่ตามที่โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดประกาศรับสมัครเด็กชายเด็กหญิงเพื่อเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ประจำปี 2563 บัดนี้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว ผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเรียน มีผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเกณฑ์ ดังนี้
1. ผู้สมัครกลุ่มเงื่อนไขพิเศษ  จำนวน     4  คน
2. ผู้สมัครกลุ่มทั่วไป           จำนวน  840 คน

อนึ่งในปีการศึกษา 2563 สามารถรับนักเรียนได้ จำนวน 300 คน ดังนั้นโรงเรียนจะทำการคัดเลือกโดยการจับสลาก ในวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมปทุมทอง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ซึ่งการจับสลากอยู่ในช่วงการระบาดโรคไวรัส โควิด-19 ดังนั้นโรงเรียนจึงใช้การจับสลากโดยใช้ตัวแทนจากผู้ทรงคุณวุฒิ สื่อมวลชน ร่วมสังเกตการณ์ และถ่ายทอดสดให้ผู้ปกครองได้รับชมผ่านทาง ไลฟ์สด Facebook โรงเรียนอนุบาล และ www.anuban101.ac.th เริ่มในเวลา 08.30 น. โดยไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

รายละเอียดดังเอกสารที่ได้แนบมาท้ายประกาศนี้

–> คลิกลิงค์หนังสือประกาศและเอกสารแนบท้ายผู้มีสิทธิเข้าเรียน อ.2 ประจำปีการศึกษา 2563
–> คลิกลิงค์หนังสือประกาศและเอกสารแนบท้ายผู้มีสิทธิเข้าเรียน อ.2 ประจำปีการศึกษา 2563

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here