โปรแกรมการเรียน Gifted โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนในทุกศาสตร์ ในทุกปีจะจัดค่าย Gifted เพื่อมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีทางด้านวิทยาศาสตร์ให้เกิดขึ้นแก่นักเรียนที่ขาดโอกาส นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนในชั้นเรียนของนักเรียน ไปใช้ประโยชน์ในการสร้างกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สามารถทำให้นักเรียนเกิดความรู้สึกที่ดีต่อการใช้วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวันได้ และนำความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านมาประยุกต์ใช้และอธิบายตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ได้และเกิดจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชน  โดยกิจกรรมค่าย Gifted จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 8 ตุลาคม 2565  ณ โรงแรมแกรนด์สิริรีสอร์ท เขาใหญ่ ดังภาพกิจกรรมต่อไปนี้..