ตราสัญลักษณ์โรงเรียน.

รูปดอกบัวสีชมพู มีแปดกลีบ วางอยู่บนอักษรย่อ อ เป็นรูปสามเหลี่ยมสีน้ำเงิน ด้านล่างเป็นชื่อโรงเรียน โค้งเป็นรูปครึ่งวงกลม ความหมาย เป็นสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

สีฟ้า หมายถึง ความรอบรู้ ความสามารถ ความฉลาดทางปัญญา นั่นคือ เป็นผู้มีสติปัญญาและเป็นเลิศทางวิชาการ

สีขาว หมายถึง คุณธรรมจริยธรรม มีน้ำใจใสสะอาดบริสุทธิ์ นั่นคือ ผู้มีคุณค่า มีคุณงามและความดี

ธงอนุบาลร้่อยเอ็ด” เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงสถาบันที่สำคัญของพี่น้องอนุบาลร้อยเอ็ด ประกอบด้วย 2 สี ได้แก่ สีฟ้า และ สีขาว และเมื่อถึงวันสำคัญต่างๆ เราจะเห็นชาวอนุบาลร้อยเอ็ด ร่วมกันประดับธงสถาบันบริเวณต่างๆ รอบโรงเรียนของเราถถือเป็นการแสดงความเคารพและความ สมัคคีเป็นหนึ่งเดียว..

ที่ตั้งสถานที่..

ที่อยู่ : 274 เทวาภิบาล ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 45000. โทรศัพท์ : 043511704. แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์.  WWW.ANUBAN101.AC.TH

คำขวัญโรงเรียน.

.. วิชาการยอดเยี่ยม เต็มเปี่ยมคุณธรรม
นำประชาธิปไตย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ..

วิสัยทัศน์.

โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม นำความรู้ สู่ความเป็นเลิศ ตามคุณภาพมาตรฐานสากล

ดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รักษาเอกลักษณ์ความเป็นไทย

ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี และเน้นการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

knowledge & Morality

ความรู้ คู่คุณธธรม

พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ตามคุณภาพมาตรฐานสากล

Sufficiency Eco. & Thailism

เศรษฐกิจพอเพียง และ ยึดมั่นในความเป็นไทย

ดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รักษาเอกลักษณ์ความเป็นไทย

Technology & Good Goverm.

ก้าวทันเทคโนโลยี และ ยึดหลักธรรมมาภิบาล

ส่งเสริมความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคำนวณ(Coding) และยึดหลักประชาธิปไตยและธรรมมาภิบาล

ปรัชญาโรงเรียน.

วิชชา จรณ สฺม ปฺน โน
ถึงพร้อมด้วยความรู้และความประพฤติ

0%
ความรู้
0%
ระเบียบวินัย
0%
ความสุข

ประวัติโรงเรียน.

– พ.ศ. 2494 ก่อตั้งโรงเรียน ณ บริเวณโรงเรียนสตรีศึกษาปัจจุบัน สังกัดกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ

– พ.ศ. 2516 ย้ายมาตั้งณ ที่ปัจจุบัน ถนนเทวาภิบาล อำเภอเมืองร้อยเอ็ด สังกัดกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ

– พ.ศ. 2523 โอนจากกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษามาสังกัด สปช. กระทรวงศึกษาธิการ

– พ.ศ. 2525 “2545 และ พ.ศ. 2549 โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทาน ประเภท โรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ เขตการศึกษา 10 กระทรวงศึกษาธิการ

– พ.ศ. 2546 โรงเรียนโอนสังกัดจาก สปช. มาสังกัด สพท.ร้อยเอ็ด เขต 1 สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันสังกัด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ

– พ.ศ. 2547 โรงเรียนเปิดโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program)

– พ.ศ. 2550 โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง

– พ.ศ. 2552 โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School)

– พ.ศ. 2554 โรงเรียนได้รับการการรับรองคุณภาพมาตรฐานการศึกษาจาก สมศ.

ผู้บริหารโรงเรียน.

ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นกลไกสำคัญและเป็นตัวแปรที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการบริหารจัดการศึกษา
ให้มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพต่อผลลัพธ์การ
บริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ดังนั้น คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 ที่
ตอบสนองต่อการแข่งขัน และ ทันสมัย เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก.

นายสุรพล พิมพิลา
นายสุรพล พิมพิลาAdministrator
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นายปรีดิ์ เปรมภูษิตานนท์
นายปรีดิ์ เปรมภูษิตานนท์Administrator
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายงานบริหารทั่วไป
นายวิเลิศ ไชยมี
นายวิเลิศ ไชยมีAdministrator
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายงานบริหารบุคลากร
นางลัดดา อินทร์สา
นางลัดดา อินทร์สาAdministrator
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายงานบริหารวิชาการ
นางกันตา ปิติบุญญา
นางกันตา ปิติบุญญาAdministrator
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายงานบริหารงบประมาณและการเงิน

Gen-Z

ร.ร.อนุบาลร้อยเอ็ด.