รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 และ QR Code กลุ่มไลน์ห้องเรียนต่างๆ ปีการศึกษา 2564

0
2368
รายชื่อนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564  และ QR Code กลุ่มไลน์ห้องเรียนต่างๆ ของโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด เป็นรายชื่อที่ได้ทำการปรับปรุงล่าสุด มีการจัดห้องเรียนและนักเรียนให้มีเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนมากที่สุด คณะครู ผู้ปกครองสามารถดาวน์โหลดรายชื่อต่อไปนี้ไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนได้เลยครับ…

รายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2

รายชื่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

+ QR Code กลุ่มไลน์ห้องเรียน ป.1

รายชื่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

+ QR Code กลุ่มไลน์ห้องเรียน ป.2

รายชื่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

รายชื่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

รายชื่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

+QR Code กลุ่มไลน์ห้องเรียน ป.5

รายชื่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

+QR Code กลุ่มไลน์ห้องเรียน ป.6

รายชื่อท้ังหมดโปรแกรม English Program

+QR Code กลุ่มไลน์ห้องเรียน EP

Download ไฟล์รายชื่อนักเรียน MS-EXEL

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here