โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด2022-07-07T09:04:09+00:00

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน-พัฒนาก่อนแต่งตั้ง รองผอ./65

โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ได้รับเกียรติจากคณะศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา "การพัฒนาก่อนแต่งต้ังรองผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกศาษา/2565 ซึ่งคณะดูงานได้เข้าศึกษาการจัดการศึกษาการจัดการศึกษารูปแบบโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ พร้อมเยี่ยมชมกระบวนการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรการจัดการต่างๆ ทั้งโครงการปกติ โครงการพิเศษ เช่น Gifted  IEP [...]

By |พฤษภาคม 29, 2022|Categories: ข่าวสารทั่วไป|0 Comments

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสมรรถนะ ’65

โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด โดยการนำของท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายสุรพล พิมพิลา และ ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานบริหารวิชาการ นางลัดดา อินทร์สา ตลอดจนทีมงานวิชาการโรงเรียน ได้ตระหนักถึงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะขึ้นใช้แทนหลักสูตรเดิม โดยรัฐเปิดโอกาศให้สถานศึกษาทุกสังกัดสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสมรรถนะให้เหมาะสมกับบริบทของตนได้ ดังนั้นคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจำเป็นต้องตื่นตัวและเรียนรู้หลักสูตรสถานศึกษาของตนให้พร้อมรับการเปลียนแปลงและสอดคล้องกับทิศทางการศึกษาของประเทศ  [...]

By |พฤษภาคม 28, 2022|Categories: ข่าวสารวิชาการ|0 Comments

สถานการณ์เปิดเรียน 2 สัปดาห์/ดีมาก!

โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ได้ทำการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 เป็นวันแรกซึ่งโรงเรียนของเราได้เตรียมมาตรการ 6+ มาตรการหลักมาใช้อย่างเข้ม เช่น 1. [...]

By |พฤษภาคม 28, 2022|Categories: ข่าวสารทั่วไป|0 Comments

ถ้าลูกๆ ติดโควิด-19 คุณทำอย่างไร

โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ได้คัดกรองและเฝ้าระวังอย่างเต็มที่แล้ว แต่ถ้าคุณครูหรือนักเรียนของเราติดโควิด-19 ของให้เราทุกคนร่วมมือกัน..
ดังมาตรการต่อไปนี้..

  • ให้ครู / บุคลากร / นักเรียน ที่ติดโควิทลาป่วยรักษาตนเองตามคำสั่งของแพทย์อย่างเคร่งครัด

  • กรณีที่มีความเสี่ยงสูงให้ดำเนินการดังนี้

    1. กรณีฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม หรือ กระตุ้นเข็ม 3 แล้ว ให้ตรวจ ATK หากผลเป็นลบ ให้สังเกตอาการมาโรงเรียนตามปกติ และตรวจซ้ำอีก 5 วันถัดมา

    2. กรณียังไม่ได้รับวัคซีนเลย ให้ตรวจ ATK ทันที และสังเกตอาการ กับตัว 5 วัน แล้วตรวจ ATK ซ้ำ หากผลเป็นลบมาโรงเรียนตามปกติ

  • ครูประจำชั้นจัดเตรียมการสอนในรูปแบบผสมผสานเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ในช่วงกักตัวหรือลาป่วย

  • ในกรณีผู้ปกครอง / นักเรียน มีความกังวล สามารถแจ้งครูประจำชั้นลาหยุดได้ โดยอนุญาติให้หยุดเรียน สังเกตอาการ 5 วัน และหากอาการปกติไม่พบเชื้อ ให้ตรวจ ATK ก่อนมาโรงเรียนตามปกติ

Loading...

Gen-Z

ร.ร.อนุบาลร้อยเอ็ด.

Go to Top