เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2562 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ 1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงเป็นนักปราชญ์ และนักภาษาไทย รวมทั้งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ได้ทรงแสดงความห่วงใย และพระราชทานแนวคิดต่างๆ เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย 2. เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือร่วมใจกันทำนุบำรุงส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นสมบัติวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป  ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือจาก คณะครู นักเรียน ทุกระดับชั้น และนักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เช่น แข่งขันการอ่านทำนองเสนาะ การเขียนเรียงความ ประกวดคัดลายมือ การร้องเพลง และที่ได้รับความสนใจมากที่สุดคือกิจกรรมการประกวดร้องเพลงประกอบจินตลีลา สนุกสนามได้ความรู้ ขอบพระคุณทีมงานสาระภาษาไทยและชาวอนุบาลร้อยเอ็ดทุกท่านครับ…

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here