โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด2023-05-16T01:07:34+00:00

ข้อมูลบุคลากร

งานวิชาการ

แบบฟอร์มราชการ

เครื่องแบบนักเรียน

merry christmas and happy new year 2023

คริสต์มาส คือการฉลองการบังเกิดของพระเยซูเจ้า ผู้คนจะเฉลิมฉลองกันในวันที่ 25 ธันวาคม คำว่า คริสต์มาส เป็นคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ Christmas ซึ่งมาจากภาษาอังกฤษโบราณว่า Christes Maesse ที่แปลว่า   บูชามิสซาของพระคริสตเจ้า เพราะการร่วมพิธีมิสซา เป็นประเพณีส าคัญที่สุดที่ชาวคริสต์ถือปฎิบัติกันในวันคริสต์มาส คำว่า Christes Maesse พบครั้งแรกในเอกสารโบราณ ที่เป็นภาษาอั งกฤษ ในปี ค.ศ. [...]

By |26 ธันวาคม 2022|Categories: ข่าวสารทั่วไป|0 Comments

มหกรรมกีฬา-กีฬาไทย’2565

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ระบาดอย่างรุนแรงในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ทำให้กิจกรรมที่เสริมสร้างประสบการณ์แก่นักเรียนหลายๆ กิจกรรมได้ถูกระงับไว้ ซึ่งการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนก็เป็นกิจกรรมที่สำคัญที่นักเรียนทุกคนเฝ้าอยากให้จัดขึ้นมากที่สุด..ซึ่งปีการศึกษา 2565 นี้เมื่อทุกอย่างพร้อม วันเวลาสถานที่พร้อมโรงเรียนของเราก็ไม่ได้รอช้า ได้จัดกิจกรรมขึ้นในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้แบ่งคณะสีออกเป็น 4 สี ประกอบด้วย คณะสีแดง คณะสีชมพู คณะสีเหลือและคณะสีฟ้า  ซึ่งกิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพและถนัดของนักเรียนประกอบด้วย 1. ศักยภาพด้านกีฬา 2.ศักยภาพดีการเชียร์ [...]

By |19 ธันวาคม 2022|Categories: Uncategorized|0 Comments

อนุบาลร้อยเอ็ดร่วมสืบสานประเพณี”สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีบ” ประจำปี 2565

โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมงานบุญประเพณีลอยกระทง “สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป” ซึ่งโรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่สำคัญทุกกิจกรรม เช่น  1. กระทงประทีบขนาดใหญ่เข้าร่วมการประกวดและสร้างสีสรรค์ในงาน 2. ครูและนักเรียนร่วมรำวง "สมมาน้ำ คืนเพ็งเส็งประทีป"   จำนวน 200 คน 3. ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดงาน 4. ร่วมแสดงดนตรีขับร้องเพลงเพื่อความบันเทิงในงาน และอื่นๆ  ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 ถึง วันที่ 8 [...]

By |9 พฤศจิกายน 2022|Categories: ข่าวสารทั่วไป|0 Comments

ค่ายวิชาการสายชั้น ป.5 ’65 สำหรับนักเรียนป.5 อนุบาลร้อยเอ็ดทุกคน

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ค่ายวิชาการ ปี 2565 ระดับชั้นประถมศึกษา ป.5 จัดขึ้นในวันที่ 9 ตุลาคม 2565 เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดได้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ในแผนการเรียนแบบใดทั้งภาคปกติ Gifted โปรแกรม และ Ep โปรแกรม โดยมีจุดประสงค์หลักคือ ให้นักเรียนได้มีประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียน ฝึกการทำกิจกรรมกลุ่มเป็นหลัก ฝึกการแสดงออก นักเรียนได้ทำความรู้จักกับเพื่อนๆ ร่วมสถาบัน [...]

By |16 ตุลาคม 2022|Categories: ข่าวสารทั่วไป|0 Comments

ค่ายภาษาอังกฤษ(EP) ’65 กับเหล่าพ่อมดแม่มดทรงพลังเวทย์

โครงการ English Pragram ได้จัดค่ายภาษาอังกฤษสัญจร โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษตามถนัดและความสนใจในบรรยากาศที่สนุกสนานนอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นโดยการทำกิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง พูด อ่าน และเขียน ร่วมกันในลักษณะกิจกรรมเดี่ยว กิจกรรมคู่ กิจกรรมกลุ่มย่อย และกิจกรรมกลุ่มใหญ่  เป็นการสร้างบรรยากาศให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้สึกผ่อนคลาย ร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดให้ด้วยความสนุกสนานเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจ กล้าแสดงออกทางภาษาอย่างเต็มที่ไม่มีความรู้สึกของการเรียนในกรอบของห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ กิจกรรมเต็มไปด้วยความสนุกสนานอบอุ่นของคณะครูและศิษย์ [...]

By |13 ตุลาคม 2022|Categories: ข่าวสารทั่วไป|0 Comments

ค่ายGifted ’65 สูดอากาศบริสุทธิ์รับโอโซนที่เขาใหญ่..เรียนรู้ชิลๆ

โปรแกรมการเรียน Gifted โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนในทุกศาสตร์ ในทุกปีจะจัดค่าย Gifted เพื่อมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีทางด้านวิทยาศาสตร์ให้เกิดขึ้นแก่นักเรียนที่ขาดโอกาส นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนในชั้นเรียนของนักเรียน ไปใช้ประโยชน์ในการสร้างกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สามารถทำให้นักเรียนเกิดความรู้สึกที่ดีต่อการใช้วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวันได้ และนำความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านมาประยุกต์ใช้และอธิบายตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ได้และเกิดจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชน  โดยกิจกรรมค่าย Gifted จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 8 ตุลาคม 2565  ณ โรงแรมแกรนด์สิริรีสอร์ท เขาใหญ่ [...]

By |13 ตุลาคม 2022|Categories: ข่าวสารทั่วไป|0 Comments

อ.รอ.ผ่านการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว

โครงการโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโดยการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย และแนวทางการจัดกิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีเป้าหมายคือ ยกระดับคุณธรรม จริยธรรม ต่อยอดให้นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ให้มีจิตสำนึกที่ดี ปฏิบัติตนบนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามสอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนหรือกรอบแนวคิดคุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ 1) ความพอเพียง 2) ความกตัญญู 3) ความซื่อสัตย์สุจริต 4) ความรับผิดชอบ 5) [...]

By |11 ตุลาคม 2022|Categories: ข่าวสารทั่วไป|0 Comments

อนุบาลร้อยเอ็ดร่วมอำลา-มุทิตา-ฉลองสำราญเกษียณ65

ในปีการ 2565 มีข้าราชการครูโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ได้ครับวาระการเกษียณอายุราชการจำนวน 10 ท่าน ประกอบไปด้วย 1. คุณครูอัจฉรา มีสวัสดิ์ 2. คุณครูบุญส่ง มงคลชู 3. คุณครูวรรณภา แสนประดิษฐ์ 4. คุณครูสมหมาย คิมหันตา 5. คุณครูวัจนา นามน้าวแสง 6. คุณครูสมสนิตย์ ศิริวุฒิ [...]

By |11 ตุลาคม 2022|Categories: ข่าวสารทั่วไป|0 Comments
Loading...
Gen-Z
ร.ร.อนุบาลร้อยเอ็ด.
Go to Top