About toper

This author has not yet filled in any details.
So far toper has created 18 blog entries.

วันภาษาไทย’65 กิจกรรมหลากหลาย ยิ่งใหญ่ อนุบาลร้อยเอ็ด

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทย ในวันอังคารที่ 26 กรกฏาคม 2565 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน คือ 1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงเป็นนักปราชญ์และนักภาษาไทย รวมทั้งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ได้ทรงแสดงความห่วงใย และพระราชทานแนวคิดต่างๆ เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย 2. เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542 3. เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกของนักเรียนให้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือร่วมใจกันทำนุบำรุงส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นสมบัติวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติ ให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป 4. เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการใช้ภาษาไทย ทั้งในวงวิชาการและการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งเพื่อยกมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาไทยในสถานศึกษาทุกระดับ ให้มีสัมฤทธิผลยิ่งขึ้น 5. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนและบุคลากรภานใยองค์การ มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อเผยแพร่ความรู้ภาษาไทยในรูปแบบต่างๆ ไปสู่สาธารณชน ทั้งในฐานะที่เป็นภาษาประจำชาติ และในฐานะที่เป็นภาษาเพื่อการสื่อสารของทุกคนในชาติ โดยการจัดกิจกรรมต่างๆ ทุกระดับชั้นเรียนมีส่วนในการร่วมกิจกรรมครบทุกระดับชั้นในตลอด 2 สัปดาห์ของการส่งเสริมการใช้ภาษาไทย เช่น แข่งขันความเป็นเลิศทางภาษาไทย แข่งขันการเขียนบทกลอน เรียงความ การแสดงเป็นเวที การร้องเพลง บทเพลงไทยในยุคต่างๆ สร้างความสนุกสนามและความรู้ทางภาษาไทยได้เป็นอย่างดี ขอแสดงยินดีกับนักเรียนที่ชนะเลิศในการประกวดและแข่งขันกิจกรรม จนสามารถได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย.. "ขอบคุณคณะครูสาระการเรียนรู้ภาษาไทยทุกท่าน..ที่ได้จัดกิจกรรมอย่างยอดเยี่ยม สมบูรณ์แบบเป็นที่สุด.." (ประมวลภาพกิจกรรมวันภาษาไทย 26 กรกฏาคม 2565)

By |2022-08-01T04:33:25+00:00สิงหาคม 1, 2022|Uncategorized|0 Comments

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ ระดับชั้น ป.6

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่สนามโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด สพป.รอ.1 นายสุรพล พิมพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะผู้บริหารทุกฝ่าย เป็นประธานในการจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเป็นตัวแทนของนักเรียนทั้งหมด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยกองลูกเสือและเนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวมทั้งสิ้น ๕๖๘ คน โดยมีคณะผู้บริหารและคณะครู เข้าร่วมเป็นเกียรติและสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดในครั้งนี้ (เชิญชมภาพกิจกรรม..)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศธ. นิเทศ เยี่ยมเยือน ขับเคลื่อนปฐมวัย

โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ได้ให้การต้อนรับ ดร.สุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ เพื่อประเมิน ติดตามการจัดการเรียนการสอนปฐมวัยอย่างเข้มข้น โดยโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดของเราผ่านการประเมิน ผ่านการตรวจราชการอย่างยอดเยี่ยม ตามนโยบายติดตามดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย เขตตรวจราชการที่ 12 (ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด) ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 21 มิถุนายน 2565 เราได้เก็บภาพกิจกรรมการประเมิน บรรยากาศการเรียนการสอน การสาธิตการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้..

พิธีไหว้ครูบูรพาจารย์อนุบาลร้อยเอ็ด ปีการศึกษา2565

ในวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2565 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูบูรพาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อให้นักเรียนตระหนักและรับรู้ถึงความสำคัญของพิธีไหว้ครู 2. เพื่อให้นักเรียนมีค่านิยมการแสดงความเคารพ กตัญญูกตเวทีและการเป็นนักเรียนที่ดี 3. เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณครู 4. เพื่อให้นักเรียนได้รู้สึกรำลึกในพระคุณครู การจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ได้จัดกิจกรรมภายใต้มาตรการเฝ้าระวังโควิท-19 โดยให้ตัวแทนห้องเข้าร่วมเท่านั้น เพื่อลดความแออัดและความปลอดภัย ส่วนนักเรียนที่แต่ละห้องก็ชมการถ่ายทอดสดงานพิธีไหว้ครูอยู่ที่ห้องเรียนของตนเอง ถึงจะเป็นตัวแทน ของแต่ละห้องก็ไม่ทำให้บรรยาการความซาบซึ้ง ความปลื้มปิติลดลงแต่อย่างไร ดังภาพบรรยากาศในงานพิธี ดังนี้..(ภาพถ่ายโดย: ครูอิทธิพล บุญเดช)

By |2022-06-18T11:21:08+00:00มิถุนายน 18, 2022|ข่าวสารทั่วไป|0 Comments

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน-พัฒนาก่อนแต่งตั้ง รองผอ./65

โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ได้รับเกียรติจากคณะศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา "การพัฒนาก่อนแต่งต้ังรองผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกศาษา/2565 ซึ่งคณะดูงานได้เข้าศึกษาการจัดการศึกษาการจัดการศึกษารูปแบบโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ พร้อมเยี่ยมชมกระบวนการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรการจัดการต่างๆ ทั้งโครงการปกติ โครงการพิเศษ เช่น Gifted  IEP และ EP ซึ่งโรงเรียนของเราจัดให้เข้าดูเข้าชมในสภาพจริง ให้พบทั้งสิ่งที่ดีนำไปประยุกต์ และให้พบกับปัญหาที่ยังรอการแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งผู้เข้าศึกษาดูงานได้ประสบการณ์อย่างเต็มตลอด 1 วัน ในรั้วฟ้าขาวแห่งนี้ / วัน 23 พฤษภาคม 2565

By |2022-05-29T02:18:30+00:00พฤษภาคม 29, 2022|ข่าวสารทั่วไป|0 Comments

งานอนามัยโรงเรียนเข้มโควิด-ยุงลาย เชิงรุกทุกวัน

งานอนามัยโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด โดยการนำของท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป นายปรีดิ์ เปรมภูษิตานนท์ ได้ดำเนินงานเกี่ยวกับมาตรการการแพร่ระบาดของโควิท-19 อย่างเข้มข้น โดยได้ทำบันทึกข้อมูลนักเรียนและบุคลากรในการได้รับวัคซีน ตรวจสอบนับสถิตินักเรียนที่ได้รับเชื้อมีจำนวนเท่าไหร่ เพื่อจัดทำสถิติและใช้ในการบริหารจัดการต่อไป กำชับดูแลให้เจ้าหน้าที่นักการ แม่บ้าน ทำความความสะอาดพื้นผิวสัมผัสทั้งในห้องเรียนและสถานที่ต่างๆ ตลอดเวลา โดยท่านรองผู้อำนวยการ ปรีดิ์ และ คณะทำงานอนามัยได้ออกพ่นยาฆ่าเชื้อโรคทุกวันหลังจากเลิกทำการเรียนการสอนและพ่นยาฆ่ายุงทุกสัปดาห์ เพื่อให้นักเรียนของเราปลอดภัยจากเชื้อโรคให้ได้มากที่สุด..  

By |2022-05-30T21:10:34+00:00พฤษภาคม 28, 2022|ข่าวสารทั่วไป|0 Comments

สถานการณ์เปิดเรียน 2 สัปดาห์/ดีมาก!

โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ได้ทำการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 เป็นวันแรกซึ่งโรงเรียนของเราได้เตรียมมาตรการ 6+ มาตรการหลักมาใช้อย่างเข้ม เช่น 1. การเว้นระยะห้าง 2. การสวมหน้ากาก 100% 3. ล้างมือบ่อยๆ 4. คัดกรองวัดไข้ 5. ลดการแออัด 6. ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสร่วม ซึ่งได้รับการร่วมมือร่วมใจปฏิบัติตนเป็นอย่างดี ทั้ง คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง ทำให้เมื่อผ่านไปแล้ว 2 สัปดาห์ทำการเรียนการสอนสถานการณ์ covid-19 ยังอยู่ในสถานการณ์ที่ควบคุมได้ ทำให้บรรยากาศการเรียนการสอนเริ่มกลับมามีกลิ่นไอของการเรียนการสอนที่แท้จริง นักเรียนมีความสุขในการเรียน ครูสอนอย่างเต็มศักยภาพ อาหารกลางวัน นมเพื่อสุขภาพ พร้อมบริการนักเรียน อีกไม่นานนักเรียนก็จะกลับมามีความพร้อมในการเรียนรู้ สนุกในการมาเรียน สุขภาพกายใจแข็งแรง เฉกเช่นเมื่อก่อน covid-19 อีกครั้ง..  

By |2022-05-29T00:01:27+00:00พฤษภาคม 28, 2022|ข่าวสารทั่วไป|0 Comments

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสมรรถนะ ’65

โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด โดยการนำของท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายสุรพล พิมพิลา และ ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานบริหารวิชาการ นางลัดดา อินทร์สา ตลอดจนทีมงานวิชาการโรงเรียน ได้ตระหนักถึงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะขึ้นใช้แทนหลักสูตรเดิม โดยรัฐเปิดโอกาศให้สถานศึกษาทุกสังกัดสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสมรรถนะให้เหมาะสมกับบริบทของตนได้ ดังนั้นคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจำเป็นต้องตื่นตัวและเรียนรู้หลักสูตรสถานศึกษาของตนให้พร้อมรับการเปลียนแปลงและสอดคล้องกับทิศทางการศึกษาของประเทศ  ดังนั้นจึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในวันที่ 13 - 14 พฤศจิกายน 2565 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ โดยการนำของท่าน ดร.พัชรี ศรีษะภูมิ และทีมงานคุณภาพ เพื่อในความรู้สู่คุณครูพร้อมฝึกปฏิบัติจริง สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกสนาน สร้างองค์ความรู้ได้เป็นอย่างดี สร้างเครือข่ายวิชาการและความมั่นใจในการพัฒนาหลักสูตรได้เป็นอย่างดี  ดังภาพกิจกรรมประกอบมานี้..

By |2022-05-29T01:26:15+00:00พฤษภาคม 28, 2022|ข่าวสารวิชาการ|0 Comments
Go to Top