โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ค่ายวิชาการ ปี 2565 ระดับชั้นประถมศึกษา ป.5 จัดขึ้นในวันที่ 9 ตุลาคม 2565 เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดได้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ในแผนการเรียนแบบใดทั้งภาคปกติ Gifted โปรแกรม และ Ep โปรแกรม โดยมีจุดประสงค์หลักคือ ให้นักเรียนได้มีประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียน ฝึกการทำกิจกรรมกลุ่มเป็นหลัก ฝึกการแสดงออก นักเรียนได้ทำความรู้จักกับเพื่อนๆ ร่วมสถาบัน ฝึกความสามัคคีรักใคร่ในหมู่เพื่อน มีความสนุกสนานเพลิดเพลินและผ่อนคลายจากการเรียนการสอนใน 1 ภาคเรียนที่ผ่านมา ซึ่งมีกิจกรรมที่หลายหลายบูรณาการครอบคลุมทุกกลุ่มสาระ ซึ่งนักเรียนสนใจในกิจกรรมทุกกิจกรรม อาหารอร่อย ขนมและรางวัลให้นักเรียนมากมาย กิจกรรมนี่้สำเร็จได้อย่างสมบูรณ์เพราะได้รับความร่วมมือจากคณะวิทยากรที่มีความสามารถจากคณะครูสายชั้น ป.5 ทุกคนและคณะนักศึกษาฝึกประสบการณ์ทุกท่านที่ได้จัดเต็มในครั้งนี้..ดังภาพกิจกรรมต่อไปนี้..