สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 จัดประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กว่า 300 คน ณ ศูนย์ประชุมสาเกตฮอลล์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.สกล คามบุศย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก์ พร้อมทั้งมีการมอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณบัตรสำหรับนักเรียน ครูผู้บริหารที่ได้รับรางวัลดีเด่นในประเทศต่าง ๆ ในการนี้ได้มีการมอบโล่รางวัลพร้อมในประกาศเกียรติคุณบัตรให้กับโรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-net ชั้น ป.6 และ ม.3 ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 10 อันดับ มอบโล่รางวัลพร้อมใบประกาศเกียรติคุณบัตรให้กับโรงเรียนที่สามารถทำคะแนนได้เต็ม 100 คะแนน มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่มีรายงานผลการทดสอบความสามารถขั้นพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2561 ชั้น ป.3 และการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT ปีการศึกษา 2561 ชั้น ป.1 เฉลี่ยสูงสุด ซึ่งในปีนี้ผลการทดสอบเป็นที่น่าภาคภูมิใจที่ คะแนน O-net/Nt/Rt สูงกว่าระดับจังหวัด และระดับประเทศ

โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดของเราก็ประสบความสำเร็จอย่างสม่ำเสมอ ได้รับโล่และเกียรติยศ ดังรายการต่อไปนี้

    1. o-net สูงสุดอันดับ 1 ของสพป.รอ.1
    2. คะแนนเต็ม 100 คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ
    3. รับรางวัล IQA AWARD ยอดเยี่ยม ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ของสพป.รอ.1
## ความสำเร็จทุกครั้งขอขอบคุณฟันเฟืองทุกชิ้น น็อตทุกตัว ที่ประกอบร่างสร้างตัวในนามอนุบาลร้อยเอ็ด..

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here