โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดได้จัดกิจกรรมจับสลากเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการรับนักเรียนที่มีเกินความต้องการด้วยวิธีการจับสลาก โดยกำหนดคุณสมบัตินักเรียนต้องมีภูมิลำเนาในจังหวัดร้อยเอ็ด อายุ 4 ปีบริบูรณ์หรือเกิดระหว่างวันที่ 17 พ.ค. 61 – 16 พ.ค. 62 รับจำนวน 300 คน  ซึ่งกำหนดวันในการจับสลากคือวันที่ 19 ก.พ. 66 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป  ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากแวดวงการศึกษาและผู้มีเกียรติจากสาขาอาชีพต่างๆ ตัวแทนผู้สมัครบางส่วน ร่วมจับสลากพร้อมเป็นสักขีพยาน กิจกรรมเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมและสำเร็จไปได้ด้วยดี ดังภาพกิจกรรมต่อไปนี้