ในปีการ 2565 มีข้าราชการครูโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ได้ครับวาระการเกษียณอายุราชการจำนวน 10 ท่าน ประกอบไปด้วย 1. คุณครูอัจฉรา มีสวัสดิ์ 2. คุณครูบุญส่ง มงคลชู 3. คุณครูวรรณภา แสนประดิษฐ์ 4. คุณครูสมหมาย คิมหันตา 5. คุณครูวัจนา นามน้าวแสง 6. คุณครูสมสนิตย์ ศิริวุฒิ 7. คุณครูอุบลรัตน์ จุฬุพงศ์ 8. คุณครูบำรง สุ่มมาตย์ 9. คุณครูศรีสุรางค์ ศรีทอง 10. คุณครูวิลาวัลย์ ธรรมชัย ซึ่งโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดของเราจัดได้กิจกรรมเพื่อเชิดชูเกียรติยศและร่วมแสดงความยินดีกับท่านผู้เกษียณ ดังกิจกรรมที่สำคัญ คือการอำลาโรงเรียน นักเรียนบูชาครูแห่ขบวนบูชาพระคุ้มครองและบายศรีสู่ขวัญงานเกษียณสำราญสังสรรค์ราตรี  ดังภาพกิจกรรมที่เราประมวลทุกกิจกรรม ต่อไปนี้…