กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมและจริยธรรมผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2567 ณ วัดวิมลนิวาส จังหวัดร้อยเอ็ด
โดยการนำของท่านสุรพล พิมพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด โดยมีประสงค์สำคัญ คือ

1. เพื่อให้นักเรียนและผู้เข้ารับการอบรมทุกคน มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมของศาสนาเท่าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต อย่างถูกต้องและเพียงพอ

2. เพื่อให้นักเรียนและผู้เข้ารับการอบรมทุกคน นำหลักธรรมนั้นมาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เช่นมีระเบียบ วินัย ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบและกตัญญูกตเวที เป็นต้น จนเกิดเป็นคุณธรรมประจำชีวิต ไม่ตกเป็นทาสของความชั่วร้าย มีชีวิต อยู่อย่างปลอดภัยและสงบเย็น

3. เพื่อให้นักเรียน และผู้เข้ารับการอบรมทุกคน ดำเนินชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่ผู้อื่น

4. เพื่อให้นักเรียนและผู้เข้ารับการอบรมทุกคนมีส่วนร่วมในการสืบอายุพระพุทธศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ ไว้เป็นมรดกอันล้ำค่าของสังคมไทยสืบไป

       กิจกรรมได้ดำเนินการไปได้ด้วยดี ผู้เข้ารับการอบรมมีความสุขและสามารถนำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไป ดังประมวลภาพกิจกรรมที่สำคัญ ดังต่อไปนี้..