โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ป.5 เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการให้แก่นักเรียน่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนที่เข้าสู่การวัดผลประเมินผลทางการเรียนปลายปี และยังเป็นการสร้างขวัญและเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นของแต่ละห้องเรียน นักเรียนที่ผลการเรียนดีเด่นของโปรแกรมการเรียนภาคปกติ และโครงการพิเศษ เช่น Gifted และ EP ได้จัดติวให้ความรู้และการสอบวัดผลประเมินผลอย่างเข้ม พร้อมกับมอบเกียรติบัตร รางวัลแก่นักเรียนที่ได้คะแนนดีเด่นในระดับต่างๆ โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการสุรพล พิมพิลา เป็นประธานพร้อมด้วยท่านรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่ายมาเกียรติเป็นกำลังใจแก่นักเรีย ในวันที่ 15 มีนาคม 2567 ซึ่งคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ต้องขอกราบขอบพระคุณคณะผู้บริหารทุกท่านเป็นอย่างสูงกิจกรรมประสบความสำเร็จ ดังประมวลภาพกิจกรรมต่อไปนี้..