ในวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 ช่วงชั้นปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างองค์ความรู้และแนวทางในการขับเคลื่อนจัดการศึกษาทุกภาคส่วนทั้งโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน โดยใช้ชื่อโครงการ “โครงการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต เด็กปฐมวัย คิดได้ ทำเป็น เล่นสนุก” ในพิธีเปิดงานมีหน่วยงานราชการภายนอกที่MOU ด้วยมาร่วมงาน หลายหน่วยงาน มีวิทยากร ผู้เชี่วยชาญ ให้ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความเข้าใจอันดี ในบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเอง  และในภาคบ่ายเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป สพฐ.จัดกิจกรรม kick off จะใช้ระบบ zoom และ สพฐ.จะดึงเข้าOBEC เพื่อถ่ายทอดผ่าน YouTube &Facebook ซึ่งคระครูปฐมวัยและคณะครูที่ว่างจากการสอนได้เข้ารับชมรับความรู้จากการถ่ายทอดสดอย่างพร้อมเพรียง..