ข่าวสารจากฝ่ายงานวิชาการ กิจกรรมการเรียนการสอน ตารางนัดหมาย

โครงการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต “เด็กปฐมวัย คิดได้ ทำเป็น เล่นสนุก”

ในวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 ช่วงชั้นปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างองค์ความรู้และแนวทางในการขับเคลื่อนจัดการศึกษาทุกภาคส่วนทั้งโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน โดยใช้ชื่อโครงการ "โครงการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต เด็กปฐมวัย คิดได้ ทำเป็น เล่นสนุก" ในพิธีเปิดงานมีหน่วยงานราชการภายนอกที่MOU ด้วยมาร่วมงาน หลายหน่วยงาน มีวิทยากร ผู้เชี่วยชาญ ให้ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความเข้าใจอันดี ในบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเอง  และในภาคบ่ายเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป สพฐ.จัดกิจกรรม kick off จะใช้ระบบ zoom และ สพฐ.จะดึงเข้าOBEC เพื่อถ่ายทอดผ่าน YouTube &Facebook ซึ่งคระครูปฐมวัยและคณะครูที่ว่างจากการสอนได้เข้ารับชมรับความรู้จากการถ่ายทอดสดอย่างพร้อมเพรียง..

โครงการรักการอ่านสานสู่ฝันป.5

คณะครูสายชั้นประถมศึกษา 5 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ได้ตระหนักถึงการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนอันเป็นที่รักยิ่งโดยเฉพาะในช่วง 2 ปีของการแพร่ระบาดของ Covid-19 จึงได้ร่วมมือร่วมใจจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่านและเขียนโดยใช้ชื่อโครงการว่า "กิจรรมรักการอ่านสารสู่ฝัน ชั้น ป.5" ซึ่งมุ่งหวังให้นักเรียนได้อ่านหนังสือที่นักเรียนสนใจ แล้วทำการบันทึกสรุปเนื้อหาลงในสมุดบันทึกการอ่านในช่วงเวลา 1 ภาคเรียน พร้อมเสริมแรงและกำลังใจให้นักเรียนที่ทำได้ดีเยี่ยม ด้วยเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ของแสดงความดีใจกับนักเรียนยอดนักอ่านทุกท่านครับ..

สัปดาห์วิทยาศาสตร์65เต็มเปี่ยมความรู้สนุกสนานล้นเฟรม..

ประวัติวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ   รัฐบาลไทยกำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคม เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เนื่องจากวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินชลมารคและสถลมารค ทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง ที่ทรงคำนวณพยากรณ์ไว้ล่วงหน้า 2 ปี ว่าจะเกิดในวันอังคาร ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 10 ปีมะโรง สัมฤทธิศก จุลศักราช 1230 โดยจะเห็นหมดดวงและชัดเจนที่สุด คือ ที่หมู่บ้านหัววาฬ ตำบลหว้ากอ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่บริเวณ เกาะจาน ขึ้นไปถึง ปราณบุรี และลงไปถึง จังหวัดชุมพร จึงโปรดฯ ให้เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ไปสร้างค่ายหลวงและพลับพลาที่ประทับ มีคณะนักดาราศาสตร์จากประเทศฝรั่งเศส และเซอร์แฮรี ออด เจ้าเมืองสิงคโปร์ เดินทางมาเข้าเฝ้าฯ และร่วมในการสังเกตการณ์ และต่อมาได้มีการสร้าง“อุทยานวิทยาศาสตร์” ที่อำเภอบ้านหว้ากอ  วัตถุประสงค์ของการจัดงานวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ            1. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”  2. เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศทางวิทยาศาสตร์ อันเป็นวิถีทางหนึ่งของการแก้ปัญหาการขาดแคลนกำลังคน ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3. เพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ผลงาน การค้นคว้า วิจัย ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ 4. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่าภาครัฐและเอกชน ในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในการพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 5. เพื่อสนับสนุนให้กำลังใจและโอกาสแก่นักวิจัย นักประดิษฐ์ ได้แสดงผลงานต่อสาธารณชน ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาทำให้โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรม "สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๕" วันศุกร์ ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ดังประมวลภาพกิจกรรมดังต่อไปนี้ครับ 

ฐานปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์บูรณาการกิจกรรมศูนย์อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สสวท.

วันที่ 12-13 สิงหาคม 2565 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมโครงการ "ฐานปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์บูรณาการกิจกรรมศูนย์อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สสวท." ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 จำนวน 144 คน โดยการนำของท่านผู้อำนวยการสุรพล พิมพิลา และคณะผู้บริหารทุกท่าน ณ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด โดยมีกิจกรรมฐานการเรียนรู้ ดังนี้ 1. ปริศนาซ่อนสมบัติ 2. เกมนักสร้างเมือง 3. อยากแข็งต้องเขย่า 4. วัฏจักรชีวิตสัตว์ 5. ภูเขาไฟจำลอง 6. การเปลี่ยนสถานะ ซึ่งทุกฐานทุกกิจกรรมสร้างความรู้และความสนุกสนานเต็มที่ทั้งความรู้ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พร้อมอาหารอร่อยและรางวัลมากมาย..จึงนำเสนอบรรยายกาศภาพกิจกรรมดังนี้..  

By |2022-08-19T06:24:59+00:0019 สิงหาคม 2022|ข่าวสารวิชาการ|0 Comments

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ ระดับชั้น ป.6

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่สนามโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด สพป.รอ.1 นายสุรพล พิมพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะผู้บริหารทุกฝ่าย เป็นประธานในการจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเป็นตัวแทนของนักเรียนทั้งหมด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยกองลูกเสือและเนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวมทั้งสิ้น ๕๖๘ คน โดยมีคณะผู้บริหารและคณะครู เข้าร่วมเป็นเกียรติและสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดในครั้งนี้ (เชิญชมภาพกิจกรรม..)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศธ. นิเทศ เยี่ยมเยือน ขับเคลื่อนปฐมวัย

โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ได้ให้การต้อนรับ ดร.สุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ เพื่อประเมิน ติดตามการจัดการเรียนการสอนปฐมวัยอย่างเข้มข้น โดยโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดของเราผ่านการประเมิน ผ่านการตรวจราชการอย่างยอดเยี่ยม ตามนโยบายติดตามดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย เขตตรวจราชการที่ 12 (ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด) ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 21 มิถุนายน 2565 เราได้เก็บภาพกิจกรรมการประเมิน บรรยากาศการเรียนการสอน การสาธิตการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้..

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสมรรถนะ ’65

โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด โดยการนำของท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายสุรพล พิมพิลา และ ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานบริหารวิชาการ นางลัดดา อินทร์สา ตลอดจนทีมงานวิชาการโรงเรียน ได้ตระหนักถึงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะขึ้นใช้แทนหลักสูตรเดิม โดยรัฐเปิดโอกาศให้สถานศึกษาทุกสังกัดสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสมรรถนะให้เหมาะสมกับบริบทของตนได้ ดังนั้นคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจำเป็นต้องตื่นตัวและเรียนรู้หลักสูตรสถานศึกษาของตนให้พร้อมรับการเปลียนแปลงและสอดคล้องกับทิศทางการศึกษาของประเทศ  ดังนั้นจึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในวันที่ 13 - 14 พฤศจิกายน 2565 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ โดยการนำของท่าน ดร.พัชรี ศรีษะภูมิ และทีมงานคุณภาพ เพื่อในความรู้สู่คุณครูพร้อมฝึกปฏิบัติจริง สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกสนาน สร้างองค์ความรู้ได้เป็นอย่างดี สร้างเครือข่ายวิชาการและความมั่นใจในการพัฒนาหลักสูตรได้เป็นอย่างดี  ดังภาพกิจกรรมประกอบมานี้..

By |2022-05-29T01:26:15+00:0028 พฤษภาคม 2022|ข่าวสารวิชาการ|0 Comments
Go to Top