ประมวลความรู้ภาคสนามลูกเสือ’66
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ได้จัดประมวลความรู้ภาคสนามกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 22 และ 29 มกราคม 2567 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด บ้านหนองผักแว่น ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โดยใช้ชื่อกิจกรรมครั้งนี้ว่า “Day Camp” ซึ่งเป็นค่ายลูกเสือ-เนตรนารีที่จัดขึ้นเพื่อนักเรียนของเราตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 จัดกิจกรรมที่ครอบคลุมเนื้อหาหลักสูตรลูกเสือ รวมถึงวิทยากรที่ทรงคุณภาพมากความรู้ สนุกสานร่าเริงเป็นที่สุด เพื่อพี่น้องลูกเสือสำรองและลูกเสือสามัญของเราทุกคน ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้
1. ฐานการเปิด-ปิดกองลูกเสือ
2. ฐานผจญภัยผูกเงื่อน
3. ฐานเพลงและเกม
4. ฐานระเบียบ-วินัยลูกเสือ
โดยจัดกิจกรรมได้รับเกียรติจากท่านสุชาติ พุทธลา ผอ.สพป.รอ.1 มาเป็นประธานเปิดกองลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมการดูแลควบคุมสนับสนุนด้วยดีจากท่าน ผอ.สุรพล พิมพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด และการเอาใจใส่ ดูแล สั่งสอนให้ความรู้จากวิทยากรและคณะคุณครูท่าน ดังภาพกิจกรรมต่อไปนี้..