คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดได้เข้าร่วมกิจกรรมวันครูแห่งชาติ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 16 มกราคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมสัมนาสาเกตฮอล์ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมที่สำคัญ คือ

  • การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของครู
  • มอบรางวัลให้กับครูที่มีผลงานดีเด่น
  • จัดพิธีกรรมทางศาสนา
  • จัดพิธีคารวะครูผู้สอนและระลึกถึงพระคุณของครู
  • กิจกรรมเพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพครู รวมถึงนักเรียน และผู้ปกครอง เช่น การแข่งขันกีฬา หรือจัดงานฉลองรื่นเริง

ดังประมวลภาพกิจกรรม ดังต่อไปนี้