วันอาทิตย์, 8 ธันวาคม, 2019

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

video

SEM CAMP GIFTED PROGRAM 2562

โครงการห้องเรียน Gifted โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาผู้เรียน ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2562 ...

ประมวลภาพมุทิตาคารวะ..ผู้เกษียณอายุราชการปี 62

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดได้ร่วมแสดงมุทิตาคารวะ แก่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2562  จำนวน 14 ท่าน โดยได้จัดกิจกรรมสำคัญในสองวัน คือ วันอังคารที่ 24...

กิจกรรมการเรียนการสอน

ประกาศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2562

โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ประกาศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2562  ดังต่อไปนี้..   #ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1      #ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2     ...

ค่ายศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(สสวท.)อนุบาลร้อยเอ็ด

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ในฐานะโรงเรียนแม่ข่ายได้จัดค่ายกิจกรรมให้กับโรงเรียนลูกข่ายเพื่อขยายผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ในระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด กิจกรรมการเรียนการสอนน่าตื่นตาตื่นใจ แก่นักเรียนและผู้ร่วมกิจกรรมเป็นอย่างยิ่ง..   ...

งานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ อนุบาล

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้นมาโด่ยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" เสริมสร้างบรรยากาศทางวิทยาศาสตร์ อันเป็นวิถีทางหนึ่งของการแก้ปัญหาการขาดแคลนกำลังคน ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและส่งเสริมความรู้ความสามารถและการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในการพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกิจกรรมที่สำคัญในงาน คือ...

พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 - 09.00 น. โรงเรียนอนุลาลร้อยเอ็ด จัดพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์...

วันภาษาไทยแห่งชาติ เทิดไท้องค์ราชัน

เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2562 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ 1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงเป็นนักปราชญ์ และนักภาษาไทย รวมทั้งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ได้ทรงแสดงความห่วงใย...

ร่วมงานบุญประเพณีเข้าพรรษา ปี62

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีเข้าพรรษาเมืองร้อยเอ็ด ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 ช่วงเช้า ก่อนที่จะถึงเวลาของขบวนแห่เทียน ครูและนักเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดได้ร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมกิจกรรมให้เยาวชนมีส่วนร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม...

พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณลูกเสือ ปีการศึกษา 62

ในวันที่ 1 กรกฏาคม 2562 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ได้มอบหมายให้คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้งลูกเสือและเนตรนารีทุกคน เข้าร่วมพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณเนื่องในวันสถาปนากองลูกเสือไทย หน่วยงานลูกเสือโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อให้ ผู้กำกับลูกเสือ...

อนุบาลปลอดยาเสพติด 100% รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 62

วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี ถือเป็นอีกหนึ่งวันที่มีความสำคัญ เนื่องจากมติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดของเราได้ให้ความร่วมมือกับจังหวัดร้อยเอ็ด โดยในปีนี้ก็ได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคประชาชนในการร่วมรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปี ซึ่งในปีนี้ถูกจัดขึ้นภายใต้แนวคิดและคำขวัญ “มุ่งมั่น...

อนุบาลรับโล่และเกียรติบัตร O-net หลายรายการทั้ง IQA AWARD ด้วย!

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 จัดประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กว่า 300 คน ณ ศูนย์ประชุมสาเกตฮอลล์ อำเภอเมือง...
video

น้องนัชชาคว้ารางวัลยุวทูตความดี Award62 ก.ต่างประเทศ

โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดของแสดงความยินดีและชื่นชม..เด็กหญิงนัชชา ประกอบแสง นักเรียนชั้น ป. 6/12 โครงการEnglish Program อนุบาลร้อยเอ็ด ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนไปศึกษาดูงานที่ประเทศสิงคโปร์ จากการเข้าร่วมอบรมต้นกล้าความดีก้าวสู่สากล ตามวิถีพอเพียง โดยมูลนิธิยุวทูตความดี...

ข่าวสารทางราชการ

ประกาศผลสอบคัดเลือกครู Co-teacher ล่าสุด!!!

ตามที่โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดได้ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่างครู Co-teacher บัดนี้ผลการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว และให้ผู้ที่สอบได้อันดับที่ 1 -2 รายงานตัวในวันพุธที่ 4 ก.ย. 2562 เวลา 8.30 น. ที่ห้องฝ่ายบริหารงานบุคคล ดังรายเอียดต่อไปนี้...

ประกาศรับสมัครครู Co-teacher เงินเดือน 13,000

ชื่อตำแหน่ง Co-Teacher จำนวน 1 อัตรา 1. ตำแหน่งที่จะรับสมัคร 1.1 ชื่อตำแหน่ง Co-Teacher จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 13,000 บาท ขอบข่ายงานที่จะปฏิบัติเกี่ยวกับ 1.1.1 ช่วยครูต่างชาติและครูประจำชั้นจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาต่างๆ ส่งเสริม การเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) 1.1.2 แปลความหมายหรือถ่ายทอดเนื้อหาสาระวิชาต่างๆ ตามคำสั่งของครูต่างชาติ ให้นักเรียนเข้าใจ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรภาษาอังกฤษ 1.1.3 จัดฝึกอบรมสั่งสอน และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 1.1.4...

อนุบาลร้อยเอ็ด O-net เต็มร้อย

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน และมีกำหนดการสอบ O-NET ของนักเรียนชั้น ป.6 ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งโรงเรียอนุบาลร้อยเอ็ดของเราทำได้ยอดเยี่ยมเช่นเคย แต่มีจำนวนนักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนนมากกว่าเดิม มีรายละเอียด ดังนี้ ..
.. Youtube กิจกรรมโรงเรียนของเรา 62
การแข่งขันฟุตบอล สุดมันส์ ถึงขั้นดวลจุดโทษ ห้องไหนไม่รู้? ดูกันเอาเอง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
29:27
ไฮไลท์ ! สุดยอดการประกวดเทพีรีไซเคิล วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
26:54
การประกวดนักร้องเสียงใส ขวัญใจหางเครื่อง ป.6/4 วันภาษาไทย ร.ร.อนุบาลร้อยเอ็ด 2562
04:45
การประกวดนักร้องเสียงใส ขวัญใจหางเครื่อง ป.6/5 วันภาษาไทย ร.ร.อนุบาลร้อยเอ็ด 2562
05:01
กิจกรรมวันภาษาไทย เทิดไท้องค์ราชัน ช่วงการแสดง ป.6/7 และ ป.6/12 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
09:26
"กิจกรรมวันภาษาไทย เทิดไท้องค์ราชัน" โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด (ภาพกิจกรรม ep.1)
08:01
ไฮไลท์ ก่อนแข่ง ภาคบ่าย กิจกรรมวันภาษาไทย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ๒๕๖๒
05:13
ช่วงพิธีการ และมอบเกียรติบัตร วันภาษาไทย ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด EP. 1
19:42

อนุบาล..Gossip!!!

พิธีแสดงมุทิตาจิตอนุบาลภาคอีสาน62

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 62 คณะผู้บริหารและบุคลากรครูโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดได้ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แสดงมุทิตาจิตให้กับบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 62 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...

อนุบาลร้อยเอ็ดร่วมรำเทิดพระเกียรติถวายพระพรในหลวงรัชกาลที่ 10

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 22 พ.ค. คณะครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู บุคลากรโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด กว่า 50 สาวงาม...

พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ร.10

  วันนี้ (6 พฤษภาคม 2562) เวลา 15.45 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล...

สงกรานต์ชื่นมื่น..ที่อนุบาลร้อยเอ็ด

สงกรานต์ชื่นมื่น..ที่อนุบาลร้อยเอ็ด 62 ประเพณีสงกรานต์ถือเป็นประเพณีการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดของเราจัดให้มีกิจกรรมที่ถือปฏิบัติเป็นกิจกรรมขององค์กร ทั้งคณะผู้บริหาร คณะครู พนักงานจ้างทุกท่าน ต่างร่วมสุขสันต์ในงานเทศกาลนี้ แสดงออกด้วยความพร้อมเพรียง ความรัก ความสามัคคี ความเคารพต่อผู้อาวุโส การสรงน้ำพระ...

กีฬาอนุบาลสัมพันธ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กีฬาอนุบาลสัมพันธ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นกีฬาที่เครือข่ายโรงเ่รียนอนุบาลประจำจังหวัด ได้จัดขึ้นทุกปีโดยการเวียนกันไปตามวาระและความพร้อมในการจัดงาน และในปีนี้ก็เป็นโรงเ่รียนอนุบาลร้อยเอ็ดของเราที่รับหน้าเสื่อเป็นเจ้าภาพ ซึ่งได้รับการตอบรับจากมวลสมาชิกเป็นอย่างดี ทั้งการต้อนรับ การแข่งขันที่เต็มเปี่ยมด้วยมิตรภาพ ซึ่งได้ประมวลบรรยากาศในการจัดการแข่งขัน ดังนี้

นานาสาระ..น่ารู้

#แปะโปร แจก 12 สูตร Excel พื้นฐาน

#แปะโปร แจก 12 สูตร Excel พื้นฐาน ช่วยให้ทำงานไวขึ้นเยอะเลยย😎 . 👋 : มือใหม่ Excel ไม่ต้องกังวลอีกต่อไป เพราะแปะโปรมีสูตร Excel ง่ายๆ ที่ควรรู้ไว้มาฝาก ข้อมูลเยอะ ตัวเลขแยะ น่าปวดหัวแค่ไหน ก็จัดการได้ไม่ยาก รับรองว่าทำงานง่ายขึ้น ถูกต้อง แม่นยำ แถมยังประหยัดเวลาอีกด้วยน้าา . แจกคีย์ลัด Excel...

9 เว็บแจกรูปฟรี!!..ไม่มีลิขสิทธิ์

#เคล็ดลับสำคัญในการทำโฆษณาให้ดึงดูด คือการเลือกภาพที่สื่อสารได้ตรงความหมายและมีความคมชัด . . วันนี้จินมีแหล่งรวมเว็บไซต์แจกรูปฟรี ไม่ติดลิขสิทธิ์ มาแจกค่ะ สำหรับการทำคอนเทนต์ หรือทำ ads โฆษณา แนะนำให้ใช้ภาพที่ไม่ติดลิขสิทธิ์เพื่อความปลอดภัย . ❶ Pexels (pexels.com) เว็บนี้รูปสวยมาก แจกรูปฟรีวันละ 5 รูป ส่วนใหญ่เป็นรูปแนวไลฟ์สไตล์ชีวิตประจำวัน ❷ Pixabay (pixabay.com) รวมภาพฟรีมากกว่า 4 แสนภาพ ส่วนมากจะเป็นภาพที่ไว้ใช้ในการโฆษณาหรือภาพแบบปกติทั่วไป ไม่ใส่สีฟิลเตอร์...

รวม STEM App เพื่อการศึกษา

STEM App เพื่อการศึกษา 17 พฤษภาคม 2019 รีวิว / แนะนำแอพ Facebook Twitter Line “STEM” เป็นคำย่อจากภาษาอังกฤษของศาสตร์ 4 สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) ...

มุทิตาคารวะ..อนุบาลเกษียณ62!!

สสวท. ลงนาม MOU 29 โรงเรียนศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทย์-คณิต

วันภาษาไทยแห่งชาติ62..งามตระการ!!

อนุบาล ๓ แข่งโปโลบาสเก็ตบอล

อนุบาลครูสวยใจดี

เล่าเรื่องเมืองร้อยเอ็ด 243 ปี

ร้อยเอ็ดเปิดงาน "เล่าเรื่องเมืองร้อยเอ็ด 243 ปี" ณ ลานสาเกตนคร บึงพลาญชัยร้อยเอ็ด เพื่อเป็นการรำลึกถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของการก่อตั้งเมืองร้อยเอ็ด เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด   โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดก็ได้มีส่วนร่วมในการรำลึกถึงประวัติศาสตร์เมืองของเราในครั้งนี้  โดยเฉพาะสาวๆ บุคลากรของเรา

คนเก่งอนุบาล

StarVote_Anuban

สสวท. มอบรางวัล เด็กเก่งโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ จัดพิธีมอบเหรียญรางวัล โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา กรุงเทพฯ ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการ สสวท. เปิดเผยว่าในปีนี้ มีนักเรียนจากทั่วประเทศสมัครสอบ จำนวน 168,756 คน หลังจากการจัดสอบ 2...

สบาย..สบาย!

หนีร้อนมาพึ่งเย็น 62

สระว่ายน้ำโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด แหล่งเรียนรู้เพื่อการดำรงชีวิต สระว่ายน้ำเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ให้บริการแก่ผู้เรียน ผู้ปกครอง ครูและชุมชนที่สำคัญในการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียน ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของผู้เรียน ซึ่งในปัจจุบันมีความพร้อมสูง ปลอดภัย สะอาด และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการให้บริการของสระว่ายน้ำมีมาตรฐานสูง  จัดสภาพแวดล้อมของสระว่ายน้ำสวย น่าใช้ น่ามอง เพื่อการบริการที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพกับผู้ใช้บริหารสูงสุด

ศิษย์ดีเพราะมีครู

พีธีไหว้ครู ปีการศึกษา61

พิธีไหว้ครู เป็นพิธีกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่ง นับเป็นประเพณีไทยที่ปฏิบัติสืบทอดมาแต่สมัยโบราณ เพื่อเป็นการแสดงตนขอเเป็นศิษย์ของครูโดยตรง เป็นการเคารพครูให้ถูกต้อง แสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างถูกวิธี และให้ครูได้รับรู้ว่าเราเป็นศิษย์ของครู โดยศิษย์ทุกคนพร้อมจะน้อมรับคำสั่งสอนการดุด่าว่ากล่าวของครู พิธีไหว้ครู เป็นพิธีกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่ง นับเป็นประเพณีไทยที่ปฏิบัติสืบทอดมาแต่สมัยโบราณ เพื่อเป็นการแสดงตนขอเเป็นศิษย์ของครูโดยตรง เป็นการเคารพครูให้ถูกต้อง แสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างถูกวิธี และให้ครูได้รับรู้ว่าเราเป็นศิษย์ของครู โดยศิษย์ทุกคนพร้อมจะน้อมรับคำสั่งสอนการดุด่าว่ากล่าวของครู พิธีไหว้ครู เป็นพิธีกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่ง นับเป็นประเพณีไทยที่ปฏิบัติสืบทอดมาแต่สมัยโบราณ เพื่อเป็นการแสดงตนขอเเป็นศิษย์ของครูโดยตรง เป็นการเคารพครูให้ถูกต้อง แสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างถูกวิธี และให้ครูได้รับรู้ว่าเราเป็นศิษย์ของครู โดยศิษย์ทุกคนพร้อมจะน้อมรับคำสั่งสอนการดุด่าว่ากล่าวของครู

อนุบาลร้อยเอ็ดร่วมรำเทิดพระเกียรติถวายพระพรในหลวงรัชกาลที่ 10

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 22 พ.ค. คณะครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู บุคลากรโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด กว่า 50 สาวงาม ได้ร่วมฟ้อนรำเพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณหน้าบึงพลาญชัย ซึงงานนี้ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคประชาชนชาวร้อยเอ็ด ร่วมฟ้อนรำในท่ารำที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดร้อยเอ็ด จนได้ภาพประวัติศาสตร์ของชาวร้อยเอ็ด มีความพร้อมเพรียงและมีผู้เข้าร่วมรำมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย จนประสบความสำเร็จสมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...

พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ร.10

  วันนี้ (6 พฤษภาคม 2562) เวลา 15.45 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ มณฑลพิธีบริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ ลูกจ้าง ประชาชนจิตอาสา และประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก  ภายหลังจากเสร็จพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีถวายพระพรชัยมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด...

สุขสันต์วันคริสต์มาส EPมีสุขตลอดปี 62

สุขสันต์วันคริสต์มาส อนุบาลมีสุขตลอดปี 62 //วันที่ 25 ของทุกปีประเพณีที่ถือว่าสำคัญสำหรับชาวคริสต์ แต่สำหรับอนุบาลของเราได้เห็นความสำคัญและศึกษาวัฒนธรรมของต่างประเทศด้วย ซึ่งเป็นการฉลองการประสูติของพระเยซูเจ้า พระองค์เป็นผู้ประทานความชื่นชมยินดี ความรัก ความสามัคคี และสันติลงมาสู่ชาวโลก และเป็นวันที่ทุกคนมีความสุข และสมควรที่จะต้องมีเฉลิมฉลองเพื่อแสดงความยินดี ซึ่งการจัดงานรื่นเริงในวันคริสต์มาสนี้ ทางโรงเรียนจะจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กเห็นความสำคัญในวันนี้ และเด็กทุกคนร่วมแสดงความยินดีกับวันคริสต์มาส (ประมวลภาพกิจกรรม)

ประมวลภาพมุทิตาคารวะ..ผู้เกษียณอายุราชการปี 62

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดได้ร่วมแสดงมุทิตาคารวะ แก่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2562  จำนวน 14 ท่าน โดยได้จัดกิจกรรมสำคัญในสองวัน คือ วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 ได้จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญแก่ผู้เกษียนอายุราชการพร้อมกับอำลาขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ปกป้องรักษา และวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 ได้จัดพิธีอำลาราชการแก่ คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน พร้อมกล่าวอำลาและให้พรแก่บุคลากรทุกท่าน...
video

เทคนิคการบิดลูกโป่งแฟนซี สร้างสรรค์งานศิลปจากลูกโป่งหลากหลายสไตล์ใหม่ๆ

รวบรวมเทคนิคการดัดและประดิษฐ์ลูกโป่งเป็นรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกบเคโร๊ะ สุนัขน้อยสีฟ้า ผีเสื้อแสนสวย ยีราฟ กระต่ายน้อย ดอกทิวลิป หนอนน้อย และอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมขั้นตอนการทำอย่างละเอียด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทำเพิ่มรายได้ ทำไว้ประดับตกแต่ง ทำให้เป็นของขวัญหรือในโอกาสพิเศษ ตลอดจนทำเป็นงานกิจกรรมในกลุ่ม

พิธีแสดงมุทิตาจิตอนุบาลภาคอีสาน62

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 62 คณะผู้บริหารและบุคลากรครูโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดได้ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แสดงมุทิตาจิตให้กับบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 62 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยรับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน ในงานมีกิจกรรมที่ทรงเกียรติ เช่น ขบวนแห่กลองยาว "มุทิตาใจน้อมกรอบไหว้บูชาครู" การแสดงรำจำปาศรี การมอบเกียรติบัตร...
17275
Awards
4,545แฟนคลับชอบ
544ผู้ติดตามติดตาม

Goodbyes are not forever. Goodbyes are not the end. They simply mean I’ll miss you. Until we meet again! โชคดีและพบกันใหม่ครับ..

ปรเมนทร์ Toper

Website Design
.. สุดยอดมือกล้องและวีดีโอ ครูไพทูรย์ ชินสุทธิ์ และครูนัฐวุฒิ นามสง่า ขอบคุณผลงานคุณภาพ ..
อนาคตทีมชาติ 6/9 เจอ 6/6 ฟุตบอลสุดมันส์ สายชั้น ป.6 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
28:28
ภาพประวัติศาสตร์ น้ำท่วมโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด "พายุโพดุล" ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒
09:09
โชว์ ! นักรบนิรนาม ป.๖/๗ วันวิทยาศาตร์แห่งชาติ ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
09:45
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ร่วมงาน "สืบสานตำนาน เทียนพรรษา ๑๐๑ ประจำปี ๒๕๖๒"
30:46
EP 2 อนุบาล ๓ แข่งโปโลบาสเก็ตบอล สีไหนคือแชมป์ ? โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
31:50
EP 3 บรรยากาศงานปัจฉิมนิเทศ สุดประทับใจ ป. 6 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
43:54
EP 2 บรรยากาศสุดประทับใจ งานปัจฉิมนิเทศ ป.6 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
15:07
sports night การแข่งขันกีฬาครูและบุคลากร ร.ร.อนุบาลภาคอีสาน ครั้งที่ ๙ ณ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด EP.1
21:15
แข่งเชียร์ลีดเดอร์ : cheerleader สุดมันส์ สีสันสะดุดตา กีฬาสีกีฬาไทย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ๖๑
36:00