คณะครูสายชั้นประถมศึกษา 5 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ได้ตระหนักถึงการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนอันเป็นที่รักยิ่งโดยเฉพาะในช่วง 2 ปีของการแพร่ระบาดของ Covid-19 จึงได้ร่วมมือร่วมใจจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่านและเขียนโดยใช้ชื่อโครงการว่า “กิจรรมรักการอ่านสารสู่ฝัน ชั้น ป.5” ซึ่งมุ่งหวังให้นักเรียนได้อ่านหนังสือที่นักเรียนสนใจ แล้วทำการบันทึกสรุปเนื้อหาลงในสมุดบันทึกการอ่านในช่วงเวลา 1 ภาคเรียน พร้อมเสริมแรงและกำลังใจให้นักเรียนที่ทำได้ดีเยี่ยม ด้วยเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ของแสดงความดีใจกับนักเรียนยอดนักอ่านทุกท่านครับ..