ในวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2565 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูบูรพาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ คือ
1. เพื่อให้นักเรียนตระหนักและรับรู้ถึงความสำคัญของพิธีไหว้ครู
2. เพื่อให้นักเรียนมีค่านิยมการแสดงความเคารพ กตัญญูกตเวทีและการเป็นนักเรียนที่ดี
3. เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณครู
4. เพื่อให้นักเรียนได้รู้สึกรำลึกในพระคุณครู

การจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ได้จัดกิจกรรมภายใต้มาตรการเฝ้าระวังโควิท-19 โดยให้ตัวแทนห้องเข้าร่วมเท่านั้น
เพื่อลดความแออัดและความปลอดภัย ส่วนนักเรียนที่แต่ละห้องก็ชมการถ่ายทอดสดงานพิธีไหว้ครูอยู่ที่ห้องเรียนของตนเอง ถึงจะเป็นตัวแทน
ของแต่ละห้องก็ไม่ทำให้บรรยาการความซาบซึ้ง ความปลื้มปิติลดลงแต่อย่างไร ดังภาพบรรยากาศในงานพิธี ดังนี้..(ภาพถ่ายโดย: ครูอิทธิพล บุญเดช)