วันเสาร์, 16 ตุลาคม, 2021
หน้าแรก โครงการ English Program

โครงการ English Program

โครงการ English Program เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีความพร้อมทั้งด้านวิชาการและด้านเศรษฐกิจ จัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษโดดเด่น อีกทั้งยังชอบเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ด้วย นักเรียนจะได้รับความรู้ ความสนุกสนานได้ทำกิจกรรมที่เป็นการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษ และวิชาอื่น ๆ ที่เรียนเป็นภาษาอังกฤษ เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และสุขศึกษาการคัดเลือกครูชาวต่างประเทศที่ทำการสอนในวิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ โครงการเน้นการคัดเลือกครูที่มีความรู้ความสามารถตามสาขาวิชาที่สอน และมีใบประกอบวิชาชีพครู นอกจากนั้นยังได้รับความร่วมมือจากกลุ่มสาระวิชาที่เกี่ยวข้องในการคัดเลือกครูประจำการ เพื่อทำการจัดการเรียนการสอนร่วมกับครูชาวต่างประเทศ (Co-teacher) ทุกชั่วโมงเรียนที่จัดสอนเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อช่วยนักเรียนตลอดเวลาที่เรียนในโครงการ เมื่อนักเรียนไม่เข้าใจบทเรียนจะมีทั้งครูไทยและครูชาวต่างประเทศร่วมกันให้คำแนะนำและดูแลอย่างใกล้ชิด นักเรียนจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ มีทั้งการพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษที่โดดเด่น และยังมีความเข้มข้นในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาตร์ในเวลาเดียวกัน

ไม่มีโพสต์ที่แสดง

Stay connected

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Latest article

สำรวจนักเรียนที่มีความจำเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียน Covid-19

ตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีมติเห็นชอบสนับสนุนอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์สำหรับเรียนออนไลน์ โดยจะจัดให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่นักเรียนทุกระดับชั้นในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค. 64 - 15 ต.ค. 64 ในการนี้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะรับรวบรวข้อมูลดังกล่างนี้  ดังนั้น โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ได้ให้นักเรียนหรือครูประจำชั้นกรอกข้อมูลแจ้งความประสงค์ต้องการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนออนไลน์ได้ที่  https://forms.gle/8D7ror2oDDb8kiRe9 

อ.รอ. ประกาศลดค่าบำรุงการศึกษา เยียวยา(Covid-19)

กระทรวงศึกษาธิการได้แจ้งแนวปฏิบัติการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ประกอบกับการประชุมผู้บริหารการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบให้ทางโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด พิจารณาลดค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และให้ดำเนินการ ดังหนังสือประกาศโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด สอบถามเพิ่มเติมได้ทางแอฟลิเคชั่น Line งานงบประมาณ ดัง...

ด่วนล่าสุด!!…ประกาศปิดโรงเรียน 12 กรกฎาคม 64 เป็นต้นไป (Covid-19)

          ประกาศปิดโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ตามที่โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดได้แจ้งแนวทางการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) ในภาคเรียนที่ 1/2564 โดยดำเนินการจัดการเรียนการสอน 5 รูปแบบ คือ On-site, On-air, On-hand และ On-demand ต้ังแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นมา ...