โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด2022-09-18T00:28:38+00:00

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลโควิท-19

Download-ฟอร์มราชการ

ลงชื่อรับเกียรติบัตร(วิทย์)

โครงการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต “เด็กปฐมวัย คิดได้ ทำเป็น เล่นสนุก”

ในวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 ช่วงชั้นปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างองค์ความรู้และแนวทางในการขับเคลื่อนจัดการศึกษาทุกภาคส่วนทั้งโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน โดยใช้ชื่อโครงการ "โครงการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต [...]

By |กันยายน 17, 2022|Categories: ข่าวสารทั่วไป, ข่าวสารวิชาการ|0 Comments

โครงการรักการอ่านสานสู่ฝันป.5

คณะครูสายชั้นประถมศึกษา 5 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ได้ตระหนักถึงการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนอันเป็นที่รักยิ่งโดยเฉพาะในช่วง 2 ปีของการแพร่ระบาดของ Covid-19 จึงได้ร่วมมือร่วมใจจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่านและเขียนโดยใช้ชื่อโครงการว่า "กิจรรมรักการอ่านสารสู่ฝัน ชั้น ป.5" [...]

By |กันยายน 17, 2022|Categories: ข่าวสารทั่วไป, ข่าวสารวิชาการ|0 Comments

สัปดาห์วิทยาศาสตร์65เต็มเปี่ยมความรู้สนุกสนานล้นเฟรม..

ประวัติวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ   รัฐบาลไทยกำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคม เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เนื่องจากวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินชลมารคและสถลมารค [...]

By |กันยายน 17, 2022|Categories: ข่าวสารทั่วไป, ข่าวสารวิชาการ|0 Comments

ฐานปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์บูรณาการกิจกรรมศูนย์อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สสวท.

วันที่ 12-13 สิงหาคม 2565 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมโครงการ "ฐานปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์บูรณาการกิจกรรมศูนย์อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สสวท." ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 จำนวน 144 [...]

By |สิงหาคม 19, 2022|Categories: ข่าวสารวิชาการ|0 Comments

วันภาษาไทย’65 กิจกรรมหลากหลาย ยิ่งใหญ่ อนุบาลร้อยเอ็ด

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทย ในวันอังคารที่ 26 กรกฏาคม 2565 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน คือ 1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร [...]

By |สิงหาคม 1, 2022|Categories: Uncategorized|0 Comments
Loading...
Gen-Z
ร.ร.อนุบาลร้อยเอ็ด.
Go to Top