วันอาทิตย์, 8 ธันวาคม, 2019
หน้าแรก งานบริหารวิชาการ

งานบริหารวิชาการ

การบริหารงานวิชาการเป็นงานที่สำคัญสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นงานที่จะต้องปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายหลักของสถานศึกษาและเป็นเครื่องชี้ความสำเร็จ และความสามารถของผู้บริหาร
การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษา หรือโรงเรียนเกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ผลดี และมีประสิทธิภาพที่สุด เพราะเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาทุกแห่ง คือ การให้ความรู้ทางด้านวิชาการแก่ผู้เรียน
การบริหารงานวิชาการประกอบด้วยงานหลายอย่าง สิ่งสำคัญของงานด้านวิชาการ คือ หลักสูตรเป็นตัวกำกับงานด้านวิชาการ ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้นำ ในการนำไปใช้ในแต่ละสถานศึกษาจึงแตกต่างกันไป การจัดโปรแกรมการศึกษาจึงขึ้นกับปัจจัยหลายอย่าง เช่น บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งผู้เรียนด้วย

งานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ อนุบาล

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้นมาโด่ยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" เสริมสร้างบรรยากาศทางวิทยาศาสตร์ อันเป็นวิถีทางหนึ่งของการแก้ปัญหาการขาดแคลนกำลังคน ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและส่งเสริมความรู้ความสามารถและการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในการพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกิจกรรมที่สำคัญในงาน คือ การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ แข่งขันป้ายนิเทศทางวิทยาศาสตร์ การประกวดวาดภาพระบายศรี การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมที่นักเรียนสนใจมากก็คือ ประกวดสาวงามรีไซเคิลและการแสดงดนตรีจากวงอนุบาลอมยิ้มของเรา..... ...

พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 - 09.00 น. โรงเรียนอนุลาลร้อยเอ็ด จัดพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนายบัญชา พาหะนิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดกรวย และวางพานพุ่มถวายสักการะ เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ ต่อจากนั้น ประธานในพิธีกล่าวบทอาศิรวาท ทุกคนร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีพระแม่เจ้า จากนั้นคณะผูบริหาร...

วันภาษาไทยแห่งชาติ เทิดไท้องค์ราชัน

เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2562 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ 1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงเป็นนักปราชญ์ และนักภาษาไทย รวมทั้งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ได้ทรงแสดงความห่วงใย และพระราชทานแนวคิดต่างๆ เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย 2. เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือร่วมใจกันทำนุบำรุงส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นสมบัติวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป  ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือจาก คณะครู นักเรียน ทุกระดับชั้น...

ร่วมงานบุญประเพณีเข้าพรรษา ปี62

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีเข้าพรรษาเมืองร้อยเอ็ด ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 ช่วงเช้า ก่อนที่จะถึงเวลาของขบวนแห่เทียน ครูและนักเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดได้ร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมกิจกรรมให้เยาวชนมีส่วนร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม การหล่อเทียนพรรษา เป็นประเพณีที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา อันสืบทอดมาแต่โบราณกาล... ส่วนภาคบ่ายชาวอนุบาลร้อยเอ็ดของเราได้ร่วมขบวนแห่เทียนของคุ้มวัดทั้ง 14 คุ้มวัด และ การประกวดขบวนแห่เทียน ซึ่งขบวนแห่เทียนพรรษาของเราได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดขบวนแห่เทียนพรรษา ประจำปีนี้ด้วยครับ.. https://www.youtube.com/watch?v=l7BtyP-bbyQ&feature=youtu.be

พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณลูกเสือ ปีการศึกษา 62

ในวันที่ 1 กรกฏาคม 2562 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ได้มอบหมายให้คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้งลูกเสือและเนตรนารีทุกคน เข้าร่วมพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณเนื่องในวันสถาปนากองลูกเสือไทย หน่วยงานลูกเสือโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อให้ ผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือ-เนตรนารีทุกคนได้แสดงออกในสิ่งต่อไปนี้ .. 1. เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อผู้ก่อตั้งลูกเสือ 2. เพื่อให้ลูกเสือเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 3. เพื่อฝึกให้ลูกเสือ-เนตรนารี ได้ปฏิบัติกิจกรรมร่วมและสร้างความสามัคคีในหมู่ลูกเสือ กิจกรรมสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ ประจำปีการศึกษา 2562 ประสบความสำเร็จดังเป้าประสงค์ของโครงการต้องขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวของทุกท่าน โดยเฉพาะคณะครูนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกท่านครับ

อนุบาลปลอดยาเสพติด 100% รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 62

วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี ถือเป็นอีกหนึ่งวันที่มีความสำคัญ เนื่องจากมติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดของเราได้ให้ความร่วมมือกับจังหวัดร้อยเอ็ด โดยในปีนี้ก็ได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคประชาชนในการร่วมรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปี ซึ่งในปีนี้ถูกจัดขึ้นภายใต้แนวคิดและคำขวัญ “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหายาเสพติดให้กับทุกภาคส่วนในสังคม รวมไปถึงให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง ดังภาพกิจกรรมต่อไปนี้…

อนุบาลรับโล่และเกียรติบัตร O-net หลายรายการทั้ง IQA AWARD ด้วย!

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 จัดประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กว่า 300 คน ณ ศูนย์ประชุมสาเกตฮอลล์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.สกล คามบุศย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1...
video

น้องนัชชาคว้ารางวัลยุวทูตความดี Award62 ก.ต่างประเทศ

โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดของแสดงความยินดีและชื่นชม..เด็กหญิงนัชชา ประกอบแสง นักเรียนชั้น ป. 6/12 โครงการEnglish Program อนุบาลร้อยเอ็ด ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนไปศึกษาดูงานที่ประเทศสิงคโปร์ จากการเข้าร่วมอบรมต้นกล้าความดีก้าวสู่สากล ตามวิถีพอเพียง โดยมูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งโครงการนี้ เป็นการเพิ่มพูนทักษะทางภาษาของยุวทูตฯ ในเชิงการสื่อสาร ทั้งการพูด อ่าน เขียน  และการนำเสนอ ทำให้ยุวทูตความดีเกิดความรักในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และสามารถสื่อสารได้เป็นอย่างดี เพื่อมีบทบาทนำในการสานมิตรไมตรีกับเยาวชนนานาประเทศได้อย่างน่าภาคภูมิ..

ครูวิทย์-คณิต อบรมสะเต็มศึกษาพัฒนาศักยภาพ..พร้อมรบ!

การอบรมครูด้วยระบบทางไกล สะเต็มศึกษา สำหรับครูผู้สอน ปี 2562 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาจัดให้มีการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 2 ช่อง ได้แก่ DLTV และ IPST Thailand Youtube ไปที่ศูนย์การอบรมครูแต่ละสังกัดทั่วประเทศ โดยคณะครูโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดของเราเข้าร่วมอบรมที่ศูนย์อบรมโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด(สพฐ.081) ในระหว่างวันที่ 25...

สพฐ.นำร่อง รร.อนุบาลร้อยเอ็ดกับ 82 แห่ง ใช้นวัตกรรมไฮสโคปสร้างโรงเรียนต้นแบบ

สพฐ.นำร่อง รร.อนุบาลร้อยเอ็ด และสถานศึกษา 82 แห่ง ใช้นวัตกรรมไฮสโคป หวังสร้างโรงเรียนต้นแบบ ใช้ฝึกประสบการณ์ครูที่ไม่ได้จบการศึกษาปฐมวัย เติมเต็มครบวงจรของการจัดการศึกษาปฐมวัย เน้นเรียนรู้แบบลงมือกระทำ ชี้เด็กจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงทำให้เกิดความคิด ความเข้าใจ นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป (High Scope) เมื่อเร็วๆนี้ ได้หารือถึงการวางแผนที่จะนำการจัดการเรียนการสอนแบบไฮสโคปลงสู่กระบวนการปฎิบัติให้แก่เด็กระดับปฐมวัย โดยจะนำร่องในโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดที่มีความพร้อมก่อน จำนวน 82...

Stay connected

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Latest article

video

SEM CAMP GIFTED PROGRAM 2562

โครงการห้องเรียน Gifted โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาผู้เรียน ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2562  ณ โรงแรมแคปปิตอล เจ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา  โดยกิจกรรมประกอบด้วย  การทัศนศึกษาสถานที่ต่างๆ  ระหว่างการเดินทาง พร้อมกับทำกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ สนุกสนาน ความบันเทิงดนตรี กีฬา...

ประกาศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2562

โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ประกาศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2562  ดังต่อไปนี้..   #ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1      #ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2          #ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   #ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4          #ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   ...

#แปะโปร แจก 12 สูตร Excel พื้นฐาน

#แปะโปร แจก 12 สูตร Excel พื้นฐาน ช่วยให้ทำงานไวขึ้นเยอะเลยย😎 . 👋 : มือใหม่ Excel ไม่ต้องกังวลอีกต่อไป เพราะแปะโปรมีสูตร Excel ง่ายๆ ที่ควรรู้ไว้มาฝาก ข้อมูลเยอะ ตัวเลขแยะ น่าปวดหัวแค่ไหน ก็จัดการได้ไม่ยาก รับรองว่าทำงานง่ายขึ้น ถูกต้อง แม่นยำ แถมยังประหยัดเวลาอีกด้วยน้าา . แจกคีย์ลัด Excel แบบครบเครื่อง รู้ไว้ทำงานไวขึ้นเยอะ! https://www.facebook.com/paepro.th/posts/2339499722957560 . ⭐️ อย่าลืมติดดาวเพจ See First เพื่อไม่พลาดโปรดีๆกันนะคะ ⭐️ . 😍 ติดตามโปรเด็ด โปรแรง พร้อมส่วนลดพิเศษก่อนใคร ทั้งช็อป...