การเฝ้าระวังการแพร่ระบาด Covid-19 อนุบาลร้อยเอ็ด

0
100
          ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ประกาศข้อกำหนดฉบับที่ 25 ทำให้ต้องมีการปิดแคมป์คนงานในพื้นที่ต่าง ๆ ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งยังมีการประกาศปิดแคมป์คนงาน โดยเฉพาะที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งส่งผลให้คนงานจำนวนมากเดินทางกลับภูมิลำเนา โดยการเคลื่อนย้ายของคนงานอาจมีส่วนหนึ่งที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะทำให้เกิดการแพร่ระบาดในพื้นที่อื่น ๆ ด้วยนั้น..
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด จึงขอให้ผู้ปกครองทุกท่านติดตามการเคลื่อนย้ายของคนงานที่กลับภูมิลำเนาที่มีนักเรียนในโรงเรียนของเราอาศัยอยู่ โดยให้ประสานงานกับสาธารณสุขอำเภอ จังหวัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลอำเภอ หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน รวมทั้งฝ่ายปกครองในพื้นที่ เพื่อตรวจสอบบุคคลที่เคลื่อนย้ายมาในพื้นที่ หากมีกรณีเช่นนี้ขอให้ตรวจสอบว่านักเรียนอยู่ในครอบครัวหรือเป็นญาติพี่น้องที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงและเกิดความเสี่ยงในการที่จะทำให้เกิดการระบาดของโรค ให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยงนี้หยุดมาเรียน และดาเนินการตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดโดยเคร่งครัด
ทั้งนี้ หากเกิดสถานการณ์ดังกล่าวนี้ ขอความกรุณาผู้ปกครองเร่งดำเนินการรายงานให้โรงเรียนทราบโดยทันที ทั้งการรายงานทางโทรศัพท์ ทางไลน์ หรือช่องทางอื่นที่สะดวกและรวดเร็ว ของให้การดำเนินการในเรื่องนี้เป็นเรื่องสาคัญที่สุด เพื่อป้องกันการระบาดของโรคทั้งในโรงเรียนและในพื้นที่ใกล้เคียง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here