โครงการโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโดยการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย และแนวทางการจัดกิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีเป้าหมายคือ ยกระดับคุณธรรม จริยธรรม ต่อยอดให้นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ให้มีจิตสำนึกที่ดี ปฏิบัติตนบนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามสอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนหรือกรอบแนวคิดคุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ 1) ความพอเพียง 2) ความกตัญญู 3) ความซื่อสัตย์สุจริต 4) ความรับผิดชอบ 5) อุดมการณ์คุณธรรม นอกจากนี้ การดำเนินงานดังกล่าวยังเป็นการสร้างนักเรียนดีให้บ้านเมืองสร้างครูดีให้ห้องเรียน สร้างผู้บริหารดีให้โรงเรียน และสร้างโรงเรียนดีให้ชุมชน และในวันที่ 19 กันยายน 2565 คณะกรรมการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ได้เข้าประเมินโรงเรียนคุณธรรมโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ซึ่งผลการประเมินโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดของเราได้ผ่านการประเมินโรงเรียนคุณธรรม ระดับ 2 ดาว เป็นที่เรียบร้อย //ดังภาพกิจกรรมที่ได้ประมวล ต่อไปนี้