ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายยน 2566 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด สพป.รอ.1 ได้กำหนดให้เป็นวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งเป็นประเพณีดีงามที่โรงเรียนของเราได้จัดงานขึ้นมาตลอดทุกปี เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงามที่ควรอนุรักษ์และเสริมสร้างความตระหนักให้นักเรียนลูกอนุบาลทุกคนได้รำลึกถึงครู อาจารย์ ที่ได้ให้การอบรมสั่งสอน อีกทั้งยังส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการจัดการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ
– เพื่อสร้างความศรัทธา ความเชื่อมั่นในวิชาความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียน
– เพื่ออบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้ศิษย์ยึดมั่นในคำสั่งสอนของครู ทั้งต่อหน้าและลับหลัง
– เพื่อฝึกความกตัญญูกตเวทีต่อครู และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
– เพื่อธำรงไว้ซึ่งระเบียบปฏิบัติและประเพณีอันดีงาม

กิจกรรมหลังในพิธีวันไหว้ครู คือ นักเรียนทุกคนร่วมพิธีงาน เนื่องจากนักเรียนมีจำนวนมากต้องทำการแบ่งพิธีการออกเป็น 2 ช่วง มีพิธีเชิดชูเกียรติยศแก่ข้าราชการครูที่จะเกษียณอายุในปีราชการนี้ นักเรียนร่วมรับพรและโอวาทจากท่านผู้อำนวยการสุรชัย พิมพิลา นักเรียนร่วมแสดงความเคารพและความกตัญญูกตเวทิตาต่อคุณครูพร้อมกับรับคำอำพรจากคณะคุณครูทุกท่าน ดังภาพกิจกรรม ต่อไปนี้..