กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทย ในวันอังคารที่ 26 กรกฏาคม 2565 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน คือ
1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงเป็นนักปราชญ์และนักภาษาไทย รวมทั้งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ได้ทรงแสดงความห่วงใย และพระราชทานแนวคิดต่างๆ เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย
2. เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542
3. เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกของนักเรียนให้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือร่วมใจกันทำนุบำรุงส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นสมบัติวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติ ให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป
4. เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการใช้ภาษาไทย ทั้งในวงวิชาการและการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งเพื่อยกมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาไทยในสถานศึกษาทุกระดับ ให้มีสัมฤทธิผลยิ่งขึ้น
5. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนและบุคลากรภานใยองค์การ มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อเผยแพร่ความรู้ภาษาไทยในรูปแบบต่างๆ ไปสู่สาธารณชน ทั้งในฐานะที่เป็นภาษาประจำชาติ และในฐานะที่เป็นภาษาเพื่อการสื่อสารของทุกคนในชาติ

โดยการจัดกิจกรรมต่างๆ ทุกระดับชั้นเรียนมีส่วนในการร่วมกิจกรรมครบทุกระดับชั้นในตลอด 2 สัปดาห์ของการส่งเสริมการใช้ภาษาไทย เช่น แข่งขันความเป็นเลิศทางภาษาไทย แข่งขันการเขียนบทกลอน เรียงความ การแสดงเป็นเวที การร้องเพลง บทเพลงไทยในยุคต่างๆ สร้างความสนุกสนามและความรู้ทางภาษาไทยได้เป็นอย่างดี ขอแสดงยินดีกับนักเรียนที่ชนะเลิศในการประกวดและแข่งขันกิจกรรม จนสามารถได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย.. “ขอบคุณคณะครูสาระการเรียนรู้ภาษาไทยทุกท่าน..ที่ได้จัดกิจกรรมอย่างยอดเยี่ยม สมบูรณ์แบบเป็นที่สุด..”

(ประมวลภาพกิจกรรมวันภาษาไทย 26 กรกฏาคม 2565)