โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดของแสดงความยินดีและชื่นชม..เด็กหญิงนัชชา ประกอบแสง นักเรียนชั้น ป. 6/12 โครงการEnglish Program อนุบาลร้อยเอ็ด ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนไปศึกษาดูงานที่ประเทศสิงคโปร์ จากการเข้าร่วมอบรมต้นกล้าความดีก้าวสู่สากล ตามวิถีพอเพียง โดยมูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งโครงการนี้ เป็นการเพิ่มพูนทักษะทางภาษาของยุวทูตฯ ในเชิงการสื่อสาร ทั้งการพูด อ่าน เขียน  และการนำเสนอ ทำให้ยุวทูตความดีเกิดความรักในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และสามารถสื่อสารได้เป็นอย่างดี เพื่อมีบทบาทนำในการสานมิตรไมตรีกับเยาวชนนานาประเทศได้อย่างน่าภาคภูมิ..

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here