บุคลากรอนุบาลร้อยเอ็ด

ดร.สุวิทย์ วงษาไฮ

Position: ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • ผู้อำนวยการโรงเรียน
 • ว.ผู้บริหารการศึกษาชำนาญการพิเศษ
 • ปริญญาเอก บริหารการศึกษา

ดร.สุวิทย์ วงษาไฮ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียน ว.ผู้บริหารการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปร […]

นายปรีดิ์ เปรมภูษิตานนท์

Position: รองผู้อำนวยการโรงเรียน งานบริหารทั่วไป

 • รอง.ผอ.ฝ่ายงานบริหารทั่วไป
  ว.ผู้บริหารการศึกษาชำนาญการพิเศษ
 • ปริญญาโท บริหารการศึกษา

นายปรีดิ์ เปรมภูษิตานนท์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน งานบริหารทั่วไป

รอง.ผอ.ฝ่ายงานบริหารทั่วไป ว.ผู้บริหารการศึกษาชำนาญการพ […]

นางลัดดา อินทร์สา

Position: รองผู้อำนวยการโรงเรียน งานบริหารวิชาการ

 • รอง.ผอ.ฝ่ายงานบริหารวิชาการ
 • วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
 • ปริญญาโท บริหารการศึกษา

นางลัดดา อินทร์สา

รองผู้อำนวยการโรงเรียน งานบริหารวิชาการ

รอง.ผอ.ฝ่ายงานบริหารวิชาการ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ ปริญ […]

นายวิเลิศ ไชยมี

Position: รองผู้อำนวยการโรงเรียน งานบริหารบุคคล

 • รอง.ผอ.ฝ่ายบริหารงานบุคคล
 • ว.ผู้บริหารการศึกษาชำนาญการพิเศษ
 • ปริญญาโท บริหารการศึกษา

นายวิเลิศ ไชยมี

รองผู้อำนวยการโรงเรียน งานบริหารบุคคล

รอง.ผอ.ฝ่ายบริหารงานบุคคล ว.ผู้บริหารการศึกษาชำนาญการพิ […]

นางกันตา ปิติบุญญา

Position: รองผู้อำนวยการโรงเรียน งานบริหารงบประมาณ

 • รอง.ผอ.ฝ่ายบริหารงบประมาณ
 • ว.ผู้บริหารการศึกษาชำนาญการพิเศษ
 • ปริญญาโท บริหารการศึกษา

นางกันตา ปิติบุญญา

รองผู้อำนวยการโรงเรียน งานบริหารงบประมาณ

รอง.ผอ.ฝ่ายบริหารงบประมาณ ว.ผู้บริหารการศึกษาชำนาญการพิ […]

นางสาวดวงพร สัตนันท์

Position: ครูผู้สอน อนุบาลปีที่ 3/9
Phone: 0897694849

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สายชั้นอนุบาลปีที่ 3

นางสาวดวงพร สัตนันท์

ครูผู้สอน อนุบาลปีที่ 3/9

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สายชั้นอนุบาลปีที่ 3

นางณัฏฐิญา ศิริขันธ์

Position: ครูผู้สอน อนุบาลปีที่ 3/1
Phone: 0964512313

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สายชั้นอนุบาลปีที่ 3

นางณัฏฐิญา ศิริขันธ์

ครูผู้สอน อนุบาลปีที่ 3/1

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สายชั้นอนุบาลปีที่ 3

นางกชพรรณ พาหะนิชย์

Position: ครูผู้สอน อนุบาลปีที่ 3/3
Phone: 0872530078

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สายชั้นอนุบาลปีที่ 3

นางกชพรรณ พาหะนิชย์

ครูผู้สอน อนุบาลปีที่ 3/3

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สายชั้นอนุบาลปีที่ 3

นางรัศมี เทียมวงศ์

Position: ครูผู้สอนอนุบาลปีที่ 3/4
Phone: 0883649682

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สายชั้นอนุบาลปีที่ 3

นางรัศมี เทียมวงศ์

ครูผู้สอนอนุบาลปีที่ 3/4

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สายชั้นอนุบาลปีที่ 3

นางวิสุดา อรรคพงษ์

Position: ครูผู้สอนอนุบาลปีที่ 3/5
Phone: 0898631380

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สายชั้นอนุบาลปีที่ 3

นางวิสุดา อรรคพงษ์

ครูผู้สอนอนุบาลปีที่ 3/5

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สายชั้นอนุบาลปีที่ 3

นางปุญญิสา ผาสุก

Position: ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/6

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สายชั้นอนุบาลปีที่ 3

นางปุญญิสา ผาสุก

ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/6

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สายชั้นอนุบาลปีที่ 3

นางปรมา จูกลาง

Position: ครูผู้สอนอนุบาลปีที่ 3/8
Phone: 0810537171

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สายชั้นอนุบาลปีที่ 3

นางปรมา จูกลาง

ครูผู้สอนอนุบาลปีที่ 3/8

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สายชั้นอนุบาลปีที่ 3

นางนันทรัตน์ ประสิทธิชัย

Position: ครูผู้สอนอนุบาลปีที่ 3/7
Phone: 0845172771

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สายชั้นอนุบาลปีที่ 3

นางนันทรัตน์ ประสิทธิชัย

ครูผู้สอนอนุบาลปีที่ 3/7

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สายชั้นอนุบาลปีที่ 3

นางสาวดารารัตน์ อุตรมาตย์

Position: ครูผู้สอนอนุบาลปีที่ 2/2
Phone: 0847272832

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สายชั้นอนุบาลปีที่ 2

นางสาวดารารัตน์ อุตรมาตย์

ครูผู้สอนอนุบาลปีที่ 2/2

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สายชั้นอนุบาลปีที่ 2

นางคริษฐา จงเทพ

Position: ครูผู้สอนอนุบาลปีที่ 2/3
Phone: 080857572105

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สายชั้นอนุบาลปีที่ 2

นางคริษฐา จงเทพ

ครูผู้สอนอนุบาลปีที่ 2/3

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สายชั้นอนุบาลปีที่ 2

นางพิกุล อิโน

Position: ครูผู้สอนอนุบาลปีที่ 2/4
Phone: 0857393713

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สายชั้นอนุบาลปีที่ 2

นางพิกุล อิโน

ครูผู้สอนอนุบาลปีที่ 2/4

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สายชั้นอนุบาลปีที่ 2

นางสมบัติ สังขพัฒน์

Position: ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/5
Phone: 0801911280

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สายชั้นอนุบาลปีที่ 2

นางสมบัติ สังขพัฒน์

ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/5

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สายชั้นอนุบาลปีที่ 2

นางสาวศิรินยา แสนยะบุตร

Position: ครูผู้สอนอนุบาลปีที่ 2/6
Phone: 0883059771

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สายชั้นอนุบาลปีที่ 2

นางสาวศิรินยา แสนยะบุตร

ครูผู้สอนอนุบาลปีที่ 2/6

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สายชั้นอนุบาลปีที่ 2

นางสาวนิตยา ขันธ์ดวง

Position: ครูผู้สอนอนุบาลปีที่ 2/7
Phone: 0956593293

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สายชั้นอนุบาลปีที่ 2

นางสาวนิตยา ขันธ์ดวง

ครูผู้สอนอนุบาลปีที่ 2/7

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สายชั้นอนุบาลปีที่ 2

นางณีรนุช ช่วยนา

Position: ครูผู้สอนอนุบาลปีที่ 2/8
Phone: 0801804275

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สายชั้นอนุบาลปีที่ 2

นางณีรนุช ช่วยนา

ครูผู้สอนอนุบาลปีที่ 2/8

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สายชั้นอนุบาลปีที่ 2

นางชลิดา อิโน

Position: ครูผู้สอน อนุบาลปีที่ 2/9
Phone: 0819438115

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สายชั้นอนุบาลปีที่ 2

นางชลิดา อิโน

ครูผู้สอน อนุบาลปีที่ 2/9

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สายชั้นอนุบาลปีที่ 2

นางสุภาภรณ์ จัตุรโพธิ์

Position: ครูผู้สอนอนุบาลปีที่ 2/1
Phone: 0982077917

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สายชั้นอนุบาลปีที่ 2

นางสุภาภรณ์ จัตุรโพธิ์

ครูผู้สอนอนุบาลปีที่ 2/1

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สายชั้นอนุบาลปีที่ 2

นางทัศนีย์ มาตชัยเคน

Position: ครูผู้สอนอนุบาลปีที่ 2/10
Phone: 0862267635

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สายชั้นอนุบาลปีที่ 2

นางทัศนีย์ มาตชัยเคน

ครูผู้สอนอนุบาลปีที่ 2/10

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สายชั้นอนุบาลปีที่ 2

นางสาวทิพย์กมล สนสมบัติ

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
Phone: 0817398002

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเ่รียนรู้ภาษาไทย

นางสาวทิพย์กมล สนสมบัติ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเ่รียนรู้ภาษาไทย

นางพิกุล อังกระโทก

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
Phone: 0817304989

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางพิกุล อังกระโทก

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสน […]

นางอรพิน ชินสุทธิ์

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3
Phone: 0890081069

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอรพิน ชินสุทธิ์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเ […]

นางยุพาภรณ์ ปัญญาเดชสกุล

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4
Phone: 0831423264

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางยุพาภรณ์ ปัญญาเดชสกุล

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางปจิมาพร สุริยพงศ์พรรณ

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5
Phone: 0956645738

 • วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางปจิมาพร สุริยพงศ์พรรณ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5

วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ […]

นางบรรรักษ์ เพชรโต

Position: ครูผู้สอนประถมศึกษาปีที่ 2/10
Phone: 0817390913

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางบรรรักษ์ เพชรโต

ครูผู้สอนประถมศึกษาปีที่ 2/10

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวสโรชรัตน์ นันโท

Position: ครูผู้สอนประถมศึกษาปีที่ 2/6

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวสโรชรัตน์ นันโท

ครูผู้สอนประถมศึกษาปีที่ 2/6

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางรภัสลดา นามสง่า

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6
Phone: 0610287694

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางรภัสลดา นามสง่า

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางอุบลรัตน์ จุฬุพงศ์

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/8
Phone: 0862288259

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางอุบลรัตน์ จุฬุพงศ์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/8

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสน […]

นางวิภารัตน์ ภูเฉลิม

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/7
Phone: 0933864259

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางวิภารัตน์ ภูเฉลิม

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/7

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางศศิวิมล สิงห์ยะบุศย์

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/9
Phone: 0956651089

 • วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางศศิวิมล สิงห์ยะบุศย์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/9

วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ […]

นางนวลศรี ใจหาญ

Position: ครูพิเศษสังคมศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 2
Phone: 0879451229

 • วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางนวลศรี ใจหาญ

ครูพิเศษสังคมศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 2

วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาส […]

นางสายสวาสดิ์ สมจินดา

Position: ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/10
Phone: 0862288586

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สายชั้นอนุบาลปีที่ 3

นางสายสวาสดิ์ สมจินดา

ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/10

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สายชั้นอนุบาลปีที่ 3

นายไพยนต์ พลศรีเมือง

Position: ครูพิเศษ สุขศึกษาและพลศึกษา ป.2
Phone: 0868537847

 • วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายไพยนต์ พลศรีเมือง

ครูพิเศษ สุขศึกษาและพลศึกษา ป.2

วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศ […]

นางบุญส่ง มงคลชู

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
Phone: 0849543332

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางบุญส่ง มงคลชู

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางเต็มเดือน สุวรรณพันธุ์

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
Phone: 0895739329

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางเต็มเดือน สุวรรณพันธุ์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเ […]

นางอุทัยวรรณ อนุพันธ์

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
Phone: 0815450675

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางอุทัยวรรณ อนุพันธ์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางเยาวภา จัตุโพธิ์

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6
Phone: 0985849367

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางเยาวภา จัตุโพธิ์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางปาณิสรา แก้วแสง

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6
Phone: 0909165423

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเ่รียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางปาณิสรา แก้วแสง

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเ่รียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางเสงี่ยม ปางลิลาศ

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5
Phone: 0872301488

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางเสงี่ยม ปางลิลาศ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเ […]

คุณครูบานชื่น ผลากอง

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/7
Phone: 0872346638

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

คุณครูบานชื่น ผลากอง

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/7

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสน […]

นางสมสนิตย์ ศิริวุฒิ

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/8
Phone: 0834033591

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสมสนิตย์ ศิริวุฒิ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/8

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางจารุวรรณ พุทธลา

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/9
Phone: 0847958236

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางจารุวรรณ พุทธลา

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/9

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางกนกวรรณ บุญอเนก

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/10
Phone: 0854628880

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางกนกวรรณ บุญอเนก

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/10

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางอัจฉรา มีสวัสดิ์

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/11
Phone: 0885626385

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอัจฉรา มีสวัสดิ์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/11

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเ […]

นางสาวภษมน ทองเพียง

Position: ครูพิเศษดนตรีและนาฏศิลป์ ป.5
Phone: 0995623697

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวภษมน ทองเพียง

ครูพิเศษดนตรีและนาฏศิลป์ ป.5

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางบริบูรณ์ เครือน้ำคำ

Position: ครูพิเศษสังคมศึกษา ป.5
Phone: 0856460664

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางบริบูรณ์ เครือน้ำคำ

ครูพิเศษสังคมศึกษา ป.5

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาส […]

นางเทียมจันทร์ อันทะไชย

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
Phone: 0848870499

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางเทียมจันทร์ อันทะไชย

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางพวงแก้ว ยาวไธสง

Position: ครูพิเศษ วิทยาศาสตร์ ป.5
Phone: 0630211450

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางพวงแก้ว ยาวไธสง

ครูพิเศษ วิทยาศาสตร์ ป.5

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเ […]

นางนาทอนงค์ โรจนกร

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6
Phone: 0859276961

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางนาทอนงค์ โรจนกร

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายอาจหาญ นระราช

Position: ครูพิเศษ การงานอาชีพ ป.5
Phone: 0854640005

 • สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • หัวหน้างานพัสดุ

นายอาจหาญ นระราช

ครูพิเศษ การงานอาชีพ ป.5

สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ หัว […]

นางเพ็ญศรี ศรีจักรโคตร

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
Phone: 0819757688

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางเพ็ญศรี ศรีจักรโคตร

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสน […]

นางสาวสุดารัตน์ แพงสกล

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
Phone: 0956634173

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 • งานสนับสนุน ทะเบียนและวัดผล

นางสาวสุดารัตน์ แพงสกล

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ งานส […]

คุณครูปริยภัทร เวียงพล

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
Phone: 0868521458

 • วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้ วิทยาศาสคร์และเทคโนโลยี

คุณครูปริยภัทร เวียงพล

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้ วิทยาศาสคร์แล […]

นางศุลีพร อุดมตะคุ

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
Phone: 0858535223

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางศุลีพ