เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้นมาโด่ยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เสริมสร้างบรรยากาศทางวิทยาศาสตร์ อันเป็นวิถีทางหนึ่งของการแก้ปัญหาการขาดแคลนกำลังคน ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและส่งเสริมความรู้ความสามารถและการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในการพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกิจกรรมที่สำคัญในงาน คือ การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ แข่งขันป้ายนิเทศทางวิทยาศาสตร์ การประกวดวาดภาพระบายศรี การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมที่นักเรียนสนใจมากก็คือ ประกวดสาวงามรีไซเคิลและการแสดงดนตรีจากวงอนุบาลอมยิ้มของเรา…..

 

 

 

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here