โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด โดยการนำของท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายสุรพล พิมพิลา และ ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานบริหารวิชาการ นางลัดดา อินทร์สา ตลอดจนทีมงานวิชาการโรงเรียน ได้ตระหนักถึงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะขึ้นใช้แทนหลักสูตรเดิม โดยรัฐเปิดโอกาศให้สถานศึกษาทุกสังกัดสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสมรรถนะให้เหมาะสมกับบริบทของตนได้ ดังนั้นคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจำเป็นต้องตื่นตัวและเรียนรู้หลักสูตรสถานศึกษาของตนให้พร้อมรับการเปลียนแปลงและสอดคล้องกับทิศทางการศึกษาของประเทศ  ดังนั้นจึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในวันที่ 13 – 14 พฤศจิกายน 2565 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ โดยการนำของท่าน ดร.พัชรี ศรีษะภูมิ และทีมงานคุณภาพ เพื่อในความรู้สู่คุณครูพร้อมฝึกปฏิบัติจริง สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกสนาน สร้างองค์ความรู้ได้เป็นอย่างดี สร้างเครือข่ายวิชาการและความมั่นใจในการพัฒนาหลักสูตรได้เป็นอย่างดี  ดังภาพกิจกรรมประกอบมานี้..