โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ได้ทำการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 เป็นวันแรกซึ่งโรงเรียนของเราได้เตรียมมาตรการ 6+ มาตรการหลักมาใช้อย่างเข้ม เช่น 1. การเว้นระยะห้าง 2. การสวมหน้ากาก 100% 3. ล้างมือบ่อยๆ 4. คัดกรองวัดไข้ 5. ลดการแออัด 6. ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสร่วม ซึ่งได้รับการร่วมมือร่วมใจปฏิบัติตนเป็นอย่างดี ทั้ง คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง ทำให้เมื่อผ่านไปแล้ว 2 สัปดาห์ทำการเรียนการสอนสถานการณ์ covid-19 ยังอยู่ในสถานการณ์ที่ควบคุมได้ ทำให้บรรยากาศการเรียนการสอนเริ่มกลับมามีกลิ่นไอของการเรียนการสอนที่แท้จริง นักเรียนมีความสุขในการเรียน ครูสอนอย่างเต็มศักยภาพ อาหารกลางวัน นมเพื่อสุขภาพ พร้อมบริการนักเรียน อีกไม่นานนักเรียนก็จะกลับมามีความพร้อมในการเรียนรู้ สนุกในการมาเรียน สุขภาพกายใจแข็งแรง เฉกเช่นเมื่อก่อน covid-19 อีกครั้ง..