วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ บึงพลาญชัยและสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด ทั้งนี้โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดของเราได้ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนของเราทุกคนได้ช่วยกันในการอนุรักษ์สืบสานงานประเพณี สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป 2565 รวมถึงขอความร่วมมือในการแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าไหม มาร่วมในงานครั้งนี้ อีกทั้งเชิญชวนให้ใช้กระทงที่ที่เป็นวัสดุจากธรรมชาติสามารถย่อยสลายได้ ไม่ว่าจะเป็น ใบตอง หรือต้นกล้วย และเน้นย้ำการดูแลพี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมงาน พร้อมกำชับไม่ให้มีการ จุดพลุ จุดดอกไม้ไฟ หรือประทัด และการดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อเป็นให้เป็นงานประเพณีวัฒนธรรมที่ปลอดภัยและสวยงามสืบไป..

By |2022-11-09T06:56:43+00:00พฤศจิกายน 9, 2022|ข่าวสารทั่วไป|0 Comments

ค่ายวิชาการสายชั้น ป.5 ’65 สำหรับนักเรียนป.5 อนุบาลร้อยเอ็ดทุกคน

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ค่ายวิชาการ ปี 2565 ระดับชั้นประถมศึกษา ป.5 จัดขึ้นในวันที่ 9 ตุลาคม 2565 เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดได้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ในแผนการเรียนแบบใดทั้งภาคปกติ Gifted โปรแกรม และ Ep โปรแกรม โดยมีจุดประสงค์หลักคือ ให้นักเรียนได้มีประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียน ฝึกการทำกิจกรรมกลุ่มเป็นหลัก ฝึกการแสดงออก นักเรียนได้ทำความรู้จักกับเพื่อนๆ ร่วมสถาบัน ฝึกความสามัคคีรักใคร่ในหมู่เพื่อน มีความสนุกสนานเพลิดเพลินและผ่อนคลายจากการเรียนการสอนใน 1 ภาคเรียนที่ผ่านมา ซึ่งมีกิจกรรมที่หลายหลายบูรณาการครอบคลุมทุกกลุ่มสาระ ซึ่งนักเรียนสนใจในกิจกรรมทุกกิจกรรม อาหารอร่อย ขนมและรางวัลให้นักเรียนมากมาย กิจกรรมนี่้สำเร็จได้อย่างสมบูรณ์เพราะได้รับความร่วมมือจากคณะวิทยากรที่มีความสามารถจากคณะครูสายชั้น ป.5 ทุกคนและคณะนักศึกษาฝึกประสบการณ์ทุกท่านที่ได้จัดเต็มในครั้งนี้..ดังภาพกิจกรรมต่อไปนี้..

By |2022-10-16T07:16:23+00:00ตุลาคม 16, 2022|ข่าวสารทั่วไป|0 Comments

ค่ายภาษาอังกฤษ(EP) ’65 กับเหล่าพ่อมดแม่มดทรงพลังเวทย์

โครงการ English Pragram ได้จัดค่ายภาษาอังกฤษสัญจร โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษตามถนัดและความสนใจในบรรยากาศที่สนุกสนานนอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นโดยการทำกิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง พูด อ่าน และเขียน ร่วมกันในลักษณะกิจกรรมเดี่ยว กิจกรรมคู่ กิจกรรมกลุ่มย่อย และกิจกรรมกลุ่มใหญ่  เป็นการสร้างบรรยากาศให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้สึกผ่อนคลาย ร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดให้ด้วยความสนุกสนานเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจ กล้าแสดงออกทางภาษาอย่างเต็มที่ไม่มีความรู้สึกของการเรียนในกรอบของห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ กิจกรรมเต็มไปด้วยความสนุกสนานอบอุ่นของคณะครูและศิษย์ กิจกรรมจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6-7 ตุลามคม 2565 ดังภาพกิจกรรมต่อไปนี้..

By |2022-10-14T00:46:20+00:00ตุลาคม 13, 2022|ข่าวสารทั่วไป|0 Comments

ค่ายGifted ’65 สูดอากาศบริสุทธิ์รับโอโซนที่เขาใหญ่..เรียนรู้ชิลๆ

โปรแกรมการเรียน Gifted โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนในทุกศาสตร์ ในทุกปีจะจัดค่าย Gifted เพื่อมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีทางด้านวิทยาศาสตร์ให้เกิดขึ้นแก่นักเรียนที่ขาดโอกาส นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนในชั้นเรียนของนักเรียน ไปใช้ประโยชน์ในการสร้างกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สามารถทำให้นักเรียนเกิดความรู้สึกที่ดีต่อการใช้วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวันได้ และนำความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านมาประยุกต์ใช้และอธิบายตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ได้และเกิดจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชน  โดยกิจกรรมค่าย Gifted จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 8 ตุลาคม 2565  ณ โรงแรมแกรนด์สิริรีสอร์ท เขาใหญ่ ดังภาพกิจกรรมต่อไปนี้..

By |2022-10-14T00:35:48+00:00ตุลาคม 13, 2022|ข่าวสารทั่วไป|0 Comments

อ.รอ.ผ่านการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว

โครงการโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโดยการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย และแนวทางการจัดกิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีเป้าหมายคือ ยกระดับคุณธรรม จริยธรรม ต่อยอดให้นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ให้มีจิตสำนึกที่ดี ปฏิบัติตนบนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามสอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนหรือกรอบแนวคิดคุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ 1) ความพอเพียง 2) ความกตัญญู 3) ความซื่อสัตย์สุจริต 4) ความรับผิดชอบ 5) อุดมการณ์คุณธรรม นอกจากนี้ การดำเนินงานดังกล่าวยังเป็นการสร้างนักเรียนดีให้บ้านเมืองสร้างครูดีให้ห้องเรียน สร้างผู้บริหารดีให้โรงเรียน และสร้างโรงเรียนดีให้ชุมชน และในวันที่ 19 กันยายน 2565 คณะกรรมการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ได้เข้าประเมินโรงเรียนคุณธรรมโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ซึ่งผลการประเมินโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดของเราได้ผ่านการประเมินโรงเรียนคุณธรรม ระดับ 2 ดาว เป็นที่เรียบร้อย //ดังภาพกิจกรรมที่ได้ประมวล ต่อไปนี้

By |2022-10-11T08:20:35+00:00ตุลาคม 11, 2022|ข่าวสารทั่วไป|0 Comments
Go to Top