เนื่องจากชายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด มีการสอนวิชาลูกเสือ – เนตรนารี ตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อช่วยให้เยาวชนของชาติได้พัฒนาทางกาย สติปัญญา จิตใจ มีระเบียบวินัย  มีความสามัคคี  มีความรับผิดชอบ  เห็นอกเห็นใจผู้อื่น  มีความเสียสละ  บำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์  มีทักษะ  มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  และกำหนดให้มีการอยู่ค่ายพักแรมอย่างน้อย  ปีละ  1  ครั้ง  เพื่อเป็นการปลูกฝังให้ลูกเสือ – เนตรนารี   ได้ทำกิจกรรมร่วมกันก่อให้เกิดความสามัคคี  มีประสบการณ์ตรง  และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้   ทางโรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นในวันที่ 9 – 10 มกราคม 2563 ณ ค่ายลูกเสือดักแด้โดโด้ จังหวัดร้อยเอ็ด กิจกรมสนุกสนาน ได้ความรู้ ทักษะชีวิต อย่างมากมาย ดังประมวลภาพกิจกรรมดังต่อไปนี้….

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here