ด่วนล่าสุด!!…ประกาศปิดโรงเรียน 12 กรกฎาคม 64 เป็นต้นไป (Covid-19)

0
526
          ประกาศปิดโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ตามที่โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดได้แจ้งแนวทางการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) ในภาคเรียนที่ 1/2564 โดยดำเนินการจัดการเรียนการสอน 5 รูปแบบ คือ On-site, On-air, On-hand และ On-demand ต้ังแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นมา  เนื่องจากได้ปรากฏสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคทวีความรุนแรงขึ้นและแพร่กระจายภายในจังหวัดร้อยเอ็ดและทุกภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่งอาจอาจจะเกิดขึ้นกับนักเรียน ผู้ปกครอง ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด จึงแจ้งอำเภอเมืองร้อยเอ็ดให้ประสานการปฏิบัติ ให้พิจารณาปิดสถานศึกษาในพื้นที่ ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ รอ 0118/857 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2564
         โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดจีงแจ้งปิดสถานศึกษา ตั้งแต่ วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น  โดยนักเรียนสามารถเรียนที่บ้านโดยใช้รูปแบบ Online, On-air, On-hand และ On-demand ตามความเหมาะสม ความพร้อมและบริบทของตนเอง

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here