โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด2022-11-11T05:24:02+00:00

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลโควิท-19

Download-ฟอร์มราชการ

ลงชื่อรับเกียรติบัตร(วิทย์)

อนุบาลร้อยเอ็ดร่วมสืบสานประเพณี”สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีบ” ประจำปี 2565

โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมงานบุญประเพณีลอยกระทง “สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป” ซึ่งโรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่สำคัญทุกกิจกรรม เช่น  1. กระทงประทีบขนาดใหญ่เข้าร่วมการประกวดและสร้างสีสรรค์ในงาน 2. ครูและนักเรียนร่วมรำวง "สมมาน้ำ คืนเพ็งเส็งประทีป"   จำนวน 200 คน 3. ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดงาน 4. ร่วมแสดงดนตรีขับร้องเพลงเพื่อความบันเทิงในงาน และอื่นๆ  ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 ถึง วันที่ 8 [...]

By |พฤศจิกายน 9, 2022|Categories: ข่าวสารทั่วไป|0 Comments

ค่ายวิชาการสายชั้น ป.5 ’65 สำหรับนักเรียนป.5 อนุบาลร้อยเอ็ดทุกคน

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ค่ายวิชาการ ปี 2565 ระดับชั้นประถมศึกษา ป.5 จัดขึ้นในวันที่ 9 ตุลาคม 2565 เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดได้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ในแผนการเรียนแบบใดทั้งภาคปกติ Gifted โปรแกรม และ Ep โปรแกรม โดยมีจุดประสงค์หลักคือ ให้นักเรียนได้มีประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียน ฝึกการทำกิจกรรมกลุ่มเป็นหลัก ฝึกการแสดงออก นักเรียนได้ทำความรู้จักกับเพื่อนๆ ร่วมสถาบัน [...]

By |ตุลาคม 16, 2022|Categories: ข่าวสารทั่วไป|0 Comments

ค่ายภาษาอังกฤษ(EP) ’65 กับเหล่าพ่อมดแม่มดทรงพลังเวทย์

โครงการ English Pragram ได้จัดค่ายภาษาอังกฤษสัญจร โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษตามถนัดและความสนใจในบรรยากาศที่สนุกสนานนอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นโดยการทำกิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง พูด อ่าน และเขียน ร่วมกันในลักษณะกิจกรรมเดี่ยว กิจกรรมคู่ กิจกรรมกลุ่มย่อย และกิจกรรมกลุ่มใหญ่  เป็นการสร้างบรรยากาศให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้สึกผ่อนคลาย ร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดให้ด้วยความสนุกสนานเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจ กล้าแสดงออกทางภาษาอย่างเต็มที่ไม่มีความรู้สึกของการเรียนในกรอบของห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ กิจกรรมเต็มไปด้วยความสนุกสนานอบอุ่นของคณะครูและศิษย์ [...]

By |ตุลาคม 13, 2022|Categories: ข่าวสารทั่วไป|0 Comments

ค่ายGifted ’65 สูดอากาศบริสุทธิ์รับโอโซนที่เขาใหญ่..เรียนรู้ชิลๆ

โปรแกรมการเรียน Gifted โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนในทุกศาสตร์ ในทุกปีจะจัดค่าย Gifted เพื่อมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีทางด้านวิทยาศาสตร์ให้เกิดขึ้นแก่นักเรียนที่ขาดโอกาส นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนในชั้นเรียนของนักเรียน ไปใช้ประโยชน์ในการสร้างกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สามารถทำให้นักเรียนเกิดความรู้สึกที่ดีต่อการใช้วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวันได้ และนำความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านมาประยุกต์ใช้และอธิบายตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ได้และเกิดจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชน  โดยกิจกรรมค่าย Gifted จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 8 ตุลาคม 2565  ณ โรงแรมแกรนด์สิริรีสอร์ท เขาใหญ่ [...]

By |ตุลาคม 13, 2022|Categories: ข่าวสารทั่วไป|0 Comments

อ.รอ.ผ่านการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว

โครงการโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโดยการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย และแนวทางการจัดกิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีเป้าหมายคือ ยกระดับคุณธรรม จริยธรรม ต่อยอดให้นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ให้มีจิตสำนึกที่ดี ปฏิบัติตนบนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามสอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนหรือกรอบแนวคิดคุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ 1) ความพอเพียง 2) ความกตัญญู 3) ความซื่อสัตย์สุจริต 4) ความรับผิดชอบ 5) [...]

By |ตุลาคม 11, 2022|Categories: ข่าวสารทั่วไป|0 Comments

อนุบาลร้อยเอ็ดร่วมอำลา-มุทิตา-ฉลองสำราญเกษียณ65

ในปีการ 2565 มีข้าราชการครูโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ได้ครับวาระการเกษียณอายุราชการจำนวน 10 ท่าน ประกอบไปด้วย 1. คุณครูอัจฉรา มีสวัสดิ์ 2. คุณครูบุญส่ง มงคลชู 3. คุณครูวรรณภา แสนประดิษฐ์ 4. คุณครูสมหมาย คิมหันตา 5. คุณครูวัจนา นามน้าวแสง 6. คุณครูสมสนิตย์ ศิริวุฒิ [...]

By |ตุลาคม 11, 2022|Categories: ข่าวสารทั่วไป|0 Comments

โครงการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต “เด็กปฐมวัย คิดได้ ทำเป็น เล่นสนุก”

ในวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 ช่วงชั้นปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างองค์ความรู้และแนวทางในการขับเคลื่อนจัดการศึกษาทุกภาคส่วนทั้งโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน โดยใช้ชื่อโครงการ "โครงการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต เด็กปฐมวัย คิดได้ ทำเป็น เล่นสนุก" ในพิธีเปิดงานมีหน่วยงานราชการภายนอกที่MOU ด้วยมาร่วมงาน หลายหน่วยงาน มีวิทยากร ผู้เชี่วยชาญ ให้ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความเข้าใจอันดี ในบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเอง  และในภาคบ่ายเวลา [...]

By |กันยายน 17, 2022|Categories: ข่าวสารทั่วไป, ข่าวสารวิชาการ|0 Comments

โครงการรักการอ่านสานสู่ฝันป.5

คณะครูสายชั้นประถมศึกษา 5 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ได้ตระหนักถึงการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนอันเป็นที่รักยิ่งโดยเฉพาะในช่วง 2 ปีของการแพร่ระบาดของ Covid-19 จึงได้ร่วมมือร่วมใจจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่านและเขียนโดยใช้ชื่อโครงการว่า "กิจรรมรักการอ่านสารสู่ฝัน ชั้น ป.5" ซึ่งมุ่งหวังให้นักเรียนได้อ่านหนังสือที่นักเรียนสนใจ แล้วทำการบันทึกสรุปเนื้อหาลงในสมุดบันทึกการอ่านในช่วงเวลา 1 ภาคเรียน พร้อมเสริมแรงและกำลังใจให้นักเรียนที่ทำได้ดีเยี่ยม ด้วยเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ของแสดงความดีใจกับนักเรียนยอดนักอ่านทุกท่านครับ.. [...]

By |กันยายน 17, 2022|Categories: ข่าวสารทั่วไป, ข่าวสารวิชาการ|0 Comments
Loading...
Gen-Z
ร.ร.อนุบาลร้อยเอ็ด.
Go to Top