โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ได้รับเกียรติจากคณะศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา “การพัฒนาก่อนแต่งต้ังรองผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกศาษา/2565 ซึ่งคณะดูงานได้เข้าศึกษาการจัดการศึกษาการจัดการศึกษารูปแบบโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ พร้อมเยี่ยมชมกระบวนการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรการจัดการต่างๆ ทั้งโครงการปกติ โครงการพิเศษ เช่น Gifted  IEP และ EP ซึ่งโรงเรียนของเราจัดให้เข้าดูเข้าชมในสภาพจริง ให้พบทั้งสิ่งที่ดีนำไปประยุกต์ และให้พบกับปัญหาที่ยังรอการแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งผู้เข้าศึกษาดูงานได้ประสบการณ์อย่างเต็มตลอด 1 วัน ในรั้วฟ้าขาวแห่งนี้ / วัน 23 พฤษภาคม 2565