การอบรมครูด้วยระบบทางไกล สะเต็มศึกษา สำหรับครูผู้สอน ปี 2562

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาจัดให้มีการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 2 ช่อง ได้แก่ DLTV และ IPST Thailand Youtube ไปที่ศูนย์การอบรมครูแต่ละสังกัดทั่วประเทศ โดยคณะครูโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดของเราเข้าร่วมอบรมที่ศูนย์อบรมโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด(สพฐ.081) ในระหว่างวันที่ 25 – 27 เมษายน 2562

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here