สสวท. จับมือ 29 รร.ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า สสวท.จะจัดพิธีเปิดการอบรมครูและพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่าง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับโรงเรียนศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จำนวน 29 ศูนย์โรงเรียน เพื่อกระตุ้นและสร้างบรรยากาศให้นักเรียนที่สนใจการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึ่งกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคได้มีโอกาสเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ โดยมีครูและบุคลากรซึ่งผ่านการฝึกอบรมเป็นผู้จัดกิจกรรมอย่างเป็นระบบ สร้างประโยชน์แก่นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงอย่างทั่วถึง โดยมีพิธีลงนามวันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 9.00 – 9.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ หลังจากนั้นระหว่างเวลา 10.00 น.- 12.00 น.จะมีการบรรยายพิเศษเรื่อง “แนวทางการพัฒนานักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์” และการระดมความคิด “บทบาทของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนและสนับสนุนการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพฯ”

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here