โรงเรียนอนุบาลได้จัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2566 ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ คือ

  1. เพื่อให้ทุกส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน
  2. เพื่อให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจ และรู้สึกมีคุณค่าต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติ
  3. เพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา
  4. เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีกำลังใจในการปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ

โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

  1. บุคลากรภายในโรงเรียน คณะครูผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง ร่วมกันทำบุญตักบาตร ณ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดของเรา
  2. นำปัจจัยและเครื่องอุปโภคบริโภคบริจาคให้วัด โรงเรียนและนำส่วนหนึ่งไปจับแจกให้กับเด็กๆ ในงานวันเด็กที่บึงพลาญชัย
  3. จัดกิจกรรมสนุกสนาน เกมส์ ดนตรี เสริมสร้างความรู้ อาหารของเล่นให้เก็บเด็กๆ ในงานวันเด็ก

โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ ดังประมวลภาพกิจกรรมต่อไปนี้..