วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี ถือเป็นอีกหนึ่งวันที่มีความสำคัญ เนื่องจากมติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดของเราได้ให้ความร่วมมือกับจังหวัดร้อยเอ็ด โดยในปีนี้ก็ได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคประชาชนในการร่วมรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปี ซึ่งในปีนี้ถูกจัดขึ้นภายใต้แนวคิดและคำขวัญ “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหายาเสพติดให้กับทุกภาคส่วนในสังคม รวมไปถึงให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง ดังภาพกิจกรรมต่อไปนี้…

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here