ชื่อตำแหน่ง Co-Teacher จำนวน 1 อัตรา

1. ตำแหน่งที่จะรับสมัคร
1.1 ชื่อตำแหน่ง Co-Teacher จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 13,000 บาท
ขอบข่ายงานที่จะปฏิบัติเกี่ยวกับ
1.1.1 ช่วยครูต่างชาติและครูประจำชั้นจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาต่างๆ ส่งเสริม
การเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program)
1.1.2 แปลความหมายหรือถ่ายทอดเนื้อหาสาระวิชาต่างๆ ตามคำสั่งของครูต่างชาติ
ให้นักเรียนเข้าใจ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรภาษาอังกฤษ
1.1.3 จัดฝึกอบรมสั่งสอน และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
1.1.4 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ระหว่างอายุสัญญาจ้าง หากการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งปีได้ค่าเฉลี่ยต่ำกว่าระดับดี สัญญาจ้างเป็นอันสิ้นสุด

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
คุณสมบัติทั่วไป
1) สัญชาติไทย
2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิด
ทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ/…
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ในวันทำสัญญาจ้างต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้าง
ของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่า
ไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม กฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) มายื่นด้วย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ตำแหน่ง Co teacher ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือปริญญาตรีสาขาอื่น
2. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ หรือทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อติดต่อสื่อสารกับครูต่างชาติและสามารถแปลความหมายเนื้อหาสาระวิชาต่างๆ ที่เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษที่สอนโดยครูต่างชาติ
นำไปอธิบายหรือถ่ายทอดแก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม…

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here