ประกาศ..แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2564

0
664
     ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) ได้แจ้งแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน 5 รูปแบบ คือ (On-site, Online, On-Air, On-Hand, On-Demand) และให้คำนึงถืงความปลอดภัยต้านสุขภาพของนักเรียน ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด จึงขอแจ้งแนวทางการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ดังนี้     
     1. แจ้งเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ถึง วันที่ 20 ตุลาคม 2564 รวมเวลาเรียนจำนวน 89 วัน (ชดเชยวันที่เลื่อนเปิดภาคเรียน ตั้งแต่วันที่ 11 – 20 ตุลาคม 2564 จำนวน 7 วันทำการ) เรียนชดเชยในวันเสาร์ โดยใช้รูปแบบ On- Hand คือ การให้ใบงาน แบบฝึกหัด การบ้านไปทาที่บ้าน เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม2564 – วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564 (จำนวน 13 วัน)  ส่วนโครงการ Gifted Program และ English Program เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม2564 – วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 (จำนวน 16 วัน)
     2. จัดการเรียนการสอน โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น  2  กลุ่ม  กลุ่ม ก. และ กลุ่ม ข.  สลับกันมาเรียน เริ่มสัปดาห์แรกให้กลุ่ม ก. มาเรียน  ส่วนกลุ่ม ข. ให้เรียนที่บ้านโดยใช้รูปแบบ Online, On–Air,  On–Hand, On–Demand ตามความเหมาะสม ความพร้อมและบริบทของตัวเอง สัปดาห์ต่อไปให้กลุ่ม ข. มาเรียน สลับกันไป จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น
     3. เพื่อเป็นการเฝ้าระวังความปลอดภัยตามมาตรการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ให้นักเรียนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงหรือนอกพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ขอให้กักตัวก่อนมาเรียนจำนวน 14 วัน
     4. กรณีที่มีบุคคลใกล้ชิดกับนักเรียนติดเชื้อโควิด 19 ขอให้นักเรียนกักตัว 14 วัน ก่อนมาเรียน แม้ว่าจะตรวจไม่พบเชื้อก็ตาม
     5. ขอความร่วมมือผู้ปกครองและนักเรียนให้ปฏิบัติตามมาตรการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของบุคคลและส่วนรวม

                    ****  จีงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ****

Download หนังสือประกาศจากโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here