ผู้บริหารโรงเรียน.

ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด เป็นกลไกสำคัญและเป็นตัวแปรที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพต่อผลลัพธ์การบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ดังนั้น คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ตอบสนองต่อการแข่งขัน และ ทันสมัย เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก.

นายสุรพล พิมพิลา
นายสุรพล พิมพิลาAdministrator

ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นายปรีดิ์ เปรมภูษิตานนท์
นายปรีดิ์ เปรมภูษิตานนท์Administrator

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายงานบริหารทั่วไป
นายวิเลิศ ไชยมี
นายวิเลิศ ไชยมีAdministrator

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายงานบริหารบุคลากร
นางลัดดา อินทร์สา
นางลัดดา อินทร์สาAdministrator

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายงานบริหารวิชาการ
นางกันตา ปิติบุญญา
นางกันตา ปิติบุญญาAdministrator

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายงานบริหารงบประมาณและการเงิน

Gen-Z

ร.ร.อนุบาลร้อยเอ็ด.