โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดได้จัดการเรียนการสอนจนสิ้นสุดปีการศึกษา 2562 แล้วได้ทำการการวัดผลประเมินทางการเรียนทุกระดับชั้นและทุกโปรแกรมการเรียน บัดนี้ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการวัดผลประเมินผลทางการเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ดังต่อไปนี้

(แนะนำใช้คอมพิวเตอร์หรือพิมพ์กระดาษตารางผลการเรียน ระวังตาลาย!)

–> ผลการวัดผลประเมินผลทางการเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
> ผลการวัดผลประเมินผลทางการเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
–> ผลการวัดผลประเมินผลทางการเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
–> ผลการวัดผลประเมินผลทางการเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
–> ผลการวัดผลประเมินผลทางการเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
–> ผลการวัดผลประเมินผลทางการเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here