Insight2016-11-08T15:53:55+00:00

ธรรมะ+ศิลป์ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ส่งท้ายปีการศึกษา’66

ระดับสายชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่ ที่สำคัญคือ ** ในวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2567  จัดกิจกรรมส่งเสริมสุนทรียภาพทางด้านศิลปะแก่ผู้เรียนโดยใช้ชื่อกิจกรรม "โครงการศิลปะเด็ก อนุบาลปีที่ 2 โดยมีกิจกรรมที่สำคัญคือ การเพ้นท์ผ้าบาติก การทำผ้ามัดย้อม และพิมพ์ภาพจากธรรมชาติ โดยวิทยาการผู้เชี่ยวชาญระดับชาติ ณ เมืองไม้บาติก อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด [...]

เชิดชูเกียรติคนเก่ง ป.5 ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน’2566

โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ป.5 เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการให้แก่นักเรียน่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนที่เข้าสู่การวัดผลประเมินผลทางการเรียนปลายปี และยังเป็นการสร้างขวัญและเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นของแต่ละห้องเรียน นักเรียนที่ผลการเรียนดีเด่นของโปรแกรมการเรียนภาคปกติ และโครงการพิเศษ เช่น Gifted และ EP ได้จัดติวให้ความรู้และการสอบวัดผลประเมินผลอย่างเข้ม พร้อมกับมอบเกียรติบัตร รางวัลแก่นักเรียนที่ได้คะแนนดีเด่นในระดับต่างๆ โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการสุรพล พิมพิลา เป็นประธานพร้อมด้วยท่านรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่ายมาเกียรติเป็นกำลังใจแก่นักเรีย ในวันที่ 15 มีนาคม 2567 ซึ่งคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ต้องขอกราบขอบพระคุณคณะผู้บริหารทุกท่านเป็นอย่างสูงกิจกรรมประสบความสำเร็จ ดังประมวลภาพกิจกรรมต่อไปนี้.. [...]

Robot Kids Camp ’2567

กลุ่มงานไอทีโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาการเรียนการสอน Coding การเขียนคำสั่งควบคุมหุ่นยนต์ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้รับการร่วมมือจากวิทยกรแกนนำท่านปิยะวัฒน์ วัฒนาและคณะ จากบริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด จำนวน 55 คน โดยเนื้อหาจะประกอบด้วย การเขียนโปรแกรมด้วยคอมพิวเตอร์และการนำคำสั่งจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้าควบคุมส่งการการทำงานให้กับคอมพิวเตอร์ ซึ่งกิจกรรมดำเนินไปด้วยความรู้และความสนุกสนามแก่นักเรียนผู้เข้ารับการอบรมยิ่ง และยังได้รับความร่วมมือจากนิสิตนักศึกษาฝึกประสบการณ์พิเศษและภาคคณะเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการทำหน้าที่วิทยากรพี่เลี้ยง ช่วยเสริมความรู้ ตลอดจนกิจกรรมนันทนาการอย่างสนุกสนานตลอดช่วงเวลาจัดกิจกรรม กิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ [...]

anubuddha66

          กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมและจริยธรรมผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2567 ณ วัดวิมลนิวาส จังหวัดร้อยเอ็ด โดยการนำของท่านสุรพล พิมพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด โดยมีประสงค์สำคัญ คือ 1. เพื่อให้นักเรียนและผู้เข้ารับการอบรมทุกคน มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมของศาสนาเท่าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต อย่างถูกต้องและเพียงพอ 2. [...]

ค่ายลูกเสือ Day Camp’66

ประมวลความรู้ภาคสนามลูกเสือ’66 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ได้จัดประมวลความรู้ภาคสนามกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 22 และ 29 มกราคม 2567 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด บ้านหนองผักแว่น ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โดยใช้ชื่อกิจกรรมครั้งนี้ว่า "Day Camp" ซึ่งเป็นค่ายลูกเสือ-เนตรนารีที่จัดขึ้นเพื่อนักเรียนของเราตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 จัดกิจกรรมที่ครอบคลุมเนื้อหาหลักสูตรลูกเสือ รวมถึงวิทยากรที่ทรงคุณภาพมากความรู้ สนุกสานร่าเริงเป็นที่สุด เพื่อพี่น้องลูกเสือสำรองและลูกเสือสามัญของเราทุกคน [...]

merry christmas and happy new year 2024

คริสต์มาส คือการฉลองการบังเกิดของพระเยซูเจ้า ผู้คนจะเฉลิมฉลองกันในวันที่ 25 ธันวาคม คำว่า คริสต์มาส เป็นคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ Christmas ซึ่งมาจากภาษาอังกฤษโบราณว่า Christes Maesse ที่แปลว่า บูชามิสซาของพระคริสตเจ้า เพราะการร่วมพิธีมิสซา เป็นประเพณีส าคัญที่สุดที่ชาวคริสต์ถือปฎิบัติกันในวันคริสต์มาส คำว่า Christes Maesse พบครั้งแรกในเอกสารโบราณ ที่เป็นภาษาอั งกฤษ ในปี ค.ศ. 1038 และคำนี้ก็แปรเปลี่ยนมาเป็นคำว่า Christmas คำทักทายที่สามารถได้ยินบ่อย ๆ [...]

THE CLOUD

IS IN OUR DNA.

Go to Top