ระดับสายชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่ ที่สำคัญคือ
** ในวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2567  จัดกิจกรรมส่งเสริมสุนทรียภาพทางด้านศิลปะแก่ผู้เรียนโดยใช้ชื่อกิจกรรม “โครงการศิลปะเด็ก อนุบาลปีที่ 2 โดยมีกิจกรรมที่สำคัญคือ การเพ้นท์ผ้าบาติก การทำผ้ามัดย้อม และพิมพ์ภาพจากธรรมชาติ โดยวิทยาการผู้เชี่ยวชาญระดับชาติ ณ เมืองไม้บาติก อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
 ** ในวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567  จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนโดยใช้ชื่อกิจกรรม “โครงการคุณธรรมจริยธรรม #หลักสูตรยุวสาสมาธิ” เพื่อให้นักเรียนอนุบาลปีที่ 2 ได้ซึมทราบหลักธรรมและเข้าใจแนวทางในการปฏิบัติตนตามหลักพุทธศาสนา โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 270 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด และ สาขา 277 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ดังประมวลภาพกิจกรรมที่นำเสนอต่อไปนี้..