มหกรรมกีฬา-กีฬาไทย’2566
กิจกรรมการเรียนการสอนที่นักเรียนทุกคนตั้งตารอคอยที่สุดอีกกิจกรรมหนึ่ง คือ กีฬาสี-กีฬาภายใน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้แสดงออกเชิงกีฬา การแสดงออก การเชียร์ การแสดงออกในศักยภาพของนักเรียนด้านต่าง ๆ เช่น กีฬา ร้อง รำ ทำเพลง การทำงานเป็นทีม การทำงานด้านศิลปะ การปฏฺิสัมพันธ์ การทำงานเป็นทีม น้ำใจนักกีฬา ล้วนแต่ก่อเกิดจากกิจกรรมกีฬาสี – กีฬาไทยโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด เมื่อทุกอย่างพร้อม วันเวลาสถานที่พร้อมโรงเรียนของเราก็ไม่ได้รอช้า ได้จัดกิจกรรมขึ้นในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้แบ่งคณะสีออกเป็น 4 สี ประกอบด้วย คณะสีแดง คณะสีชมพู คณะสีเหลือและคณะสีฟ้า ซึ่งกิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพและถนัดของนักเรียนประกอบด้วย 1. ศักยภาพด้านกีฬา 2.ศักยภาพดีการเชียร์ 3. ศักยภาพด้านขบวนพาเหรดและการโชว์แสดง ซึ่งนักเรียนของเราได้แสดงออกอย่างเต็มที่ กิจกรรมด้านกีฬานั้นได้จัดให้นักเรียนทุกระดับชั้น ทุกระดับวัยเน้นความสนุกสนานและมีส่วนร่วมของนักเรียน เช่น ขี่ม้าก้านกล้วย ชักเย่อ ขี่ม้าส่งเมือง วิ่งผลัด วิ่งตะขาบ ฮุล่าฮูฟ เดินไม้สูง วิ่งสามัคคี กระโดดเชือก เป็นต้น กิจกรรมนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ดังภาพกิจกรรมที่นำเสนอต่อไปนี้..