กลุ่มงานไอทีโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาการเรียนการสอน Coding การเขียนคำสั่งควบคุมหุ่นยนต์ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้รับการร่วมมือจากวิทยกรแกนนำท่านปิยะวัฒน์ วัฒนาและคณะ จากบริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด จำนวน 55 คน โดยเนื้อหาจะประกอบด้วย การเขียนโปรแกรมด้วยคอมพิวเตอร์และการนำคำสั่งจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้าควบคุมส่งการการทำงานให้กับคอมพิวเตอร์ ซึ่งกิจกรรมดำเนินไปด้วยความรู้และความสนุกสนามแก่นักเรียนผู้เข้ารับการอบรมยิ่ง และยังได้รับความร่วมมือจากนิสิตนักศึกษาฝึกประสบการณ์พิเศษและภาคคณะเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการทำหน้าที่วิทยากรพี่เลี้ยง ช่วยเสริมความรู้ ตลอดจนกิจกรรมนันทนาการอย่างสนุกสนานตลอดช่วงเวลาจัดกิจกรรม กิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ดังประมวลภาพกิจกรรม ต่อไปนี้..