โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด2023-01-29T15:17:38+00:00

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลโควิท-19

Download-ฟอร์มราชการ

ลงชื่อรับเกียรติบัตร(วิทย์)

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ ระดับชั้น ป.6

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่สนามโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด สพป.รอ.1 นายสุรพล พิมพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะผู้บริหารทุกฝ่าย เป็นประธานในการจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเป็นตัวแทนของนักเรียนทั้งหมด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยกองลูกเสือและเนตรนารี [...]

By |กรกฎาคม 7, 2022|Categories: ข่าวสารทั่วไป, ข่าวสารวิชาการ|0 Comments

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศธ. นิเทศ เยี่ยมเยือน ขับเคลื่อนปฐมวัย

โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ได้ให้การต้อนรับ ดร.สุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ เพื่อประเมิน ติดตามการจัดการเรียนการสอนปฐมวัยอย่างเข้มข้น โดยโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดของเราผ่านการประเมิน ผ่านการตรวจราชการอย่างยอดเยี่ยม ตามนโยบายติดตามดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย เขตตรวจราชการที่ 12 (ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด) ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 21 มิถุนายน 2565 เราได้เก็บภาพกิจกรรมการประเมิน บรรยากาศการเรียนการสอน การสาธิตการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้.. [...]

By |กรกฎาคม 1, 2022|Categories: ข่าวสารทั่วไป, ข่าวสารวิชาการ|0 Comments

พิธีไหว้ครูบูรพาจารย์อนุบาลร้อยเอ็ด ปีการศึกษา2565

ในวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2565 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูบูรพาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อให้นักเรียนตระหนักและรับรู้ถึงความสำคัญของพิธีไหว้ครู 2. เพื่อให้นักเรียนมีค่านิยมการแสดงความเคารพ กตัญญูกตเวทีและการเป็นนักเรียนที่ดี 3. เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณครู 4. เพื่อให้นักเรียนได้รู้สึกรำลึกในพระคุณครู การจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ได้จัดกิจกรรมภายใต้มาตรการเฝ้าระวังโควิท-19 โดยให้ตัวแทนห้องเข้าร่วมเท่านั้น เพื่อลดความแออัดและความปลอดภัย ส่วนนักเรียนที่แต่ละห้องก็ชมการถ่ายทอดสดงานพิธีไหว้ครูอยู่ที่ห้องเรียนของตนเอง [...]

By |มิถุนายน 18, 2022|Categories: ข่าวสารทั่วไป|0 Comments

งานอนามัยโรงเรียนเข้มโควิด-ยุงลาย เชิงรุกทุกวัน

งานอนามัยโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด โดยการนำของท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป นายปรีดิ์ เปรมภูษิตานนท์ ได้ดำเนินงานเกี่ยวกับมาตรการการแพร่ระบาดของโควิท-19 อย่างเข้มข้น โดยได้ทำบันทึกข้อมูลนักเรียนและบุคลากรในการได้รับวัคซีน ตรวจสอบนับสถิตินักเรียนที่ได้รับเชื้อมีจำนวนเท่าไหร่ เพื่อจัดทำสถิติและใช้ในการบริหารจัดการต่อไป กำชับดูแลให้เจ้าหน้าที่นักการ แม่บ้าน ทำความความสะอาดพื้นผิวสัมผัสทั้งในห้องเรียนและสถานที่ต่างๆ ตลอดเวลา โดยท่านรองผู้อำนวยการ ปรีดิ์ และ คณะทำงานอนามัยได้ออกพ่นยาฆ่าเชื้อโรคทุกวันหลังจากเลิกทำการเรียนการสอนและพ่นยาฆ่ายุงทุกสัปดาห์ เพื่อให้นักเรียนของเราปลอดภัยจากเชื้อโรคให้ได้มากที่สุด..  

By |พฤษภาคม 28, 2022|Categories: ข่าวสารทั่วไป|0 Comments

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน-พัฒนาก่อนแต่งตั้ง รองผอ./65

โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ได้รับเกียรติจากคณะศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา "การพัฒนาก่อนแต่งต้ังรองผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกศาษา/2565 ซึ่งคณะดูงานได้เข้าศึกษาการจัดการศึกษาการจัดการศึกษารูปแบบโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ พร้อมเยี่ยมชมกระบวนการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรการจัดการต่างๆ ทั้งโครงการปกติ โครงการพิเศษ เช่น Gifted  IEP และ EP ซึ่งโรงเรียนของเราจัดให้เข้าดูเข้าชมในสภาพจริง ให้พบทั้งสิ่งที่ดีนำไปประยุกต์ และให้พบกับปัญหาที่ยังรอการแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งผู้เข้าศึกษาดูงานได้ประสบการณ์อย่างเต็มตลอด 1 วัน ในรั้วฟ้าขาวแห่งนี้ / วัน 23 พฤษภาคม 2565

By |พฤษภาคม 29, 2022|Categories: ข่าวสารทั่วไป|0 Comments

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสมรรถนะ ’65

โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด โดยการนำของท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายสุรพล พิมพิลา และ ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานบริหารวิชาการ นางลัดดา อินทร์สา ตลอดจนทีมงานวิชาการโรงเรียน ได้ตระหนักถึงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะขึ้นใช้แทนหลักสูตรเดิม โดยรัฐเปิดโอกาศให้สถานศึกษาทุกสังกัดสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสมรรถนะให้เหมาะสมกับบริบทของตนได้ ดังนั้นคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจำเป็นต้องตื่นตัวและเรียนรู้หลักสูตรสถานศึกษาของตนให้พร้อมรับการเปลียนแปลงและสอดคล้องกับทิศทางการศึกษาของประเทศ  ดังนั้นจึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในวันที่ 13 - 14 พฤศจิกายน 2565 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ โดยการนำของท่าน ดร.พัชรี ศรีษะภูมิ และทีมงานคุณภาพ เพื่อในความรู้สู่คุณครูพร้อมฝึกปฏิบัติจริง สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกสนาน สร้างองค์ความรู้ได้เป็นอย่างดี [...]

By |พฤษภาคม 28, 2022|Categories: ข่าวสารวิชาการ|0 Comments

สถานการณ์เปิดเรียน 2 สัปดาห์/ดีมาก!

โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ได้ทำการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 เป็นวันแรกซึ่งโรงเรียนของเราได้เตรียมมาตรการ 6+ มาตรการหลักมาใช้อย่างเข้ม เช่น 1. การเว้นระยะห้าง 2. การสวมหน้ากาก 100% 3. ล้างมือบ่อยๆ 4. คัดกรองวัดไข้ 5. ลดการแออัด 6. ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสร่วม ซึ่งได้รับการร่วมมือร่วมใจปฏิบัติตนเป็นอย่างดี ทั้ง [...]

By |พฤษภาคม 28, 2022|Categories: ข่าวสารทั่วไป|0 Comments
Loading...
Gen-Z
ร.ร.อนุบาลร้อยเอ็ด.
Go to Top